Etaamb.openjustice.be
Wet van 10 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009230
pub.
30/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/wet/2014/04/10/2014009230/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtingen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In boek II, titel VIII, hoofdstuk III, van het Strafwetboek, wordt een afdeling VIII ingevoegd, luidende "Lokken van minderjarigen op internet met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf".

Art. 3.In afdeling VIII, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 433bis/1 ingevoegd, luidende : "Met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar wordt gestraft de meerderjarige die door middel van informatie- en communicatietechnologieën communiceert met een kennelijk of vermoedelijk minderjarige om het plegen van een misdaad of een wanbedrijf jegens hem te vergemakkelijken : 1° indien hij zijn identiteit, leeftijd en hoedanigheid heeft verzwegen of hierover heeft gelogen;2° indien hij de nadruk heeft gelegd op de in acht te nemen discretie over hun gesprekken;3° indien hij enig geschenk of voordeel heeft aangeboden of voorgespiegeld; 4° indien hij enige andere list heeft aangewend.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3450 Integraal verslag : 3 en 4 april 2014.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2253 Handelingen van de Senaat : 13 maart 2014.

^