Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 14 maart 2018

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslach(...) Referenties : - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en u(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201319
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Regeringscommissaris (m/v) bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig)

Referenties : - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 11, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen sluiten; - KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - KB van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Deze oproep betreft het mandaat van Regeringscommissaris die de toezichthoudende Minister van Sociale Zaken vertegenwoordigt bij het Algemeen beheerscomité van het RIZIV en die benoemd wordt op voordracht van de Minister van Sociale Zaken.

Rol van de Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het RIZIV De rol van de Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het RIZIV is hoofdzakelijk gericht op het uitoefenen van administratief toezicht en controle op de werking van het Algemeen beheerscomité van het RIZIV. De Regeringscommissaris die de Minister van Sociale Zaken vertegenwoordigt bij het Algemeen beheerscomité van het RIZIV is aldus het geprivilegieerde (maar niet het exclusieve) contactpunt.

Opdrachten en taken van de regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Hiertoe vervult hij onder meer volgende opdrachten en taken (niet limitatief) : - hij woont de vergaderingen bij van het Algemeen beheerscomité van het RIZIV; - hij informeert en adviseert de toezichthoudende minister inzake voorstellen, acties, beslissingen die het Algemeen beheerscomité van het RIZIV neemt; - hij informeert en ondersteunt het Algemeen beheerscomité van het RIZIV, rekening houdend met de beleidsvisie van de Minister van Sociale Zaken; - hij beheert de relaties tussen de toezichthoudende minister en het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV; - hij is belast met de opvolging van de bestuursovereenkomst, onder andere van de financiële en budgettaire bepalingen; - hij stelt indien nodig beroep in tegen beslissingen van het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV. Dit is geen voltijds mandaat en de uitoefening van het mandaat gebeurt bijkomend bij de huidige functie van de kandidaat. De Regeringscommissaris moet voldoende ter beschikking zijn, rekening houdend met de omvang van de taken van het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV. Competenties en vaardigheden In deze context zijn vereist : § Kennis van : - de beleidsvisie van de Minister van Sociale Zaken; - de communicatie rond deze beleidsvisie; - veranderingsmanagement; - organisatie en beheer van een overheidsdienst; - de organisatie en het beheer van een overheidsdienst, meer specifiek van een OISZ (Openbare Instelling van sociale zekerheid) - contractualisering (in het bijzonder voormeld vermeld KB van 3 april 1997 en methodologie van de bestuurs-overeenkomsten); - het netwerk van openbare instellingen van sociale zekerheid; - organisatie en missies van het RIZIV; - de opmaak van de begroting van de administratiekosten (Beheersbudget); - het bijhouden van de rekeningen. § Competenties en vaardigheden: - analyse en adviesverlening over juridische teksten; - ervaring inzake overleg met stakeholders en syndicaten; - bemiddeling; - rapportering.

De praktische kennis van een tweede landstaal is een pluspunt.

Kandidaturen § Toelaatbaarheidsvereisten : . ambtenaar zijn (art. 2, § 1 van KB 14/11/2001) van minstens klasse A3 met nuttige ervaring in de sociale sector in het algemeen; . een nuttige en relevante ervaring van ten minste vijf jaar hebben; . niet vallen onder de onverenig-baarheden voor de uitoefening van dit mandaat zoals opgesomd in artikel 2, § 3 van het KB van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid. § Selectieprocedure : 1) De directie P&O van de FOD Sociale Zekerheid, onder supervisie van de stafdirecteur P&O, beslist of de kandidaten voldoen aan de toelaatbaarheidsvereisten, en dit enkel op basis van de informatie die de kandidaat vermeldt in zijn kandidatuurstelling.Het vervullen van de toelaatbaarheidsvereisten is een absolute voorwaarde voor verdere deelname aan de selectieprocedure. 2) Voor de kandidaten die aan de toelaatbaarheidsvereisten voldoen, worden vervolgens de titels en verdiensten vergeleken, waarbij inzonderheid nagegaan wordt in welke mate het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereiste kennis, competenties en vaardigheden, en tevens ook de motivatie van de kandidaat voor de functie van Regeringscommissaris wordt geëvalueerd.3) Aansluitend op de vergelijking van de kandidaten bedoeld in punt 2) wordt een voorstel van rangschikking van de kandidaten opgesteld met het oog op de voordracht door de Minister van Sociale Zaken aan de Koning. De kandidaatstelling, die niet langer dan drie bladzijden van het formaat A4 met normaal lettertype mag bedragen, en die inzonderheid de titels, verdiensten, overeenkomst van het profiel van de kandidaat met de vereiste kennis, competenties en vaardigheden, alsook de motivatie voor de functie uiteenzet, dient per aangetekende brief binnen een termijn van 14 kalenderdagen, opgestuurd te worden naar : De Minister van Sociale Zaken, T.a.v. mevrouw Els Van Nieuwenhove, Stafdienst P&O van de FOD Sociale Zekerheid Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 115 1000 Brussel.

De termijn van 14 kalenderdagen gaat in de eerste dag volgend op de dag waarop deze oproep in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bijkomende inlichtingen Bijkomende inlichtingen betreffende deze oproep tot kandidaatstelling kunnen bekomen worden bij de Beleidscel Sociale Zaken op telefoonnummer 0485 80 22 52 (Christophe Peferoen)

^