Etaamb.openjustice.be
Samenstelling van 02 februari 2018
gepubliceerd op 28 maart 2018

Besluit van de Regering tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018201418
pub.
28/03/2018
prom.
02/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/02/2018201418/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Regering tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 27 juni 1986 betreffende het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 17, tweede lid, en artikel 19, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 10 maart 1999 tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap);

Gelet op protocol nr. S6/2017 van sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap van 11 september 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 10 november 2017;

Gelet op advies 62.587/1 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Media;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - De directieraad van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap is samengesteld als volgt : 1° de ambtenaar met de graad van directeur;2° het personeelslid dat de functie van hoofdredacteur bekleedt;3° het personeelslid dat de functie van hoofd Programmering bekleedt;4° het personeelslid dat de functie van hoofd Administratie en Personeel bekleedt;5° het personeelslid dat de functie van hoofd Productie en Techniek bekleedt. Art. 2 - De directeur bekleedt het voorzitterschap. Wanneer hij afwezig is, kan hij zich laten vertegenwoordigen door een ander, door hem aangewezen lid van de directieraad voor de uitoefening van het voorzitterschap.

Art. 3 - In artikel 4 van het besluit van de Regering van 10 maart 1999 tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap) worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1 - Het BRF heeft een directieraad, waarvan de samenstelling en de werkwijze wordt vastgesteld bij het besluit van de Regering van 2 februari 2018 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap." 2° paragraaf 3, tweede lid, wordt vervangen als volgt : "De directieraad legt, binnen het kader van dit statuut, zijn huishoudelijk reglement vast;daarin worden op zijn minst de aspecten vermeld in artikel 19, tweede lid, van het decreet van 27 juni 1986 betreffende het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap geregeld. Het huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad."

Art. 4.- De minister bevoegd voor Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 2 februari 2018.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, I. WEYKMANS

^