Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 bron ministerie van financien Wet houdende toekenning van begrotingsmiddelen door aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar1998 voor de financiële afhandeling van de verhoging van het quotum van België betreffende de goedkeuring van de resolutie betreffende de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds type wet prom. 17/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003216 bron ministerie van financien Wet houdende goedkeuring van de resolutie aangaande de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds type wet prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999003233 bron ministerie van financien Administratie der BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Saint-Hubert - (...) Een niet gekadastreerd perceel grond, sectie A, voor een oppervlakte van 1 a 6 ca, palende aan Pier(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van de oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een periode van erkenning van ten minste één jaar in één van de statuten van nationale erkentelijkheid tellen type koninklijk besluit prom. 23/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999002046 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003266 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 30, 31 en 33 van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003265 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van de liquidateuren en tot vaststelling van de wijze van liquidatie van het Herdiscontering- en Waarborginstituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999003267 bron ministerie van financien Bestuurscomité van het Herdiscontering- en Waarborginstituut Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt, met ingang van 1 mei 1999, aan de heer William Fraeys, voorzitter van het bestuurscomité van het Herdiscontering- en W Hij wordt gemachtigd de titel van zijn functie eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999003268 bron ministerie van financien Raad van bestuur van het Interventiefonds van de beursvennootschappen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt, met ingang van 16 februari 1999, aan de heer Fernand Vanbever, voorzitter van de raad van bestuur van het In Hij wordt gemachtigd de titel van zijn functie eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999007072 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2224 van 25 februari 1999, wordt aan de heer Joannes Heyman, leraar, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen op datum van 1 oktober 1999. Hij wordt ge (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999009491 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 is aan Mevr. D'Huyvetter, F., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Bij koninklijk besluit Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999009492 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 : - is aan de heer Wuyts, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Kapellen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Pauporté, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stan(...) type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999011147 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de benoemingsvoorwaarden van de voorzitter, de ondervoorzitter en de andere leden van de Raad voor de Mededinging die hun functie voltijds uitoefenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999012224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 18 maart 1999 worden de volgende industrieel ingenieurs, met ingang 1 april 1999, door verhoging in graad, bevorderd tot de graad van industrieel ingenieur-directeur : François Cloosen; Roger Dulieu; Gerard Goffinghs; John Morren; Daniel Tahon. Een beroep tot nietigverklar(...) type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999014077 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 26/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999015100 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999020470 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 29/04/1999 numac 1999022117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999022303 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 200, § 6, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij artikel 150 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 24/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999022308 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan het Belgische Rode Kruis voor de opvang van asielzoekers in 1999 type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999022336 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999000211 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de **** van het personeel van de centra van het eenvormig **** type ministerieel besluit prom. 05/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999000210 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de **** van het personeel van het centrum van het eenvormig **** van de «*****» type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999011136 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 15 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Milieu Contro (...) type ministerieel besluit prom. 20/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999021190 bron arbitragehof Arrest nr. 2/99 van 13 januari 1999 Rolnummer 1275 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 43, §§ 2 en 3, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters H. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999021192 bron arbitragehof Arrest nr. 6/99 van 20 januari 1999 Rolnummer 1280 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, gesteld door d Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters P. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999021191 bron arbitragehof Arrest nr. 5/99 van 20 januari 1999 Rolnummer 1260 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën en artikel Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters P. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999021194 bron arbitragehof Arrest nr. 10/99 van 28 januari 1999 Rolnummer 1307 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3 van de wet van 17 juli 1991 tot wijziging van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op 5 oktober 1948, wat het vergoedingspensio Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters P. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999021196 bron arbitragehof Arrest nr. 24/99 van 24 februari 1999 Rolnummer 1575 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 5, 3°, van de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernis Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslag(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999021195 bron arbitragehof Arrest nr. 8/99 van 28 januari 1999 Rolnummer 1186 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 11, § 3, van de wet van 16 juni 1960 « [die] de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgis Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 01/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999027329 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij de cumulatie van het mandaat van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn met andere ambten beperkt wordt type decreet prom. 08/02/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999027328 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het patrimoniumsattest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissaris van de Regering bij de hogescholen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 wordt verlof toegekend aan de heer Michel Pouleur, Commissaris bij de niet confessionele hogescholen, om het ambt van adjun Dit besluit heeft uitwerking met 21 september 1998. Bij besluit van de Regering van de Frans(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/1998 pub. 29/04/1999 numac 1999029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Thesaurieraad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 29/04/1999 numac 1999031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 1998 houdende uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999035515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999035511 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999053794 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Carlier, Mathilde Mevr. Carlier, Mathilde, geboren te Aat op 13 februari 1905, echtgeschei Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

