Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999003031 bron ministerie van financien Wet houdende negende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 51 - « Rijksschuld » type wet prom. 12/01/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015027 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, gedaan te Genève op 27 februari 1998 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld stagereglement type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000001 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002008 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1998 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999011033 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - bouw type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999011032 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1985 betreffende de activiteiten van de private voorzorgsinstellingen type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999011035 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - bandagisterie - orthesiologie - prothesiologie type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999011034 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - bandagisterie - orthesiologie - prothesiologie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999035129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1998 houdende vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in kinderdagverblijven en in diensten voor opvanggezinnen, houdende vaststelling van de subsidies voor de werkingskosten voor kinderdagverblijven

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 12/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003017 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van het Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1999 pub. 04/03/1999 numac 1999029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de reglementering aangaande de uitbetaling van werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1999 pub. 24/03/1999 numac 1999029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de tuchtstraffen en de nadere regels voor hun treffen in de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1999 pub. 06/11/1999 numac 1999029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het kiesreglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Hogere Zeevaartschool en hun opvolgers en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 60, § 1 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/1999 pub. 11/03/1999 numac 1999035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/01/1999 pub. 20/01/1999 numac 1999000031 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 1999/1. - Stakingsrecht. - Minimum uit te voeren opdrachten type omzendbrief prom. 12/01/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999000900 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 1999/1. - Stakingsrecht. - Minimum uit te voeren opdrachten. - Duitse vertaling

document

type document prom. 12/01/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het "Jugendschutzkomitee des Gerichtsbezirks Verviers" , van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen
^