Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 december 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de bijzondere wet van 18 juli 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002010101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2002 numac 2002010113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - dat in werking treedt op 31 december 2002, is aan Mevr. Spriesterbach, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep t Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 3 ja(...) type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002013292 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2002 numac 2002013421 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan Mevr. Malvaux, Françoise, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Name type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2002 numac 2002013420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is aan de heer Brison, Pierre, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 21 september 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werk type koninklijk besluit prom. 22/10/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002022925 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002003501 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, voor de periode van 4 december 2002 tot 3 december 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2002 numac 2002010114 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 2 december 2002, is het verzoek tot associatie van de heer Van Laethem, E., notaris ter standplaats Elsene, en van de heer Vroninks, V., kandidaat-notaris, om de associatie « Van Laethem & Vroninks », t De heer Vroninks, V., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Elsene. Het ber(...) type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten om de erkenning aan te vragen als beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden

decreet

type decreet prom. 28/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002028148 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de opvolging van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in Peking heeft plaatsgehad type decreet prom. 28/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002028159 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen type decreet prom. 14/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de stages die vervat zijn in de activiteiten voor professionele integratie van de studies die leiden tot het diploma van specialisatie in de orthopedagogie type decreet prom. 14/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002029568 bron ministerie van de franse gemeenschap 14 NOVEMBER 2002 - Decreet tot wijziging van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 14/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de vertegenwoordiging van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 05/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002003500 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002028167 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2001 betreffende de uitoefening van bijzondere gemachtigde opdrachten toevertrouwd aan de gespecialiseerde maatschappij « Société wallonne des Aéroports » (Waalse Maatschappij voor Luchthavens)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/12/2002 numac 2002010019 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 283 21 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2002 numac 2002013422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 is de heer Leroy, Jean-Claude, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Mo
^