Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 14 maart 2018

Intraregionale mobiliteit of externe - Vacature van expert , voor de tuchtcel binnen de dienst Personeelsbeleid van het Gewestelijke agentschap voor netheid, Net Brussel en belast met de analyse van de dossiers van de agenten, het nak(...) Deze aankondiging is bestemd voor op de ambtenaren van : 1° de Gewestelijke Overheidsdienst Bru(...)

bron
gewestelijk agentschap voor netheid « net brussel »
numac
2018011256
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID « NET BRUSSEL »


Intraregionale mobiliteit of externe - Vacature van expert (rang 26 - B1), voor de tuchtcel binnen de dienst Personeelsbeleid van het Gewestelijke agentschap voor netheid, Net Brussel en belast met de analyse van de dossiers van de agenten, het nakijken van pertinentie van de vastgestelde feiten en ze compileren in een rapport, getuigenissen verzamelen, betrokkenen ondervragen, opstellen van processen-verbaal van audities en brieven alsook een voorstel tot gevolg voorleggen aan de verantwoordelijke Deze aankondiging is bestemd voor op de ambtenaren van : 1° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;1° bis van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;1° ter "van Brussel Stedenbouw & Erfgoed;1° quater "van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt" 2° de volgende instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name : a) instellingen van categorie A : o Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest; o Brussels Instituut voor Milieubeheer; o Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp; o Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris); o Brussels Planningbureau b) instellingen van categorie B : o Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; o Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris); o Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel; 3° de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.4° de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap - Parkeeragentschap ».5° Brussel - Preventie & Veiligheid De externe mobiliteit heeft betrekking op de ambtenaren van de ministeries en de instellingen van openbaar nut die afhankelijk zijn van de federale Staat, de Gemeenschappen en de andere Gewesten, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar niet behoren tot de bovenvermelde instellingen. Overwegende het besluit van de algemene directie van het Gewestelijke agentschap voor netheid van 5 maart 2018, om een betrekking vacant te verklaren overeenkomstig met een statutaire betrekking van een expert (m/v) (rang 26) binnen de tuchtcel op de dienst personeelsbeleid van Net Brussel. Deze betrekking wordt ingevuld via intraregionale of externe mobiliteit en dit, met toepassing van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

PRAKTISCHE INFORMATIE De functiebeschrijving met betrekking tot de vacature kan opgevraagd worden bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel, Algemene Directie, via volgend e-mailadres : sophie.vanophalfens@arp-gan.be.

De betrekking van expert (rang 26) is opengesteld aan de ambtenaren die aan de volgende voorwaarden voldoen op de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen : - titularis zijn van de graad van expert (rang 26) of equivalent (B1); - een graadanciënniteit van minstens 2 jaar hebben; - in dienstactiviteit zijn; - ten minste de vermelding "gunstig" gekregen hebben bij zijn laatste evaluatie;

Gelieve bij uw kandidatuur de officiële bewijsstukken toe te voegen die aantonen dat u aan deze voorwaarden voldoet. Indien deze documenten ontbreken, zal uw kandidatuur niet-ontvankelijk zijn.

Uw kandidatuur moet ingediend worden ten laatste op 25 maart 2018.

Uw officiële kandidatuur moet bij ons toekomen via aangetekend schrijven of neergelegd worden bij de administratieve zetel tegen ontvangstbewijs en is gericht aan de heer Jumeau, directeur-generaal, de Broquevillelaan 12, te 1150 Brussel.

Bij de kandidatuur is tevens een motivatiebrief en een CV gevoegd met minstens de vermelding van naam, voornaam, privéadres en graad.

De kandidaat dient : - minstens twee jaar relevante ervaring in het opstellen van dossiers, schrijven van rapporten, ....; - titularis zijn van een diploma hoger onderwijs van korte type (graduaat), liefst binnen personeelsbeleid of recht;

De kandidaten die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. De selectie wordt georganiseerd conform de bepalingen voorzien voor aanwerving zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid De personen met een handicap die wensen een aanvaarbare aanpassing te vragen voor het indienen van hun kandidatuur dienen contact op te nemen met Mevrouw Catherine Van Geel, voorzitster van de diversiteitscommissie via volgend e-mailadres : catherine.vangeel@arp-gan.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bij de Directeur van de dienst Personeelsbeleid aangevraagd worden via volgend e-mailadres : philippe.kemp@arp-gan.be of de verantwoordelijke van de tuchtcel, Mevrouw Lemasson, via volgend e-mailadres : valerie.lemasson@arp-gan.be.

^