Etaamb.openjustice.be
Samenstelling
gepubliceerd op 20 mei 2014

Samenstelling De Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van persoo - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - info(...)

bron
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
numac
2014018169
pub.
20/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER


Samenstelling De Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van persoonsgegevens, aan de bevoegde instanties; - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - informeert en verleent bijstand aan de betrokken personen bij de uitoefening van hun rechten en plichten, om bij te dragen tot de evenwichtige vrijwaring van het grondrecht van elkeen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De Commissie bestaat uit 8 vaste leden en 8 plaatsvervangende leden.

De mandaten van voorzitter en ondervoorzitter zijn voltijdse functies.

De leden van de Commissie worden aangeduid voor een periode van 6 jaar.

De huidige commissieleden hebben hun functie opgenomen op 3 mei 2013 na de eed te hebben afgelegd in handen van de heer André Flahaut, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Na het ontslag van een oorspronkelijk aangeduid lid, heeft zich een wijziging voorgedaan in de samenstelling van de Commissie.

In uitvoering van artikel 24 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft Kamer van de Volksvertegenwoordigers tijdens haar vergadering van 23 april 2014 als nieuw plaatsvervangend lid (8ste mandaat) van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer benoemd : de heer Frank De Smet, arts, burgerlijk ingenieur.

Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de heer Frank De Smet, door de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire zitting van 23 april 2014 benoemd, alvorens in functie te treden de eed afgelegd in handen van de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op datum van 12 mei 2014.

De nieuwe samenstelling van de Commissie is de volgende : Vaste leden Voorzitter : Dhr. Willem Debeuckelaere, Magistraat Ondervoorzitter : De heer Stefan Verschuere, Jurist Jurist : Mevr. Anne Junion, Advocate Informaticus : De heer Frank Robben, Administrateur-generaal van Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Lid met beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens in de openbare sector : De heer Jo Baret, Eresecretaris-generaal FOD Justitie Lid met beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens in de private-sector : De heer Eric Gheur, Zaakvoerder-bestuurder van de bvba Galaxia- Docent aan de Université du Luxembourg Zevende mandaat : De heer Gert Vermeulen, Hoogeleraar Strafrecht - Universiteit Gent Achtste mandaat : Mevr. Severine Waterbley, Adviseur-generaal DG Telecommunicatie en Informatiemaatschappij FOD Economie Plaatsvervangende leden Plaatsvervangend voorzitter : De heer Dirk Vander Kelen, Voorzitter rechtbank van eerste aanleg- Oost-Vlaanderen Plaatsvervangend ondervoorzitter : Mevr. Mireille Salmon, Raadsheer bij het Hof van beroep te Brussel Plaatsvervangend jurist : De heer Frank Schuermans, Advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent Plaatsvervangend informaticus : De heer Serge Mertens de Wilmars, Leraar Plaatsvervangend lid met beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens in de openbare sector : De heer Yves Roger, Voorzitter van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Plaatsvervangend lid met beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens in de private-sector : De heer Ivan Vandermeersch, Secretaris-generaal BDMA Plaatsvervangend zevende mandaat : De heer Joël Lyvins, Leraar Frans LE Plaatsvervangend achtste mandaat : De heer Frank De Smet, Arts - burgerlijk ingenieur.

^