Etaamb.openjustice.be
Wet van 09 februari 2011
gepubliceerd op 29 maart 2011

Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000184
pub.
29/03/2011
prom.
09/02/2011
ELI
eli/wet/2011/02/09/2011000184/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 24, §§ 1, 2 en 4, van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, gewijzigd bij de wetten van 3 mei 2003 en 10 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « leden » wordt telkens vervangen door de woorden « leden of gewezen leden »;2° de woorden « het lid » worden vervangen door de woorden « het lid of gewezen lid »;3° de woorden « een lid » worden vervangen door de woorden « een lid of gewezen lid ».

Art. 3.In artikel 48, §§ 1, 2 en 4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 1 april 1999, 10 juli 2006 en 4 februari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « leden » wordt telkens vervangen door de woorden « leden of gewezen leden »;2° de woorden « het lid » worden vervangen door de woorden « het lid of gewezen lid »;3° de woorden « een lid » worden vervangen door de woorden « een lid of gewezen lid ». Kondigen deze tekst af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota's (1) Zitting 2010-2011. Senaat.

Stukken. - Wetsvoorstel van de heer Pieters c.s. 5-508/1. - Verslag 5-508/2.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Ontwerp overgezonden door het Senaat 53-802/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 53-802/2.

^