Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 02 oktober 2003

Voertuigen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als taxi kunnen worden geëxploiteerd. - Oproep aan de exploitanten van een taxidienst of de kandidaten-exploitant van een taxidienst. 1. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering brengt ter kennis van het publiek dat, met toepassing van (...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031474
pub.
02/10/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Voertuigen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als taxi kunnen worden geëxploiteerd. - Oproep aan de exploitanten van een taxidienst of de kandidaten-exploitant van een taxidienst. (Bericht voorgeschreven bij artikel 5, lid 4, van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de Ordonnantie van 11 juli 2002) 1. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering brengt ter kennis van het publiek dat, met toepassing van : a) artikel 5 van de Ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, zoals gewijzigd bij de Ordonnantie van 11 juli 2002;b) artikelen 50 en volgende van het besluit van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;c) het besluit van 4 september 2003 tot vaststelling van het maximum aantal voertuigen waarvoor vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd kunnen worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; d) het besluit van 4 september 2003 houdende bepaling van de bijkomende criteria op grond waarvan de aanvragen om vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden en houdende vaststelling van de vorm en de inhoud van het bericht aan het publiek en de procedure van onderzoek van de aanvragen, de Regering eerlang zal overgaan tot het afleveren van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst en/of het uitbreiden van reeds afgeleverde vergunningen voor het exploiteren van een dergelijke dienst en slaande op de exploitatie van in totaal 70 « gemengde voertuigen » (d.w.z. waarmee het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit en die op een rolstoel aangewezen zijn, mogelijk wordt gemaakt, en die in dit opzicht beantwoorden aan de technische voorschriften, bedoeld in artikel 1, 2°, van voornoemd besluit van 4 september 2003 tot vaststelling van het maximumaantal voertuigen waarvoor vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd kunnen worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 2. De personen die in het bezit willen zijn van een dergelijke vergunning of de exploitanten van taxidiensten die reeds houder zijn van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een verhoging wensen van het aantal « gemengde voertuigen » waarmee ze hun dienst mogen exploiteren, beschikken over een termijn van 15 werkdagen om hun kandidatuur in te dienen;deze termijn gaat in de eerste werkdag die volgt op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad . Als de eerste of de laatste dag van de termijn op een zater-, een zon- of een feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag (de poststempel geldt als bewijs).

Onverminderd de door de federale overheden opgelegde voorwaarden aangaande de toegang tot het beroep, dienen de aanvragen : - te worden ingediend overeenkomstig artikelen 50 en volgende van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur; - bovendien alle gegevens te vermelden en met alle documenten vergezeld te gaan, waarmee de aanvraag onderzocht kan worden in het licht van de bijzondere criteria, bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 houdende bepaling van de bijkomende criteria op grond waarvan de aanvragen om vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden en houdende vaststelling van de vorm en de inhoud van het bericht aan het publiek en de procedure van onderzoek van de aanvragen.

