Etaamb.openjustice.be
Wet van 04 juli 2005
gepubliceerd op 25 augustus 2005

Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011312
pub.
25/08/2005
prom.
04/07/2005
ELI
eli/wet/2005/07/04/2005011312/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2005. - Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Voorafgaande bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten

Art. 2.Het opschrift van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten wordt vervangen als volgt : « Wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten ».

Art. 3.Het opschrift van Hoofdstuk I van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk I : De uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten ».

Art. 4.In artikel 1 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid, 4°, wordt vervangen als volgt : « 4° markt : manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente, om op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of diensten zoals bedoeld in artikel 2, § 1, verkopen. De markt die georganiseerd wordt door de gemeente, hetzij door deze autoriteit zelf beheerd hetzij door deze in concessie gegeven, wordt : « openbare markt » genoemd;

Een markt ingericht door een privé initiatief, voorafgaand toegelaten door de gemeente, wordt : « private markt » genoemd; b) het eerste lid, 5°, waarvan de huidige tekst het eerste lid, 6°, wordt, wordt vervangen als volgt : « 5° kermis : manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen »;c) het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : « Deze wet is noch van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties en doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument noch aan deze van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.»

Art. 5.Artikel 2 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.- § 1. Als ambulante activiteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

De Koning kan diensten, waarvan de nadere regels en verkoopsplaatsen overeenkomen met deze van ambulante activiteiten, aan de bepalingen van deze wet onderwerpen. § 2. Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. »

Art. 6.Artikel 3 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.- De uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten is onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de minister of van de ambtenaar aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd.

De Koning bepaalt de aard van de voorafgaande machtiging in functie van de activiteit en de rechtspositie van de persoon die ze uitoefent.

Hij kan, onder de voorwaarden die Hij vastlegt, bepaalde categorieën van aangestelden vrijstellen van de verplichting over de machtiging te beschikken. Nochtans mag geen enkel vrijgestelde persoon een van de activiteiten bedoeld bij deze wet uitoefenen indien hij niet vergezeld is van een persoon die titularis is van de vereiste machtiging en die de verantwoordelijkheid voor de verkoop op zich neemt.

De machtiging is geldig voor de duur van de activiteit. De Koning kan evenwel de geldigheidsduur ervan beperken, hetzij wegens de specifieke noden eigen aan het beroep, hetzij wegens de motieven van openbare orde, welke Hij vastlegt.

De Koning legt de nadere regels van toezicht op de ambulante en kermisactiviteiten vast.

In het kader van de procedure tot aanvraag van machtiging houdt de minister de aanvrager op de hoogte omtrent de stand van het dossier, binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de aanvraag. »

Art. 7.Artikel 4 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.- § 1. De uitoefening van ambulante activiteiten is toegelaten, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II, op de openbare en private markten, de openbare weg, op de andere plaatsen van het openbaar domein, op de plaatsen grenzend aan de openbare weg en op de commerciële parkingplaatsen.

Met de openbare weg worden gelijkgesteld, de parkingplaatsen gelegen op de openbare weg, de winkelgalerijen, de stations-, luchthaven- en metrohallen en de plaatsen waar kermissen doorgaan.

Het uitoefenen van ambulante activiteiten is eveneens ten huize van consumenten toegelaten, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op producten of diensten voor een totale waarde van minder dan 250 euro per consument. De Koning kan afwijking verlenen op dit bedrag voor bepaalde noodwendigheden.

De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, het toepassingsgebied van ambulante activiteiten tot andere plaatsen uitbreiden. § 2. De uitoefening van kermisactiviteiten is toegelaten op kermissen en op alle andere plaatsen, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II. »

Art. 8.In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) 1° wordt vervangen als volgt : « 1° de occasionele verkopen zonder commercieel doel, bepaald door de Koning, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, inzonderheid de occasionele verkopen door particulieren »;b) 2° wordt vervangen als volgt : « 2° de verkopen tijdens handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en tentoonstellingen alsook tijdens occasionele manifestaties georganiseerd of voorafgaand toegelaten door de gemeentelijke overheid die tot doel hebben de lokale handel of het leven in de gemeente te bevorderen, onder de voorwaarden bepaald door de Koning »;c) 5° wordt vervangen als volgt : « 5° de verkoop uitgeoefend door een handelaar voor zijn winkel of in het verlengde ervan, onder de voorwaarden bepaald door de Koning »;d) 9°, waarvan de bestaande tekst het 10° wordt, wordt vervangen als volgt : « 9° de verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar, tijdens de normale openingsuren van deze vestiging, onder de voorwaarden bepaald door de Koning.»

