Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 januari 1999
gepubliceerd op 19 maart 1999

Wet houdende negende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 51 - « Rijksschuld »

bron
ministerie van financien
numac
1999003031
pub.
19/03/1999
prom.
12/01/1999
ELI
eli/wet/1999/01/12/1999003031/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 1999. - Wet houdende negende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 51 - « Rijksschuld » (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste krediettabellen. HOOFDSTUK II. - Diverse bepalingen

Art. 3.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Parlementaie verwijzingen. Gewone zitting (1998-1999) Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 1774/1. - Verslag (verwijzend, zie nr. 1783/3), nr. 1774/2. - Amendement nr. 1, nr. 1774/3. - Aangenomen artikelen, nr. 1774/4. - Aangenomen tekst, nr. 1774/5.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 17 december 1998. - Aanneming.Vergadering van 7 januari 1999.

TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET LEGENDE : Kolom (2) : - OA : organisatie-afdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.

Check digit : de 4 waarden met 2 cijfers komen overeen met de check digits van de 4 uitgaventypes : - lopend jaar (cb1) - vorige jaren (cb2) - transporten van kredieten van het lopend jaar (cb3) - transporten van kredieten vorige jaren (cb4).

Kolom (3) : CRIP - C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven. - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon. - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering. - P : transfert (geheel of gedeeltelijk) naar een « parastataal ».

Kolom (11) : - ngk : niet-gesplitste kredieten (tussen haakjes : kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren) - gkr : gesplitste kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : ngk + gkr + fon.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^