Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 18 mei 1999

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de politierechtbank te Nijvel : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Na - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier : 1; - plaatsvervangend rech(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999009573
pub.
18/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de politierechtbank te Nijvel : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Namen : 1 (vanaf 25 mei 1999); - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier : 1; - plaatsvervangend recher in het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken 3/P/R.O. I, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven schrijven te worden gericht;

- beambte bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - van de rechtbank van koophandel te : - Turnhout : 1; - Gent : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1 : - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

^