Art. 9.Artikel 6 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.- § 1. De Koning kan, om redenen van openbare orde, volksgezondheid of bescherming van de consument, zonder afbreuk te doen aan de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument noch aan de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, de verkoop van bepaalde producten en diensten of categorieën van producten of diensten tijdens de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten verbieden, hetzij in het algemeen, hetzij gedeeltelijk in functie van de plaats van de activiteit. Hij kan eveneens beperkingen opleggen die betrekking hebben op de uren van uitoefening op het geheel of op een gedeelte van die activiteiten. § 2. De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de houders van een machtiging moeten voldoen. »

Art. 10.Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.- De Koning bepaalt de vorm van de machtigingen en stelt de formaliteiten vast inzake aanvraag en aflevering alsook de taksen waaraan deze onderworpen zijn. Deze formaliteiten en taksen worden bepaald in functie van de aard van de activiteit, de rechtspositie van diegene die ze uitoefent en de duur van de machtiging. »

Art. 11.Het opschrift van hoofdstuk II van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten ».

Art. 12.Artikel 8 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.- § 1. De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement. § 2. Dit reglement bepaalt : - de plaatsen, dagen en uren van de manifestatie, alsook een plan van de standplaatsen, hun eventuele specialisaties en technische specificaties; in voorkomend geval verwijst het naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen die deze bepalingen heeft ingesteld; - de voorwaarden bedoeld in het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 10, § 1; - de termijn van de vooropzeg die moet gegeven worden aan de houders van een standplaats wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven; deze termijn mag niet korter zijn dan een jaar. In geval van absolute noodzakelijkheid en in de andere gevallen door de Koning vastgelegd, is de termijn niet van toepassing.

Om de diversiteit van het aanbod op peil te houden, kan het reglement het aantal standplaatsen beperken per onderneming ».

Art. 13.Artikel 9 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.- § 1. De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement. § 2. Het reglement bepaalt, in overeenstemming met het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 10, § 1, wijze waarop het openbaar domein wordt bezet, ongeacht of deze bezetting verwezenlijkt wordt op een tijdelijk vaste dan wel op een rondtrekkende wijze.

Het reglement kan de plaatsen, de dagen en uren bepalen waarop ambulante activiteiten, alsook hun specialisatie, uitgeoefend mogen worden. Het kan het aantal standplaatsen beperken per onderneming om de diversiteit van het aanbod op peil te houden. § 3. Het reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de kermissen, bepaalt de wijze van toekenning van de machtiging nodig voor de uitoefening van deze activiteiten op deze plaats, overeenkomstig het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 10, § 1. § 4. De aangevraagde machtiging om een activiteit uit te oefenen kan geweigerd worden op grond van motieven bepaald bij artikel 6, § 1, of indien de activiteit van aard is om het bestaande commercieel- of kermisaanbod in gevaar te brengen. »

Art. 14.Artikel 10 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.- § 1. De Koning bepaalt de voorwaarden inzake toekenning en inname van de standplaatsen op de openbare markten en kermissen en op het openbaar domein alsook hun betalingswijze. Hij bepaalt eveneens de voorwaarden waaraan de stopzetting, de onderverhuring of de opschorting van bezetting van de standplaats onderworpen zijn. § 2. De gemeentelijke overheid maakt de ontwerpen van reglementen van de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen alsook op het openbaar domein over aan de minister, vóór de goedkeuring in de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor alle wijzigingen aan het reglement.

De minister beschikt over een termijn van vijftien dagen, vanaf de ontvangst van het ontwerp, om zijn opmerkingen inzake de overeenstemming van het reglement met de huidige wet mee te delen. Bij ontstentenis van een antwoord binnen deze termijn, wordt het advies van de minister geacht zonder opmerkingen te zijn.

