Etaamb.openjustice.be
Wet van 06 januari 2014
gepubliceerd op 31 januari 2014

Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014200339
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/06/2014200339/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen

Art. 2.In artikel 24bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 februari 1999 en 27 maart 2006, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : « 2° senator bedoeld in artikel 67, § 1, 5°, tot 7°, van de Grondwet; ».

Art. 3.In artikel 31ter, § 1, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt de derde zin opgeheven.

Art. 4.In artikel 35, § 3, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden het cijfer "37bis," en het cijfer "51," opgeheven.

Art. 5.Artikel 37bis van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 51 van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 59, § 4, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 4 december 1996, worden de cijfers "1°, 2°, " opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Art. 8.In artikel 25, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 27 maart 2006, wordt de derde zin opgeheven.

Art. 9.In artikel 35, § 3bis, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 4 december 1996, worden de woorden "artikel 67, § 1, 1°, 2°, 6° en 7°, van de Grondwet" vervangen door de woorden "artikel 67, § 1, 6° en 7°, van de Grondwet". HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 10.Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1746 Handelingen van de Senaat : 27 en 28 november 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53 3187 Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

^