Etaamb.openjustice.be
Wet van 02 mei 2005
gepubliceerd op 31 mei 2005

Wet tot wijziging van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake aftrekken van de belastbare winst

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003505
pub.
31/05/2005
prom.
02/05/2005
ELI
eli/wet/2005/05/02/2005003505/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Wet tot wijziging van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake aftrekken van de belastbare winst (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992 en 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wet van 28 april 2003, wordt aangevuld met een tweede en derde lid, luidende : « De in het eerste lid opgesomde verminderingen zijn niet van toepassing op in artikel 202, § 1, 1° en 3°, vermelde inkomsten, verleend of toegekend door een dochteronderneming gevestigd in een lid-Staat van de Europese Unie.

Voor de toepassing van de vorige lid verstat men onder dochteronderneming, de dochteronderneming zoals ze is omgeschreven in de richtlijn van 23 juli 1990 (90/435/EEG) betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappij en dochter ondernemingen uit verschillende lid-Staten. »

Art. 3.Deze wet treedt in werking vanaf aanslagjaar 2005.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Zitting 2004-2005 Documenten.- 1608/001 : Wetsontwerp. - 1608/002 : Verslag Integraal verslag : 17 maart 2005.

^