Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 19 februari 2018

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Vacante betrekking van Directeur - rang A3 - in te vullen door bevordering. - Oproep aan kandidaten behorend tot de Franse taalrol Deze bekendmaking richt zich tot st(...) - de Franse taalrol; - de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) of een instelling van openb(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010876
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Vacante betrekking van Directeur (m/v/x) - rang A3 - in te vullen door bevordering. - Oproep aan kandidaten behorend tot de Franse taalrol Deze bekendmaking richt zich tot statutaire ambtenaren die behoren tot : - de Franse taalrol; - de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - een ministerie, een instelling van openbaar nut of een autonoom overheidsbedrijf waarvan het personeel wordt aangeworven via SELOR, het Rijk, een Gemeenschap of een Gewest.

Lokalisatie van de functie : De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) is een paritaire instelling van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als belangrijkste instelling voor sociaaleconomisch overleg, verenigt de ESRBHG de vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en middenstandsorganisaties, van de non-profitsector en van de representatieve werknemersorganisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Behalve deze opdracht, en in toepassing van de Strategie 2025 voor Brussel, heeft de ESRBHG eveneens het Brussels Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten (actief sedert eind 2014) en de dienst Sectorale Facilitatie (begin 2016) opgericht.

Overzicht van de functie : De Directeur wordt in zijn/haar dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een Adjunct-Directeur. Zij vormen de pool van de leidende ambtenaren van de ESRBHG. Het betreft bijgevolg vanuit hiërarchisch oogpunt de hoogste post binnen de ESRBHG. De leidende ambtenaren beheren momenteel een team van een dertigtal personen en een jaarlijks budget van ongeveer 2,5 miljoen euro, dat voor het merendeel door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gefinancierd.

De ESRBHG kent een permanente evolutie, en de leidende ambtenaren moeten in staat zijn om de werkmethodes aan te passen indien dat nodig blijkt.

Procedure : Algemeen : De proef omvat twee onderdelen : - eerste gedeelte : een schriftelijke proef; - tweede gedeelte : een mondelinge proef (waaronder een assessment).

De proeven worden georganiseerd door de Raad van bestuur van de ESRBHG, die het assessment aan een extern selectiekantoor toevertrouwt.

In geval van een ongerechtvaardigde afwezigheid voor een van de onderdelen van de procedure, zal de kandidatuur van de betrokken persoon niet meer in aanmerking worden genomen. De betrokken kandidaat(kandidate) zal hierover per aangetekend schrijven worden ingelicht.

Eerste gedeelte : de schriftelijke proef : De procedure gaat van start met het eerste gedeelte : de schriftelijke proef.

Enkel de kandidaten, waarvan de kandidatuur als ontvankelijk zal worden beschouwd, zullen voor dit eerste gedeelte worden opgeroepen.

Deze proef zal bestaan uit de invulling van een vragenblad dat zal toelaten om de kennis van de kandidaten na te gaan, zoals bepaald in de functiebeschrijving, evenals uit de opstelling van een verhandeling over een opgegeven thema.

De schriftelijke proef wordt op 40 punten beoordeeld en vormt een schifting.

Worden beschouwd als geslaagd, de kandidaten die voor het geheel van de schriftelijke proef 60% van de toegekende punten hebben behaald (of een score van 24/40). De vijf beste kandidaten, die de hoogste scores hebben behaald, zullen aan het tweede gedeelte mogen deelnemen. Bij gelijkheid van punten zal het aantal kandidaten, die aan het tweede gedeelte mogen deelnemen, in hun voordeel worden verhoogd.

De niet-geslaagde kandidaten en de kandidaten, die niet een van de vijf beste scores hebben behaald, zullen niet aan het tweede gedeelte mogen deelnemen. Zij zullen hierover per aangetekend schrijven worden ingelicht.

Hierbij dient opgemerkt dat de score, die na afloop van dit gedeelte is behaald, niet in rekening wordt genomen voor de eindrangschikking.

De antwoorden, die de kandidaten op de vragen hebben gegeven, en de verhandeling zullen evenwel worden gebruikt voor de vragen/antwoorden-sessie tijdens het tweede gedeelte.

Tweede gedeelte : de mondelinge proef : Het tweede gedeelte van de procedure is de mondelinge proef die twee sessies omvat.

Dit tweede gedeelte omvat : 1. een assessment, waarvan het verslag en de eruit volgende aanbevelingen een van de elementen van de beoordeling zullen vormen waarop de selectiejury zich tijdens de vragen/antwoorden-sessie zal baseren. Om aan dit assessment te mogen deelnemen, zal de kandidaat(kandidate) volgens de gestelde criteria voor de schriftelijke proef moeten geslaagd zijn en tot de beste kandidaten moeten behoren, waarvan sprake in het eerste gedeelte. 2. en een vragen/antwoorden-sessie voor de jury die zal toelaten om de kennis van de kandidaat(kandidate) van zijn/haar toekomstige werkomgeving te evalueren, evenals zijn/haar algemene bekwaamheden, opleiding, ervaring, motivatie, maturiteit, stressbestendigheid en zijn/haar vaardigheden inzake organisatie, leiderschap en beheer.De inhoud van het eerste gedeelte, het assessmentsdossier, de beschrijving van de functie en de vereiste kwalificatie van de kandidaat, de titels en de ervaring die de kandidaat(kandidate) doet gelden voor een bevordering in de vacante betrekking, en het evaluatiedossier van de kandidaat zullen deel uitmaken van de elementen die als basis voor de organisatie van die sessie zullen fungeren.

