Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/09/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008024403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet ter opheffing van de retributie van euro 0,1 op de emissierechten die gratis worden toegekend

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008054659 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Serverius, Andrée Andrée Regine Malvine Serverius, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 1 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 27/10/2008 numac 2008000872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 27/10/2008 numac 2008000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008000894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit nr. 1525, van 8 oktober 2008, wordt de vrijwillige beëindiging door hoofdcommissaris van politie Peter De Wolf van zijn mandaat van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008009896 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2008 : - is aan de heer Dubois, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem. Het is hem ve - is de heer Raskin, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, aangewezen tot de f(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008011473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwevegem, van 18 juni 2008, waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 10

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning EF 2008 - 0014 - A Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2008 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij NV Nuon Belgium, die gevesti type ministerieel besluit prom. 02/10/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008027120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de schilden van de toeristische bezienswaardigheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008203747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" , ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008203755 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp, wat betreft de vergoeding voor interventie, begeleiding en opvang binnen het hulpprogramma van de netwerken crisisjeugdhulpverlening type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008203761 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal maatregelen voor het zeewezen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008203770 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Doornik

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/09/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008000874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39septies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008003432 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van het Directiecomité houdende oprichting en samenstelling van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën en waarbij aan deze personeelscomités sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel worden toevertrouwd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008000881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Caroline L'Hoir benoemd tot rijsambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse 1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en in Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt Mevr. Claudia Hildebrand benoemd tot rijksamb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008000905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 17 oktober 2008, wordt de heer Cockx, Gert, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 16 februari 2007.

document

type document prom. -- pub. 27/10/2008 numac 2008013392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 september 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Bel worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand : 1. als ve(...)
^