Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002009356 bron ministerie van justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, is machtiging verleend aan de ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die **** type wet prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995. 2° Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Dublin op 27 september 1996. 3° Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, en gezamenlijke Verklaring, gedaan te Brussel op 19 juni 1997. 4° Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, en Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996. 5° Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de Lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, gedaan te Brussel op 26 mei 1997

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002054028 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002009279 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot opstelling van een lijst van niet-universitaire instellingen van hoger onderwijs die diploma's afleveren waaruit een gespecialiseerde opleiding in het fiscaal recht blijkt type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002009449 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2002 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : - de heer Machtelinckx, J., beambte bij de griffie van dit hof; - Mevr. Delaruelle, S., beambte bij - griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, Mevr. Janssens, M., eerstaanwezen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002009447 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2002 is de aanwijzing van de heer Gevaert, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 is de heer Scheers, D., rechter in de rechtbank van ee(...) type koninklijk besluit prom. 30/01/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002022170 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 50.000,00 EUR aan de V.Z.W. « RES-e-NET » als ondersteuning voor de aanleg van een Europees netwerk van de sociale economie gespecialiseerd in de informatie- en communicatietechnologieën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002009448 bron ministerie van justitie Notariaten Bij ministeriële besluiten van 7 mei 2002 : - is het verzoek tot associatie van de heer Van Bael, J., notaris ter standplaats Antwerpen, en van de heer Holvoet, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Van Bael & Hovoet », ter De heer Holvoet, F., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen. - is (...) type ministerieel besluit prom. 24/04/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002022385 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002027411 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 maart 2002 wordt de GmbH Bernhard Geller met ingang van 12 maart 2002 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 12 maart 2002 Bij ministerieel besluit van 12 maart 2002 wordt de « s.p.r.l. All Clean Industrial » met ingan(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002035566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002011171 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0026 VMS-Keytrade.com N.V. Realbank N.V. Op 29 april 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concen Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op sector van de banksector. De Raad voor(...) type bericht prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002018034 bron hoge raad voor de justitie Bericht Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend **** voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend ****(...) 1. Ellen Van Kerkhoven 2. **** **** Schrijver (ex aequo) 2. **** **** **** (ex aequo) type bericht prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002018035 bron hoge raad voor de justitie Bericht Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend **** voor **** bij de rechtbanken van eerste aanleg Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend **** voor **** bij(...) 1. **** **** **** 2. **** **** 3. **** **** 4. Kim **** **** 5. **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002002102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 Energie van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 29 mei 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal (...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 29 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002002101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 Controle en Bemiddeling van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 29 mei 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschik(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 29 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002002103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 Statistiek en Economische Betrekkingen van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 29 mei 2002 over een managementervaring van minstens(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 29 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002002104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 Kwaliteit en Veiligheid van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 29 mei 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschik(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 29 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002002105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 Regulering en Organisatie van de markten van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 29 mei 2002 over een managementervaring van minste(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 29 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002002106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 K.M.O. Beleid van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 29 mei 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of min(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 29 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002002107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 Federale Sectoriële Bevoegdheden van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 29 mei 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaa(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 29 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...)

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002011160 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalisati(...) NBN EN 54-10 Brandmeld- en brandalarmstelsels - Deel 10 : Vlammelders - Puntmelders (1e uitgave)(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002022383 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd College, de heer Van Hul, Ch., tot werkend lid, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002000359 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1. Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad, door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 12 juni 2001, heeft Eerste kandidaat : De heer Bruno Seutin, waarnemend eerste auditeur afdelingshoofd bij de Raad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002009445 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme : 1; - beambte bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen : 2. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002009446 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001. Voor deze vacante betrekking, hoort de - voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne (vanaf 20 januari 2003). type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2002 numac 2002018032 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving van een **** jurist Tweede oproep Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, zal binnenkort ****(...) De kandidaten moeten : - **** zijn en in België een woonplaats hebben; - van onberispelijk ge(...)
^