De aanvrager moet alle stukken die de aanvraag vergezellen, dagtekenen en ondertekenen. 3. De aanvragen dienen bij ter post aangetekende brief te worden gericht aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Uitrusting en Vervoer Directie Taxi's Communicatiecentrum Noord Verdieping 1,5 Vooruitgangstraat 80/1 1035 BRUSSEL.4. Enkel de aanvragen die beantwoorden aan alle voornoemde voorschriften komen in aanmerking voor een onderzoek.5. De beslissingen aangaande de regelmatig ingediende aanvragen zullen worden genomen in het licht van het karakter van openbaar nut van de dienst en na het uitvoeren een kwalitatief onderzoek en, in voorkomend geval, na een kwalitatieve vergelijking van de voorgestelde projecten op grond van de criteria bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 houdende bepaling van de bijkomende criteria op grond waarvan de aanvragen om vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden en houdende vaststelling van de vorm en de inhoud van het bericht aan het publiek en de procedure van onderzoek van de aanvragen. Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling worden de volgende punten toegewezen en wegingcoëfficiënten in acht genomen : 1° Aangepastheid van het voorgestelde voertuig aan de opgelegde technische bepalingen : 100 punten Het geheel der punten wordt toegekend wanneer wordt voldaan aan alle technische bepalingen bedoeld in artikel 1, 2°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot vaststelling van het maximumaantal voertuigen waarvoor vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd kunnen worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Bij gebrek wordt geen enkel punt toegekend; 2° Comfort van het voertuig : 30 punten Aan de aanvraag worden van 0 tot 30 punten toegekend, aan de hand van de kwaliteit van de eigenschappen inzake comfort van het voorgestelde voertuig, t.a.v. de klanten met een beperkte mobiliteit of die gehandicapt zijn en zich met een rolstoel verplaatsen; 3° Ouderdom van het voertuig : 5 punten Het geheel der punten wordt toegekend als het voorgesteld voertuig nieuw is;er worden 4, 3, 2 en 1 punten toegekend als de eerste inverkeerstelling minder dan respectievelijk 1, 2, 3 en 4 jaar eerder gebeurde. 4° Eigenschappen van het voertuig, in verband met de milieuvriendelijkheid op het vlak van de luchtverontreiniging : 20 punten Het geheel der punten wordt toegekend aan de aanvrager die een voertuig voorstelt, waarvan de som van de uitstoot van CO2 en van het tienvoud van de uitstoot van Euronormen-gassen het laagst is.Alle andere aanvragen krijgen het aantal punten dat met de hierna volgende formule verkregen wordt : 20 punten x : de som van de uitstoot van CO2 en het tienvoud van de uitstoot van Euronormen-gassen van het minst vervuilende voertuig gedeeld door : de som van de uitstoot van CO2 en het tienvoud van de uitstoot van Euronormen-gassen van het voorgestelde voertuig.

Het cijfer van de uitstoot van CO2 en van de uitstoot van Euronormen-gassen dat in aanmerking komt, zijn deze vermeld op het Europees certificaat van overeenstemming betreffende het voertuig. 5° Niveau van ontwikkeling en prestatie van de taxameter : 5 punten Aan de aanvraag worden van 0 tot 5 punten toegekend, aan de hand van de kwaliteit van de eigenschappen van de door de afdeling metrologie van het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde en door de aanvrager voorgestelde taxameter (zoals aansluiting met een kredietkaartlezer, een geheugenmodule, een computer,...). 6° Exploitatievoorwaarden : 10 punten Aan de aanvraag worden van 0 tot 10 punten toegekend, aan de hand van de kwaliteit van de voorgestelde exploitatievoorwaarden (zoals financieringsplan, beheerplan, omvang van de terbeschikkingstelling van het voertuig voor het publiek, aantal chauffeurs aangesteld voor het besturen van de voertuigen,...). 7° Aansluiting bij een telefooncentrale : 30 punten Het geheel van de punten wordt toegekend aan de aanvrager die aangesloten is bij een telefooncentrale of die zich er onherroepelijk toe verbindt, zich bij een telefooncentrale aan te sluiten, waarvan adres en verdere gegevens in de aanvraag vermeld worden.Bij gebrek, wordt geen enkel punt toegekend.

Er wordt bijzonder gewezen op het belang van de criteria 1, 2 en 7, wegens de bijzondere behoefte waarin thans moet worden voorzien, nl. het vervoer van gehandicapten of personen met een beperkte mobiliteit, die zich niet kunnen verplaatsen tot een taxistandplaats of die geen taxi op straat kunnen aanroepen. 6. Elke betrokken persoon kan de wetteksten en reglementaire teksten waarvan sprake in dit bericht verkrijgen;en zich hiertoe richten aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Uitrusting en Vervoer Directie Taxi's Communicatiecentrum Noord Verdieping 1,5 Vooruitgangstraat 80/1 1035 BRUSSEL Tel. : 02-204 18 32 of 33

^