Etaamb.openjustice.be
Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 05 december 2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 283 21 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010019
pub.
05/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 283 21 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/772/EG, Euratom : * Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom

L 284 22 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 1873/2002 van de Raad van 14 oktober 2002 houdende vaststelling van de grenzen voor de bij Verordening (EG) nr. 1638/98 vastgestelde communautaire financiering van de activiteitenprogramma's van de erkende organisaties van deelnemers aan de olijven- en olijfoliemarkt en houdende afwijking van Verordening nr. 136/66/EEG Verordening (EG) nr. 1874/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1875/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad ten aanzien van de varkensvleessector voor de Franse overzeese departementen * Verordening (EG) nr. 1876/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot verlening van een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een toevoegingsmiddel in de diervoeding (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 1877/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr. 2435/2000 en (EG) nr. 2851/2000 van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2698/93 en (EG) nr. 1590/949 Verordening (EG) nr. 1878/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 2002 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië Verordening (EG) nr. 1879/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties Verordening (EG) nr. 1880/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/828/EG : * Beschikking van de Raad van 8 oktober 2002 waarbij Zweden wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG, een gedifferentieerd tarief voor de energieheffing toe te passen op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren * Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat in het kader van het Stelsel van algemene preferenties, volgens welke goederen waarin bestanddelen van oorsprong uit Zwitserland zijn gebruikt, bij binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap worden behandeld als goederen die een component van communautaire oorsprong bevatten (wederkerige overeenkomst)

L 285 23 oktober 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/829/GBVB : * Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 oktober 2002 betreffende de levering van bepaalde uitrusting aan de Democratische Republiek Congo 2002/830/GBVB : * Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 oktober 2002 inzake Rwanda en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/799/GBVB 2002/831/GBVB : * Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 oktober 2002 houdende wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar 2002/832/GBVB : * Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2001/760/GBVB betreffende de benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 1881/2002 van de Raad van 14 oktober 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2200/96 met betrekking tot de begindatum van de overgangsperiode voor de erkenning van telersverenigingen Verordening (EG) nr. 1882/2002 van de Commissie van 22 oktober 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1883/2002 van de Commissie van 22 oktober 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2000 van de Raad betreffende een verbod op de verkoop en de levering aan en de uitvoer naar Birma/Myanmar van uitrusting die voor binnenlandse repressie of terrorisme kan worden gebruikt, en betreffende het bevriezen van de middelen van bepaalde personen die in dat land belangrijke regeringsposten bekleden II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/833/EG : * Beschikking van de Commissie van 22 oktober 2002 houdende wijziging van Beschikking 2000/672/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Venezuela (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3902) (Voor de EER relevante tekst) Rectificaties * Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2500/2001 van de Raad van 17 december 2001 betreffende financiële pretoetredingssteun voor Turkije en tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3906/89, (EG) nr. 1267/1999, (EG) nr. 1268/1999 en (EG) nr. 555/2000 (PB L 342 van 27.12.2001) * Rectificatie van Beschikking 2002/635/EG van de Commissie van 31 juli 2002 tot wijziging van de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG en 93/197/EEG met betrekking tot de invoer van geregistreerde paarden uit Turkije en tot intrekking van Beschikking 98/404/EG (PB L 206 van 3.8.2002)

L 286 24 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1885/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1886/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1887/2002 van de Commissie van 22 oktober 2002 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen Verordening (EG) nr. 1888/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van oktober 2002 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 * Verordening (EG) nr. 1889/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 448/98 van de Raad tot aanvulling en wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 wat betreft de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 1890/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 ten aanzien van de geraamde voorzieningsbalans van de Franse overzeese departementen voor de sector granen Verordening (EG) nr. 1891/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst Verordening (EG) nr. 1892/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld * Verordening (EG) nr. 1893/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 tot zesde wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

L 287 25 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1894/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1895/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion Verordening (EG) nr. 1896/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen Verordening (EG) nr. 1897/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen Verordening (EG) nr. 1898/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen Verordening (EG) nr. 1899/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 inzake de toepassing van verlagingscoëfficiënten op certificaten voor actieve veredeling voor bepaalde basisproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1488/2001 * Verordening (EG) nr. 1900/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen Verordening (EG) nr. 1901/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 1902/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse Verordening (EG) nr. 1903/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm Verordening (EG) nr. 1904/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de twaalfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 Verordening (EG) nr. 1905/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten Verordening (EG) nr. 1906/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 Verordening (EG) nr. 1907/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 Verordening (EG) nr. 1908/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 Verordening (EG) nr. 1909/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 1910/2002 van de Commissie van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/839/EG : * Beschikking van de Commissie van 24 oktober 2002 houdende vierde wijziging van Beschikking 2002/383/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4009) (Voor de EER relevante tekst) 2002/840/EG : * Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2002 tot goedkeuring van de lijst van erkende installaties in derde landen voor de doorstraling van levensmiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3994) (Voor de EER relevante tekst) 2002/841/EG : * Beschikking van de Commissie van 24 oktober 2002 tot wijziging van Beschikking 93/197/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4006) (Voor de EER relevante tekst)

L 288 25 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 1884/2002 van de Commissie van 10 oktober 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2390/1999 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie moet worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

L 289 26 oktober 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/842/GBVB : * Besluit van de Raad van 21 oktober 2002 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in Zuidoost-Europa I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1911/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1912/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 107e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 1913/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 60e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving Verordening (EG) nr. 1914/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 279e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 Verordening (EG) nr. 1915/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten Verordening (EG) nr. 1916/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënten voor invoercertificaataanvragen die in oktober 2002 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend Verordening (EG) nr. 1917/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten in de sector groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1918/2002 van de Commissie van 25 oktober 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1788/2001 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen op grond van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst) II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad * Mededeling over de inwerkingtreding van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds (PEOA) * Mededeling over de inwerkingtreding van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds (PEOA) * Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Aanvullend Protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds Commissie 2002/843/EG : * Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2002 betreffende het door Duitsland ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3977) 2002/844/EG : * Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2002 houdende wijziging van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de datum waarop de gewijzigde dienstregeling voor het treinverkeer ingaat (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3997) (Voor de EER relevante tekst)

^