Om aan de vragen/antwoorden-sessie te kunnen deelnemen, zal de kandidaat(kandidate) vooraf aan het assessment moeten onderworpen zijn. Is dit niet het geval, dan zal de kandidaat(kandidate) automatisch uit de procedure worden uitgesloten en zal hij/zij niet worden gerangschikt. Hij/zij zal per aangetekend schrijven worden ingelicht.

Na afloop van de mondelinge proef ontvangt de kandidaat(kandidate) een van de volgende vermeldingen : « zeer gunstig », « gunstig », « bevredigend », « zwak » of « zeer zwak ». Hiertoe zullen de volgende elementen in aanmerking worden genomen : 1. de elementen die voortkomen uit de vragen/antwoorden-sessie;2. de elementen die voortkomen uit het assessment;3. de beschrijving van de functie en de vereiste kwalificatie van de kandidaat(kandidate);4. de titels en ervaring die door de kandidaat(kandidate) worden ingeroepen;5. het evaluatiedossier van de kandidaat. De jury kiest de kandidaat(kandidate) of een van de kandidaten met de beste vermelding onder de vermeldingen « zeer gunstig », « gunstig » of « bevredigend ».

Bij gelijke vermelding zal voorrang worden gegeven aan de kandidaat(kandidate) die na afloop van het assessment de beste aanbeveling heeft behaald.

Worden uitgesloten, de kandidaten met de vermeldingen « zwak » of « zeer zwak ». Zij zullen hierover per aangetekend schrijven worden ingelicht.

Kandidaturen : De kandidaturen moeten - op straffe van ongeldigheid - bij aangetekend schrijven en binnen een termijn van twintig kalenderdagen tot de Voorzitter van de Raad van bestuur van de ESRBHG worden gericht : Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel.

Deze termijn gaat in op de dag die volgt op deze van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De poststempel geldt als bewijs.

Het dossier van de kandidaatstelling moet tenminste de volgende elementen bevatten : - een gedetailleerd curriculum vitae met : naam, voornamen, postadres, emailadres, plaats en datum van geboorte; diploma(`s); een beschrijving van de beroepsloopbaan. - een beschrijving van de verworven ervaring die aantoont dat de kandidaat(kandidate) aan de functiebeschrijving voldoet. - een motivatiebrief waarin de redenen worden uiteengezet die door de kandidaat(kandidate) worden ingeroepen om zijn(haar) kandidatuur te steunen. - een beschrijvend document opgesteld en op geldige wijze ondertekend door de dienst HRM van de instelling die de kandidaat(kandidate) tewerkstelt en waarop is aangegeven door wie hij(zij) werd aangeworven, de vermelding ontvangen naar aanleiding van zijn(haar) laatste evaluatie, zijn(haar) graad en rang, de datum van benoeming in deze graad en de datum vanaf dewelke hij(zij) houder is van een graad van niveau A. - het dossier van de laatste evaluatie van de kandidaat(kandidate), op geldige wijze conform verklaard door de dienst HRM van de instelling die de kandidaat(kandidate) tewerkstelt.

Het kandidaatsdossier moet gedateerd en ondertekend zijn.

Worden enkel in aanmerking genomen, de kandidaturen die binnen de gestelde termijn zijn verstuurd en die het geheel van de vereiste elementen bevatten.

Toelatingsvoorwaarden : - statutair ambtenaar zijn; - tot de Franse taalrol behoren; - toebehoren tot de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ministerie, een instelling van openbaar nut of een autonoom overheidsbedrijf waarvan het personeel wordt aangeworven via SELOR, het Rijk, een Gemeenschap of een Gewest - titularis zijn van de graad van attaché in rang A1, van eerste attaché in rang A2 of van havenkapitein van rang A2; - tenminste negen jaar anciënniteit in niveau A bezitten, en wel ten laatste op 1 juni 2018; - titularis zijn van een evaluatie « gunstig » of van een equivalente evaluatie.

Met uitzondering van de anciënniteitsvoorwaarde in niveau A, moet aan al de toelatingsvoorwaarden verplicht zijn voldaan op de afsluitingsdatum van de oproep tot kandidaten Inlichtingen : De volledige functiebeschrijving en de inlichtingen betreffende de procedure kunnen bij de dienst HRM van de ESRBHG worden bekomen : Email : mlenelle@ces.brussels Telefoon : 02-205 68 84 Postadres : ESRBHG - Dienst HRM, Bischoffsheimlaan 26, te 1000 Brussel.

^