Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 13 juli 2012

Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van attaché behorend tot het Nederlandse taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MB(...) Deze externe mobiliteit geldt voor volgende ministeries en instellingen van openbaar nut van de fed(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031549
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van attaché (rang A 1) behorend tot het Nederlandse taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG); de betrekking is te begeven via externe mobiliteit op grond van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2002 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - oproep tot de kandidaten.

Deze externe mobiliteit geldt voor volgende ministeries en instellingen van openbaar nut van de federale overheid, de Gemeenschappen, de beide overige Gewesten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden in artikel 3, 2°, van bovengenoemd besluit.

Deze betrekking is uitsluitend bestemd voor ambtenaren met een master- of licentiaatsdiploma in architectuur. Ervaring in verschillende domeinen van de architectuur is gewenst.

In november 2009 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de cel van de Bouwmeester (bMa) opgericht bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hoofdopdracht van de cel van de bMa bestaat erin de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van openbare projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te waarborgen. In dat verband dient de attaché/attachee polyvalent te zijn.

Het MBHG biedt erg aantrekkelijke voordelen. De gedetailleerde functiebeschrijving alsmede de lijst van voordelen kunnen geraadpleegd worden op de site www.brujob.be. Deze betrekking draagt het kenmerk 1278.

Voor overheveling via externe mobiliteit komen alleen vastbenoemde ambtenaren van de Nederlandse taalrol met een graad die het equivalent is van de wervingsgraad in aanmerking die zich in de stand dienstactiviteit bevinden en die na evaluatie een vermelding verkregen hebben die het equivalent is van de vermelding « voldoende » bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur aangetekend in te dienen bij de heer C. LAMOULINE, Secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20, te 1035 Brussel, binnen een termijn van vijftien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag na de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad (de datumstempel van de post geldt als bewijs).

In de kandidatuur dienen verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum en administratieve stand van de kandidaat (kandidate) en de precieze gegevens van de administratie waaruit hij/zij afkomstig is te worden vermeld. Er behoort een gedetailleerde curriculum vitae bijgevoegd te worden evenals een schrijven ter uitvoerige motivering van de kandidatuur en een kopie van het laatste benoemingsbesluit.

^