Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de - Directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (voor een volti(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009624
pub.
10/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties. - Directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (voor een voltijds mandaat met ingang van 1 september 2006 en eindigend op 15 mei 2008).

De directeur van het Centraal Orgaan moet lid van het openbaar ministerie zijn. Hij heeft leiding en gezag over het personeel van het Centraal Orgaan en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdrachten van dit Orgaan.

Voor alle andere bepalingen tot uitlegging van de opdrachten of de samenstelling van het Centraal Orgaan, gelieve zich te verwijzen naar de wet van 26 maart 2003, voornoemd.

In toepassing van artikel 17, § 3, van deze wet, moet uit het diploma van de directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring blijken dat hij de examens van de licentie of van het doctoraat in de rechten in het Nederlands heeft afgelegd.

Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken - ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel » binnen een termijn van één maand vanaf heden.

^