Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 mei 2019
gepubliceerd op 19 juni 2019

Wet tot wijziging van artikel 73 van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019041182
pub.
19/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/20/2019041182/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Wet tot wijziging van artikel 73 van de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 73, tweede lid, van de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, vervangen bij de wet van 28 februari 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018, worden de woorden ", voor zover de duur ervan op jaarbasis minder dan twee maanden bedraagt" opgeheven.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 54-3607 Integraal verslag: 4 april 2019.

^