Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 02 juni 2014

****.****. - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het **** **** Gewest. - Samenstelling van een **** van niveau ****. - Oproep van kandidaten ****.**** stelt een **** samen voor ****(...) De geldigheidsduur van deze **** is bepaald op drie jaar. **** ****(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031418
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> **** HOOFDSTEDELIJK GEWEST****><****>
****.****. - Gewestelijke **** voor het **** **** Gewest. - **** van een **** van niveau ****. - **** van kandidaten (****/****) ****.**** stelt een **** samen voor betrekkingen van niveau ****, graad van attaché.****><****>De geldigheidsduur van deze **** is bepaald op drie jaar.****><****>**** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende **** voldoen : - zich gedragen op een wijze die strookt met de vereisten van het ambt, - burgerlijke en politieke rechten genieten, - houder zijn van een diploma of **** hoger onderwijs van het lange type (universitair) dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad opgenomen in bijlage **** gevoegd bij het **** Besluit van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de **** van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het **** **** Gewest.****><****>**** voorwaarden moeten vervuld zijn bij de inschrijving voor het examen.****><****>Hetzelfde geldt indien het diploma niet in **** behaald is : de **** van het diploma moet verkregen zijn bij de inschrijving voor het examen.****><****>**** van de kandidaturen De kandidaatstellingen moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden ingediend binnen een termijn van 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op deze publicatie. Elke kandidatuur die buiten deze termijn wordt ingediend, zal worden geweigerd.****><****>De kandidaturen moeten worden gericht aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder van ****.**** op het volgende adres : **** **** 6, 1080 **** **** kandidaatstelling moet : ****_list">****. minstens de volgende elementen bevatten : - de naam en de voornaam (voornamen) van de kandidaat, - de geboorteplaats en -datum, - het adres, - de nationaliteit, - de titel van het diploma (de diploma's), - de beschrijving (in chronologische volgorde) van de beroepservaring, - de datum en de handtekening;****_list">****. vergezeld zijn van de volgende documenten : - een curriculum vitae, - een uittreksel uit de geboorteakte, - een kopie van het diploma (de diploma's), - elk document of getuigschrift ter staving van de beroepservaring. **** **** **** **** deel is een **** die betrekking heeft op de algemene principes van het administratief en grondwettelijk recht, op de instellingen van het **** **** ****, aangepast aan het niveau van de te begeven betrekkingen, en in het bijzonder op de kennis van ****.****, alsook op de wetgeving op de **** (basiskennis).****><****>Dit is een ****.****><****>**** proef richt zich tot alle ontvankelijke kandidaten. Een juist antwoord is goed voor 2 punten, geen antwoord geeft 0 punten en bij een verkeerd antwoord wordt 1 punt afgetrokken.****><****>Enkel de laureaten die minstens 60 % behaalden voor deze schriftelijke proef worden opgenomen in de **** van niveau ****. **** **** **** tweede proef richt zich tot de laureaten van de schriftelijke proef opgenomen in de ****.****><****>**** proef is specifiek gericht op de oplossing van praktijkgevallen die verband houden met de betrekking die in te vullen is in de personeelsformatie.****><****>Dit tweede deel zal in elk geval een mondelinge verdediging behelzen alsook in voorkomend geval een specifiek schriftelijk deel.****><****>Bezoldiging **** **** die momenteel in ****.**** worden toegepast zijn die gepubliceerd als bijlage bij het besluit van de **** **** **** van 3 december 2009 (****.S. van 14 januari 2010 - ****. 1513).****><****>Tegen de index van 1 januari 2013 schommelen de **** tussen 36.653,82 **** en 57.291,20 **** bruto per jaar voor **** ****101.
^