Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 maart 2007
gepubliceerd op 13 juni 2007

Wet tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000333
pub.
13/06/2007
prom.
20/03/2007
ELI
eli/wet/2007/03/20/2007000333/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAART 2007. - Wet tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « Artikel 31ter » vervangen door de woorden « Artikel 31ter, §§ 1 en 2, ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 maart 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Gewone zitting 2005-2006. Senaat : Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr. 3-1597/1. - Advies van de Raad van State, nr. 3-1597/2. - Verslag, nr. 3-1597/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 3-1597/4.

Handelingen van de Senaat : 6 juli 2006.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheid. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 2611/1.

Gewone zitting 2006-2007.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr. 2611/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 2611/3.

Integraal verslag : 1 maart 2007.

^