Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 05 maart 2014

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor **** met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000166
pub.
05/03/2014
prom.
17/08/2013
ELI
eli/wet/2013/08/17/2014000166/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2013. - Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor **** met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** (1)


****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

De **** hebben aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - **** bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de ****. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****

Art. 2.Het opschrift van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor **** wordt vervangen door wat volgt : "Wet tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de ****.".

Art. 3.Artikel 1 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt : "Er wordt een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** opgericht, hierna "het Centrum" genoemd. Het Centrum heeft rechtspersoonlijkheid.".

Art. 4.Artikel 2 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007, wordt vervangen door wat volgt : "Het Centrum heeft, binnen de grenzen van de federale bevoegdheden, tot opdracht te waken over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen en de overheid te informeren over de aard en de grootte van de migratiestromen. Het Centrum voert zijn opdrachten uit in een geest van dialoog en overleg met alle **** en private **** die betrokken zijn bij het opvang- en **** van de immigranten. Het Centrum heeft, binnen de grenzen van de federale bevoegdheden, eveneens de opdracht de bestrijding van de **** en de mensensmokkel te stimuleren."

Art. 5.**** artikel 3, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 20 januari 2003 en van 10 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het 5° wordt vervangen door wat volgt : "5° om in rechte op te treden, binnen de grenzen van zijn opdrachten gedefinieerd in artikel 2, in alle **** waartoe de toepassing van de volgende wetten aanleiding kan geven : - de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de **** en van de mensensmokkel; - de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;"; 2° het 8° wordt vervangen door wat volgt : "8° om elke andere opdracht, binnen het kader van zijn wettelijke ****, toevertrouwd door enig welke overheid, te vervullen";3° het 9° en het 10° worden opgeheven.

Art. 6.**** artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 januari 2003, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "**** minister van Justitie deelt het **** jaarlijks de gerechtelijke statistieken mede die verband houden met de toepassing van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de **** en van de mensensmokkel".

Art. 7.**** artikel 5, tweede lid, van dezelfde wet wordt het 1° vervangen door wat volgt : "1° de structuur van het Centrum, zodat de verschillende opdrachten, bedoeld in artikel 3, optimaal georganiseerd kunnen worden".

Art. 8.In dezelfde wet wordt een artikel 5/1 ingevoegd, **** : "

Art. 5/1.Het Centrum wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit leden die worden aangewezen door het federaal **** als leden van de federale **** van het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. Zij worden bij koninklijk besluit aangesteld".

Art. 9.**** artikel 6 van dezelfde wet wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK 3. - ****

Art. 10.**** artikel 35/13, eerste lid, 4°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, ingevoegd bij de wet van 11 februari 2013, worden de woorden "Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****" vervangen door de woorden "**** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme".

Art. 11.**** artikel 4, 5°, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden worden de woorden "het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****, opgericht door de wet van 15 februari 1993" vervangen door de woorden "het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het **** van 12 juni 2013".

Art. 12.**** artikel 8, § 7, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, worden de woorden "artikel 2, §§ 1 en 2 van de wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van **** en voor ****" vervangen door de woorden "artikel 4, 7° en 9°, van de wet van 10 mei 2007 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie".

Art. 13.**** artikel 4 van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het **** nationaal-socialistische regime is gepleegd worden de woorden "Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****" vervangen door de woorden "**** **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het **** van 12 juni 2013".

Art. 14.**** artikel 32**** van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002 en gewijzigd bij de wet van 10 januari 2007, wordt het 5° vervangen door wat volgt : "5° het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het **** van 12 juni 2013".

Art. 15.**** artikel 32 van de wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, gewijzigd bij de wet van 17 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2, 4°, eerste streepje, wordt vervangen door wat volgt : "- het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme";2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een 11°, **** : "11° het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen de ****".

Art. 16.**** artikel 26 van de wet van 13 mei 1999 op het disciplinaire statuut van de personeelsleden van de politiedienst, gewijzigd bij de wetten van 16 december 2002 en van 20 januari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vierde lid worden de woorden "het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****" vervangen door de woorden "het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het **** van 12 juni 2013";2° in het vierde lid worden de woorden "de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van de discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****" vervangen door de woorden "de wet van 10 mei 2007 ter **** van bepaalde vormen van discriminatie";3° in de tweede zin van het vierde lid, wordt het woord "****" ingevoegd tussen de woorden "stelt het" en het woord "Centrum";4° in het vijfde lid worden de woorden "het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****" vervangen door de woorden "het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme".

Art. 17.**** artikel 57, § 1, van de **** van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, vervangen bij de wet van 21 februari 2010, wordt het 17° vervangen door wat volgt : "17° de twee **** van het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het **** van 12 juni 2013".

Art. 18.**** artikel 4, 5°, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie worden de woorden "het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****, opgericht door de wet van 15 februari 1993" vervangen door de woorden "het **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het **** van 12 juni 2013".

Art. 19.**** artikel 8, eerste lid, 4°, van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, worden de woorden "Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****" vervangen door de woorden "federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de ****". HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 20.Deze wet treedt in werking op de dag waarop de wet houdende instemming met het **** van 12 juni 2013 tot oprichting van een **** **** voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in werking treedt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 17 augustus 2013.

**** **** **** : De **** minister, ****. **** **** **** minister van Gelijke ****, Mevr. ****. **** **** minister van Justitie ****. ****. **** **** Staatssecretaris voor **** en Migratie, **** **** en ****, ****. ****. DE **** **** `s Lands zegel gezegeld : De **** van Justitie, ****. ****. **** _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (****.****.****) : Stukken : 53-2859 Integraal verslag : 16 en 17 juli 2013 **** (****.****.****) : Stukken : 5-2213 Handelingen van de **** : 18 juli 2013

^