Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Wet houdende wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014175
pub.
13/10/2005
prom.
17/09/2005
ELI
eli/wet/2005/09/17/2005014175/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Wet houdende wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Art. 2.In artikel 2 van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 12° worden de woorden « , elke ambtenaar van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu » ingevoegd tussen het woord « Marine » en de woorden « en elke door de minister aangewezen »;2° het artikel wordt aangevuld als volgt : « 21° « Gebruiker van beschermde mariene gebieden » : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aard, die recreatieve of professionele activiteiten in de beschermde mariene gebieden uitoefent.22° « Gebruikersovereenkomst » : een overeenkomst tussen de minister en de gebruikers van een beschermd marien gebied houdende maatregelen ter bescherming van deze gebieden.»

Art. 3.In artikel 6 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin wordt vervangen als volgt : « De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verplichtingen die met betrekking tot de bescherming van het marien milieu in de zeegebieden voortvloeien uit internationale verdragen en Europese verordeningen of richtlijnen, inzonderheid : »;2° het artikel wordt aangevuld als volgt : « (vii) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982, inzonderheid artikel 303 en deel XI, alsmede de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel Xl van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee van 10 december 1982, gedaan te New-York op 28 juli 1994, beide goedgekeurd bij de wet van 18 juni 1998.».

Art. 4.In artikel 7, § 4, van dezelfde wet worden de woorden « en rekening houdend met het specifiek statuut van het militaire domein. » ingevoegd na de woorden « worden gebracht ».

Art. 5.In artikel 8 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° (iv) wordt vervangen door de volgende bepaling : « de activiteiten vallend onder artikel 6, § 1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;»; 2° (v) wordt vervangen door de volgende bepaling : « de activiteiten behorend tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest zoals bepaald in artikel 6, § 1, X, laatste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen »;3° het artikel wordt aangevuld met een tweede paragraaf luidende : « § 2.In afwijking van artikel 8, § 1, kan de Koning in de gerichte mariene reservaten mits grondige motivatie, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, activiteiten toelaten die de bestaande toestand niet in het gedrang brengen. »; 4° het artikel wordt aangevuld met een derde paragraaf luidende : « § 3.In de speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, activiteiten geheel of gedeeltelijk verbieden, behoudens volgende activiteiten : (i) toezicht en controle; (ii) monitoring en wetenschappelijk onderzoek door, in opdracht of met toestemming van de overheid; (iii) de scheepvaart, tenzij deze worden beperkt krachtens artikel 20; (iv) de activiteiten vallend onder artikel 6, § 1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; (v) de activiteiten behorend tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest zoals bepaald in artikel 6, § 1, X, laatste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; (vi) militaire activiteiten, onverminderd de bepalingen van artikel 7, § 4, tweede zin. ».

Art. 6.In dezelfde wet wordt een artikel 8bis ingevoegd, luidende : «

Art. 8bis.§ 1. Voor de beschermde mariene gebieden bedoeld in artikel 7, § 2, kan de minister per beschermd gebied een gebruikersovereenkomst sluiten. § 2. Een gebruikersovereenkomst voldoet aan de volgende minimumvoorwaarden : (i) de gebruikersovereenkomst vervangt de geldende wetgeving of reglementering niet en wijkt er niet in minder strenge zin van af; (ii) de gebruikersovereenkomst is een gepast middel om het beoogde marien gebied te beschermen; (iii) de gebruikersovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde termijn, ten laatste aflopend op de dag dat het overeenstemmend beleidsplan, conform artikel 9 van deze wet, afloopt.

De Koning bepaalt de verdere voorwaarden voor het sluiten van gebruikersovereenkomsten tussen de minister en de gebruikers van de beschermde mariene gebieden. § 3. De minister kan voor elk beschermd marien gebied een gebruikersovereenkomst sluiten met elke betrokken gebruiker of organisatie van gebruikers van dat beschermd marien gebied, op voorwaarde dat laatstgenoemde aantoont dat zij : (i) rechtspersoonlijkheid bezit; (ii) genoeg representatief is voor de gebruikers van de Belgische zeegebieden die tot eenzelfde belangengroep behoren; (iii) statutair de bevoegdheid heeft om een gebruikersovereenkomst te sluiten of door minstens drie vierden van haar leden hiervoor gemandateerd is.

De Koning bepaalt de regels inzake sluiting, uitvoering en beëindiging van de gebruikersovereenkomst. »

Art. 7.In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 1.Voor de beschermde mariene gebieden bedoeld in artikel 7, § 2, wordt per beschermd marien gebied een beleidsplan opgesteld ter beoordeling van de van toepassing zijnde bescherming.

De Koning stelt de regels vast in verband met de procedure, inhoud, de voorwaarden, termijn en de vorm waaraan deze beleidsplannen dienen te voldoen. »; 2° § 2 wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 20, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bijzondere routeringssystemen verplicht stellen ter voorkoming van verontreiniging of ter vrijwaring van de beschermde mariene gebieden ».

Art. 9.In artikel 43, 4°, van dezelfde wet worden de woorden « en de ambtenaren van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu » ingevoegd na het woord « Noordzee ». HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 10.Behalve voor dit artikel, bepaalt de Koning voor elk artikel van deze wet de dag waarop het in werking treedt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, belast met het Mariene Milieu, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Met 's Lands zegel gezegeld De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Gewone zitting 2004-2005. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-1805/1. - Verslag van de Commissie, nr. 51-1805/2. - Tekst verbeterd door de Commissie, nr. 51-1805/3. - Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-1805/4.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 16 juni 2005.

Senaat.

Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-1248/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^