Etaamb.openjustice.be
Wet van 09 september 2008
gepubliceerd op 27 oktober 2008

Wet ter opheffing van de retributie van euro 0,1 op de emissierechten die gratis worden toegekend

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024403
pub.
27/10/2008
prom.
09/09/2008
ELI
eli/wet/2008/09/09/2008024403/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2008. - Wet ter opheffing van de retributie van euro 0,1 op de emissierechten die gratis worden toegekend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In deze wet wordt verstaan onder de « retributie van euro 0,1 op de emissierechten die gratis worden toegekend » : de retributie ingevoerd door artikels 361 tot 363 van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Art. 3.In artikel 239 van de programmawet van 27 december 2004, gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, wordt het tweede lid opgeheven.

In rubriek 25-1 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, ingevoegd bij de programmawet (I) van 24 december 2002 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004 en bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden het derde lid onder de titel « Aard van de toegewezen ontvangsten » en het derde lid onder de titel « Aard van de toegestane uitgaven » opgeheven.

Art. 4.Deze wet treedt in werking op 28 februari 2008.

Kondigen deze wet af, bevelen dat met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Athenes, 9 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN

^