Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 15 mei 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001. Voor deze vacante betrekking, hoort de - voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne (vanaf 20 januari 2003).

bron
ministerie van justitie
numac
2002009446
pub.
15/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001.

Voor deze vacante betrekking, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die hen daarom, bij een ter post aangetekende brief, hebben verzocht binnen een termijn van respectievelijk honderd en honderd veertig dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacature; - voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne (vanaf 20 januari 2003).

Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2000 en het beleidsplan dient in tweevoud te worden toegestuurd; - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1.

De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Kortrijk; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 4.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2002; - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1.

Dit vacant ambt zal worden toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit een gespecialiseerde kennis in fiscale zaken blijkt.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002; - rechter in de arbeidsrechtbank te Turnhout : 1; - vrederechter van het kanton Fontaine-l'Evêque (vanaf 22 januari 2003); - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Aarlen : 1; - Neufchâteau : 2; - Dinant : 1; - Bergen : 2.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2001; - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik : 1 (vanaf 30 september 2002).

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002. - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen : 1.

In toepassing van artikel 45bis , § 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2001; - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Namen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2001; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 (vanaf 30 juni 2002).

Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat en vervangt de plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2001; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te : - Luik : 1; - Aarlen : 1; - Marche-en-Famenne : 2; - Neufchâteau : 1; - Dinant : 1.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2001; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Tongeren : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 november 2001; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Brussel : 4.

In toepassing van artikel 43, § 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Franse taal en van de Nederlandse taal.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2001; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank : - te Oudenaarde : 1; - te Ieper : 4; - te Veurne : 4; - te Hoei : 2; - te Verviers : 2; - te Aarlen : 6; - te Marche-en-Famenne : 3; - te Neufchâteau : 5; - te Dinant : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2001; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Eupen : 4.

In toepassing van artikel 45bis , § 1 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Duitse taal.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2001; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Bergen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2001.

De bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie hoort de kandidaten die haar daarom, bij een ter post aangetekende brief, hebben verzocht binnen een termijn van honderd dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacatures.

Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

^