Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/01/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002011000 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de reclame voor motorvoertuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 14/02/2002 numac 2001013078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 14/02/2002 numac 2001022120 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2002 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002000163 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 29 januari 2002 wordt de heer Wils, Richard, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Arendonk/Ravels/Retie, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002000164 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 29 januari 2002 wordt de heer Grootaers, Armand, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Halen/Herk-de-Stad/Lummen, voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002000165 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2002 wordt de heer Dondeyne, Marc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver, voor een ter type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002000166 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2002 wordt de heer De Ley, William, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Willebroek, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002000167 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2002 wordt Mevr. Vanden Bossche, Antoinette, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins, voor een termijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002009142 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, Mevr. Anize, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 i Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002009141 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2001, is Mevr. Demonceau, M.-F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, in ruste gesteld. Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002, dat in werking treedt op 5 februari 2002, is de hee type koninklijk besluit prom. 16/01/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002011031 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat de arbeidsongevallenverzekeringen betreft, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 16/01/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002011032 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002016005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002022115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002007021 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 16/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002016408 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de criteria voor erkenning van telersverenigingen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002021026 bron arbitragehof Arrest nr. 25/2002 van 30 januari 2002 Rolnummer 2027 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, 7 en 9 van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, de rechters L. Françoi(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002021027 bron arbitragehof Arrest nr. 28/2002 van 30 januari 2002 Rolnummers 2044, 2045, 2046 en 2047 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 16 maart 2000 « betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de verbreking van de d Het Arbitragehof, samengesteld uit de rechters M. Bossuyt en L. François, waarnemende voorzitter(...)

decreet

type decreet prom. 08/02/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002027163 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 december 1993 tot aanvulling van artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven type decreet prom. 08/02/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002027164 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Euromediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, de Protocollen 1, 2, 3 en 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002009140 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 31 januari 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan Mevr. Durwael, A., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, opdra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002027159 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 november 1998 tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het natuurpark « Viroin-Hermeton »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002035108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de richtlijnen voor de toepassing van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

overeenkomst

type overeenkomst prom. 14/01/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002022080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002008043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten (m/v) (rang D1) voor de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). - Erratum Toelaatbaarheidsvereist(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002009144 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - **** **** voor de graad van gerechtelijk technisch assistent. - **** ****-duur Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt in toepassing van het artikel 285bis van het **** ****

erratum

type erratum prom. 06/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002027165 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de instandhouding van de Natura 2000-gebieden alsook van de wilde fauna en flora. - Erratum type erratum prom. 12/07/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002029565 bron ministerie van landsverdediging Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001. - Errata type erratum prom. 21/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002035156 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002009143 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Namen : - adjunct-secretaris bij het parket : - van het hof van beroep te Gent : 1; - van de procu(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2002 numac 2002022122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing nr. 2002/011 van 23 januari 2002 van het beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt Mevr. Michèle Rombaut, geboren op 1
^