Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 mei 2019
gepubliceerd op 11 juni 2019

Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, wat de externe mobiliteit van de militairen betreft

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019012838
pub.
11/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/20/2019012838/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, wat de externe mobiliteit van de militairen betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

Art. 2.In artikel 145, eerste lid, 1°, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, vervangen bij de wet van 31 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel sluiten, worden de woorden ", met uitzondering van Defensie maar niet van de instellingen die ervan afhangen" opgeheven.

Art. 3.In artikel 158, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 31 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel sluiten en gewijzigd bij de wet van 12 november 2017, wordt de bepaling onder 11° opgeheven.

Art. 4.In artikel 160 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 31 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel sluiten, worden de woorden "of in de regeling van de halftijds vervroegde uitstap" ingevoegd tussen de woorden "Als de militair prestaties verricht in de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek" en de woorden ", wordt een einde gesteld aan deze arbeidsregeling.".

Art. 5.In artikel 163/1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel sluiten, wordt de bepaling onder 11° opgeheven.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, Didier REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-3507 Integraal verslag : 04/04/2019

^