Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Puyenbeke inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Pierre Cornelisstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003009749 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1982 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling en van de weddeschalen van de graden voor het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, alsook van de gewezen Rijksdiensten voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en voor kinderbijslag voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003012407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2000, tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003012482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003012618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de omzetting in euro van de effectieve lonen en de ondernemingsbarema's vanaf 1 januari 2002 type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren en agenten van het Bestuur dat voor het spoorvervoer bevoegd is type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer Marc Roman bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2003. E type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer Henri Courtois aangesteld in de functie van Directeur-generaal van het directoraat-generaal « Vervoer te Land » van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer Frans Van Rompuy aangesteld in de fun(...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003022874 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 25/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het maximum aantal voertuigen waarvoor vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd kunnen worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de aanvullende criteria volgens dewelke de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst onderzocht worden alsook, van de vorm en de inhoud van het bericht bestemd voor het publiek en van de onderzoeksprocedure van de aanvragen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunningsaanvragen voor het exploiteren van een taxidienst

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003018064 bron federale kamers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België TITEL I. - Organisatie en werking van de kamer HOOFDSTUK I. - Voorlopig Bureau en onderzoek van de geloofsbrieven Artikel 1. Bij de aanvang van de zittingsperiode De jongste vier volksvertegenwoordigers nemen het ambt van secretaris waar. Deze bepalingen zijn(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003200973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende de c Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten (...) type bericht prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003201016 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juli 2003, hebben het « Verbond van Mutualiteiten - Ziekteverzekering - Alle ris Die zaak is ingeschreven onder nummer 2750 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003201036 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 juli 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2003, heef Die zaak is ingeschreven onder nummer 2755 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003201037 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 juli 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 juli 2003, heef Die zaak is ingeschreven onder nummer 2761 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003201063 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 augustus 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 augustus Die zaak is ingeschreven onder nummer 2774 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

erratum

type erratum prom. 26/06/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003095052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan België De portefeuille van de Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 11 juni 2001 door de bevoegde autoriteiten goedg(...)

document

type document prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003201067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2003 numac 2003031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voertuigen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als taxi kunnen worden geëxploiteerd. - Oproep aan de exploitanten van een taxidienst of de kandidaten-exploitant van een taxidienst. 1. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering brengt ter kennis van het publiek dat, met toepassing van (...)
^