Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 januari 1999
gepubliceerd op 29 april 1999

Wet houdende toekenning van begrotingsmiddelen door aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar1998 voor de financiële afhandeling van de verhoging van het quotum van België betreffende de goedkeuring van de resolutie betreffende de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds

bron
ministerie van financien
numac
1999003217
pub.
29/04/1999
prom.
20/01/1999
ELI
eli/wet/1999/01/20/1999003217/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JANUARI 1999. - Wet houdende toekenning van begrotingsmiddelen door aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar1998 voor de financiële afhandeling van de verhoging van het quotum van België betreffende de goedkeuring van de resolutie betreffende de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bepaald in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. Een krediet wordt geopend, om het deel van de Staat in de verhoging tot 4 605,2 miljoen bijzondere trekkingsrechten (BTR) van het quotum van België bij te storten. § 2. Dit krediet geopend door de huidige wet zal gedekt worden door de algemene middelen der Schatkist.

Art. 3.De Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, programma 18.61.1 « Internationale financiële betrekkingen » (basisallocatie 61.17.84.04) wordt aangepast en verhoogd met een krediet van BEF 58 614 400 000.

Kondigen deze wet, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en de door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Gedr.St. van Kamer van volksvertegenwoordigers Zitting 1997-1998 : 1744/1 : Wetsontwerp.

Zitting 1998-1999 : 1744/2 : Verslag.

^