De gemeente bezorgt het reglement over aan de minister binnen een maand na de goedkeuring ervan. § 3. De Koning legt de nadere regels vast volgens dewelke de controle van de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten dient te gebeuren. »

Art. 15.In dezelfde wet wordt een artikel 10bis ingevoegd, luidende : «

Art. 10bis.- De organisatie van de privémarkten en kermissen ontstaan uit privé-initiatief is onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente, evenals de organisatie van elke ambulante activiteit op de plaatsen die grenzen aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen alsook elke kermisactiviteit op privé-terrein. De machtiging kan geweigerd worden op grond van motieven bepaald bij artikel 6, § 1, of indien de activiteit waarvoor zij werd aangevraagd van aard is om het bestaande commercieel- of kermisaanbod in gevaar te brengen. »

Art. 16.Het opschrift van Hoofdstuk III van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk III. - Controle- en strafbepalingen en waarschuwingsprocedure ».

Art. 17.In dezelfde wet wordt een artikel 10ter ingevoegd, luidende : «

Art. 10ter.- Wanneer vastgesteld wordt dat een handeling een inbreuk betekent op deze wet of één van haar uitvoeringsbesluiten, kan de ambtenaar, aangesteld in toepassing van artikel 11, § 1, aan de overtreder een waarschuwing richten waarbij hij aangemaand wordt om aan deze handeling een einde te stellen.

De waarschuwing wordt ter kennis gebracht aan de overtreder, hetzij bij een overhandiging van een kopie van het proces-verbaal tijdens de vaststelling der feiten hetzij bij een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van drie weken vanaf de vaststelling der feiten.

De waarschuwing vermeldt : a) de ten laste gelegde feiten of de wettelijke bepaling(en) die overtreden werden;b) de termijn waarbinnen de inbreuk moet ophouden;c) dat, wanneer er aan de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, de ambtenaren, aangesteld in toepassing van artikel 13, § 3, het reglement inzake minnelijke schikking, voorzien in hetzelfde artikel, kunnen toepassen ».

Art. 18.In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1, worden de woorden « de gerechtelijke agenten bij de parketten, de rijkswacht, de gemeentelijke politie » vervangen door de woorden : « de leden van het operationeel kader van de federale politie en de lokale politie »;b) § 2, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° hebben vrije toegang tot de plaatsen waar ambulante en kermisactiviteiten plaats hebben en mogen de voertuigen waarmee producten en materiaal vervoerd worden, onderzoeken »;c) in § 2, 3°, worden de woorden « of van het materiaal » ingevoegd tussen de woorden « zich de herkomst van de producten » en de woorden « te doen meedelen »;d) in § 3, worden de woorden « van de gemeentelijke politie of van de rijkswacht » vervangen door de woorden « van de lokale politie of van de federale politie ».

Art. 19.In artikel 12 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het tweede lid, worden de woorden « een ambulante activiteit zonder machtiging uitgeoefend wordt » vervangen door de woorden « een ambulante of kermisactiviteit uitgeoefend wordt door een persoon die niet beschikt over de vereiste machtiging of door een aangestelde, vrijgesteld van machtiging, zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging »;b) in het vierde lid, worden de woorden « en de diensten » ingevoegd tussen de woorden « als de overtreder ervan afziet de producten » en de woorden « te verkopen ».

Art. 20.In artikel 13 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) § 1, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° de personen die een ambulante of kermisactiviteit uitoefenen zonder te beschikken over de vereiste machtiging of die hun activiteit verder zetten nadat hun machtiging werd ingetrokken, alsook de aangestelden, vrijgesteld van machtiging, die de activiteit uitoefenen zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging »;b) § 1, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° de personen die aangestelden in dienst hebben die niet beschikken over de vereiste machtiging of de vrijgestelden van machtiging die de activiteit uitoefenen zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging »;c) in § 1, 3°, wordt het woord « activiteiten » vervangen door de woorden « of kermisactiviteiten »;d) in § 1, 4°, worden de woorden « of kermisactiviteit » ingevoegd tussen de woorden « ambulante werkzaamheid » en de woorden « verhinderen hun opdracht te volbrengen, die weigeren de herkomst van de producten op te geven »;e) in § 1, 5°, vervallen de woorden « op de openbare markten » en « van hoofdstuk II »;f) § 1, 6°, wordt vervangen als volgt : « 6° de door de gemeenteoverheid gemachtigde ambtenaren en particulieren, die de standplaatsen toewijzen met het oog op de uitoefening van een ambulante of kermisactiviteit, in overtreding met de voorschriften van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten »;g) in § 1, 7°, worden de woorden « de markten » vervangen door de woorden « ambulante en kermisactiviteiten »;h) in § 2, eerste lid, worden de woorden « ambulante activiteit zonder machtiging » vervangen door de woorden « ambulante of kermisactiviteit door een persoon die niet beschikt over de vereiste machtiging of door een aangestelde, vrijgesteld van machtiging, zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging »;i) het artikel wordt aangevuld met een § 4, luidende : « § 4.Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 10ter, wordt het in artikel 11, § 1, bedoeld proces-verbaal aan de procureur des Konings pas toegezonden, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven.

Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 13, § 3, wordt het proces-verbaal aan de procureur des Konings pas toegezonden, wanneer de overtreder niet op het voorstel tot minnelijke schikking is ingegaan ».

Art. 21.In artikel 14 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste deel van de zin die het artikel vormt, wordt het woord « activiteit » vervangen door de woorden « of kermisactiviteit »;b) in 1°, worden de woorden « listige kunstgrepen » vervangen door de woorden « frauduleuze handelingen »;c) in 2°, worden de woorden « van Hoofdstuk II » en « op de openbare markten » opgeheven en vervangt men het woord « en » tussen de woorden « van deze wet » en « van de uitvoeringsbesluiten » door het woord « of »;d) in 3° en 4°, worden de woorden « ambulante activiteit » vervangen door de woorden « ambulante of kermisactiviteit » en de woorden « in artikel 3, tweede lid, 2° en 5° van deze wet bedoelde personen » vervangen door het woord « aangestelde ».

Art. 22.Artikel 15 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.- § 1. De machtigingen tot het uitoefenen van ambulante activiteiten die bij de inwerkingtreding van deze wet geldig zijn, blijven geldig voor de erin vermelde activiteiten en producten.

De natuurlijke personen die voor eigen rekening of als verantwoordelijke belast met het dagelijks bestuur van een rechtspersoon een ambulante activiteit uitoefenen en die, bij wijze van een afwijkende maatregel, over een machtiging beschikken voor de verkoop van producten bepaald bij de artikelen 10 tot 12 van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet, kunnen, bij de inwerkingtreding van deze wet, bij het stopzetten van hun ambulante activiteit, hun handel overdragen aan hun bloedverwanten en aanverwanten van de 1ste en 2de graad, alsook aan hun aangestelden die houder zijn van een machtiging voor de verkoop van deze producten, op het ogenblik van de stopzetting van de activiteiten door hun werkgever. De overnemers verkrijgen, bij het voorleggen van de documenten, vastgelegd door de Koning, die hun hoedanigheid aantonen, de machtiging die hen toelaat ambulante activiteiten uit te oefenen voor de producten vermeld op de machtiging van de persoon wiens activiteit zij overnemen. Zij moeten bovendien voldoen aan de andere voorwaarden tot uitoefening van de activiteit. § 2. De uitbaters van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, over een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor één of beide activiteiten beschikken, verkrijgen, op hun verzoek, de vereiste machtiging voor de voortzetting van hun activiteit.

Hun aangestelden verkrijgen, eveneens, op hun verzoek, de machtiging, in zover die van hen wordt vereist, om deze activiteit verder bij hun werkgever uit te oefenen, op voorwaarde dat zij het bewijs kunnen voorleggen dat ze deze activiteit bij deze werkgever uitoefenden op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet. De Koning legt de documenten, die dit bewijzen, vast.

De uitbaters van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie alsook hun aangestelden beschikken over een termijn van drie maanden om zich in orde te stellen met de beschikkingen opgenomen in het eerste en tweede lid ».

Art. 23.Artikel 16 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 16.- De gemeente beschikt over een termijn van één jaar, vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze wet, om de nieuwe reglementen die hierin voorzien worden aan te nemen en de bestaande reglementen eventueel aan te passen ».

Art. 24.Artikel 17 van dezelfde wet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « De besluiten die genomen worden in uitvoering van deze wet worden voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de K.M.O. en aan de Raad voor het Verbruik. » HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 25.Uitgezonderd dit artikel treedt deze wet in werking op een door de Koning te bepalen datum.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 51-1534-2004/2005 : Nr.1 : Wetsontwerp.

Nrs. 2 en 3. Amendementen.

Nr. 4. Verslag.

Nr. 5. Tekt aangenomen door de commissie.

Nr. 6. Amendement.

Nr. 7. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 24 maart 2005.

Stukken van de Senaat : 3-1112-2004/2005 : Nr. 1. Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.

Nr. 2. Amendementen.

Nr. 3. Verslag.

Nr. 4. Beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 19 mei 2005.

^