erratum

type erratum prom. 12/02/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999000320 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de bepaling en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999009496 bron ministerie van justitie Samenstelling van een **** **** voor het vergelijkend examen van gerechtelijk technisch assistent Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. ****, **** 2. ****, **** 3. ****, **** 4. De ****, **** 5. ****, **** 6. ****, **** 7. ****, **** 8. ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999009495 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie Samenstelling van een **** **** voor het vergelijkend examen van gerechtelijk technisch assistent Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. De ****, **** 2. **** ****, **** 3. ****, **** 4. ****, **** 5. ****, **** 6. **** ****, **** 7. Hoef(...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999011139 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand april 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand april 1999 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0,4567 Igd = 1,3108

erratum

type erratum prom. 25/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999021185 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999022356 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Mededeling Vernietiging van de beschikking van 3 september 1998 inzake LIPITOR Bij beschikking van 3 september 1998, betekend op 9 september 1998, van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in kort geding, werd er verbod opgelegd Bij arrest van 14 april 1999 van het hof van beroep te Brussel, werd de voornoemde beschikking teni(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999007076 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2246 van 9 maart 1999 wordt de heer Etienne Dubuisson, van de Franse taalrol, benoemd tot adjunct-administrateur generaal, adjunct-leidend ambtenaar van de Centrale Dienst voor sociale e Bij koninklijk besluit nr. 2255 van 10 maart 1999 wordt de heer Bernard P.J.-M. Jouret, op 1 ma(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999012223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 wordt de heer Sylvain Bailly, met ingang van 1 april 1999, benoemd tot de graad van sociaal bemiddelaar. Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt Mevr. Elise Buekens, Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 wordt de heer Marc De Smet, met ingang van 1 april 199(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999022282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring Benoemingen. - Overplaatsing. - Eervolle ontslagverleningen Ontslag. - Bevorderingen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 wordt de heer Craenen, Martin, met ingang van 1 september 199 Bij koninklijk besluit van 18 november 1998 wordt de heer Van Dijck, Koen, met ingang van 1 aug(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999009493 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Antwerpen : 4; - Borgerhout : 1; - Deurne (Antwerpen) : 1; - Hoboken (Antwerpen) : 1; - Sint-Truiden : 1; - Sint-Pieters-Leeuw : 1; - (...) - Gent : 3; - Zwijnaarde (Gent) : 1; - Kruishoutem : 1; - Sint-Andries (Brugge) : (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999009502 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de - gerechtelijk technisch assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999016117 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekkingen Drie betrekkingen van assistent zijn te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Ukkel. Deze betrekkingen zullen worden toegeken De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999000298 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een **** paramedicus, een **** of **** ****, twee (...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 29/04/1999 numac 1999029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Algemeen bestuur cultuur en informatica. - Algemene directie cultuur. - Algemene dienst cultureel patrimonium en beeldende kunsten. - Jury voor werving en bevordering van het Koninklijk Museum van ****. - Aanwijzing van leden Bij besluit va Voorzitter : de heer **** ****, secretaris-generaal, afgevaardigd ambtenaar-generaal voor de Al(...)
^