Etaamb.openjustice.be
Wet van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 19 augustus 2015

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009413
pub.
19/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/wet/2015/08/10/2015009413/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In het opschrift van het tweede deel, boek II, titel I, hoofdstuk IV, van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden "een openbaar ambt" vervangen door de woorden "een opdracht van algemeen belang".

Art. 3.In artikel 308 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/01/2003 pub. 13/01/2003 numac 2002010176 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "opdrachten" vervangen door de woorden "opdrachten van algemeen belang"; 2° in het tweede lid wordt de zin "Op verzoek van de internationale, supranationale of buitenlandse instelling en van de magistraat wordt deze termijn telkens met ten hoogste een jaar verlengd zonder dat de totale duur van het verlof zes jaar mag overschrijden." vervangen als volgt: "Op verzoek van de internationale, supranationale of buitenlandse instelling en van de magistraat kan deze termijn telkens met ten hoogste een jaar verlengd worden."; 3° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Indien de opdracht een deeltijdse opdracht betreft waaraan een wedde is verbonden, behouden zij naar rato de aan hun ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.".

Art. 4.Artikel 363bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009265 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen sluiten, wordt vervangen als volgt: "De Koning kan een vergoeding wegens opdracht, een postvergoeding en de nadere regels van de opdrachten bedoeld in de artikelen 308, 309bis, 323bis en 327 vaststellen.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 54-1236 Integraal verslag : 23 juli 2015

^