Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 14 februari 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Namen : - adjunct-secretaris bij het parket : - van het hof van beroep te Gent : 1; - van de procu(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009143
pub.
14/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Namen : 1; - adjunct-secretaris bij het parket : - van het hof van beroep te Gent : 1; - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Hasselt : 1; - Nijvel : 1; - beambte bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

^