Etaamb.openjustice.be
Wet van 08 februari 2023
gepubliceerd op 17 februari 2023

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023040384
pub.
17/02/2023
prom.
08/02/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

HOOFSTUK 2. - Mededeling van de identiteit van coördinatieorganen

Art. 3.Artikel 68 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wordt aangevuld met een lid, luidende: "De minister van Justitie brengt ter kennis aan de Europese Commissie, de EBA en de andere lidstaten de identiteit van de coördinatieorganen zoals gedefinieerd in artikel 4, 14°. ". HOOFDSTUK 3. - Doeleinden en gegevens met betrekking tot het UBO-register

Art. 4.In artikel 74, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Het UBO-register verwerkt en stelt de in het eerste lid bedoelde informatie ter beschikking voor de volgende doeleinden: 1 de bescherming van het financiële stelsel middels preventie, opsporing en onderzoek van witwassen en terrorismefinanciering en de daarmee verband houdende basisdelicten, zoals corruptie, fiscale misdrijven en fraude; 2 de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevriezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen bedoeld in de resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, bedoeld in de Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en bedoeld in andere wettelijke bepalingen; 3 de transparantie voorzien van de juridische entiteiten en juridische constructies bedoeld in het eerste lid, ter voorkoming van het misbruik van deze entiteiten en constructies, met inbegrip van belastingontwijking, ten aanzien van de autoriteiten en entiteiten bedoeld in artikel 75, § 2, eerste lid, 1° tot en met 4° ; 4 de identificatie en verificatie van de gegevens van uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 75, § 1, eerste lid, 1° tot en met 6° en in andere wettelijke bepalingen, door de autoriteiten en entiteiten bedoeld in artikel 75, § 2, eerste lid, 1° tot en met 4° en, in voorkomend geval en voor zover zij toegang krijgen, door natuurlijke en rechtspersonen bedoeld in artikel 75, § 2, eerste lid, 5° en 6°. ".

Art. 5.Artikel 75 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021041994 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 75.§ 1. Het UBO-register verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid: 1° de identificatiegegevens; 2 de contact- en verblijfsgegevens; 3° de categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde waartoe hij behoort: a) in het geval van een vennootschap: i) de categorie(ën) van personen bedoeld in artikel 4, 27°, tweede lid, a); ii) of het gaat om een persoon die één van de voorwaarden vervult die worden vermeld in artikel 4, 27°, tweede lid, a), afzonderlijk of samen met andere personen; iii) of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde; b) in het geval van een vereniging zonder winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een stichting: i) de categorie(ën) van personen bedoeld in artikel 4, 27°, tweede lid, c); ii) de één of meerdere categorieën van personen opgesomd in artikel 4, 27°, tweede lid, c), afzonderlijk of samen met anderen, waartoe hij behoort; c) in het geval van een trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie de categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde bedoeld in artikel 4, 27°, lid 2, d);4° de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang of zeggenschap in de entiteiten en constructies bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid;5° de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde is geworden van de entiteit of constructie bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid;6° in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, de identificatiegegevens van de tussenpersonen. De informatie wordt op elektronische wijze aan het UBO-register meegedeeld overeenkomstig artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De informatie bedoeld in het eerste lid en elke informatie en elk document ontvangen door het UBO-register wordt gedurende een periode van maximum tien jaar bewaard vanaf de dag van het verlies van de rechtspersoonlijkheid van de entiteiten bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid, of de definitieve stopzetting van hun activiteiten.

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de wijze waarop de informatie wordt verzameld, de inhoud van de verzamelde informatie, het beheer, de toegang, het gebruik van de gegevens, de modaliteiten voor de verificatie van de gegevens en de werking van het UBO-register. § 2. De informatie in het UBO-register is toegankelijk overeenkomstig deze wet en andere wettelijke bepalingen en met toepassing van de nadere regels betreffende de toegang voor: 1° de bevoegde autoriteiten gedefinieerd in artikel 4, 17° /1, tijdig en zonder enige beperking;2° de autoriteiten bevoegd voor de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevriezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen bedoeld in de resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, bedoeld in de Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en bedoeld in andere wettelijke bepalingen, tijdig en zonder enige beperking;3° autoriteiten die uitgaan van de federale overheid of de Gemeenschappen en Gewesten belast met het opsporen of controleren van uiteindelijke begunstigden, zoals gedefinieerd in Europese verordeningen, in artikel 4, 27° van deze wet of in andere wettelijke bepalingen, om te voldoen aan de verplichtingen die op hen rusten krachtens deze verordeningen en wettelijke bepalingen, tijdig en zonder enige beperking;4° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 2, tijdig en in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van de cliënten;5° elke natuurlijke of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen, tot de gegevens die door de Koning bepaald worden overeenkomstig paragraaf 1, vierde lid;6° elke natuurlijke of rechtspersoon die een schriftelijke aanvraag indient bij de Administratie van de Thesaurie met betrekking tot een trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie die zeggenschap heeft in een andere dan de in artikel 1:33 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde vennootschap of rechtspersoon of in een andere juridische entiteit, hetzij door rechtstreekse of indirecte eigendom, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, hetzij via zeggenschap met andere middelen, tot de gegevens die door de Koning bepaald worden overeenkomstig paragraaf 1, vierde lid. De raadpleging van het UBO-register is kosteloos.".

Art. 6.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 februari 2023.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-3054 Integraal verslag: 26 januari 2023.

^