Etaamb.openjustice.be
Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 02 oktober 2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 222 19 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 1469/2002/EGKS van de Commissie van 8 juli 2002 betreffende het beheer van II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/654/(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009832
pub.
02/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 222 19 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 1469/2002/EGKS van de Commissie van 8 juli 2002 betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Kazachstan II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/654/EGKS : * Besluit van de Commissie van 8 juli 2002 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Republiek Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2489) Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Republiek Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten L 223 20 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1485/2002 van de Commissie van 19 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1486/2002 van de Commissie van 19 augustus 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1591/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen Verordening (EG) nr. 1487/2002 van de Commissie van 19 augustus 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook L 224 21 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1488/2002 van de Commissie van 20 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1489/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 tot vaststelling van de rechten die van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen uit Hongarije * Verordening (EG) nr. 1490/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 houdende bepalingen voor de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 451/2000 (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 1491/2002 van de Commissie van 20 augustus 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van de bij de Verordeningen (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad vastgestelde specifieke maatregelen voor wijn ten behoeve van de ultraperifere gebieden Verordening (EG) nr. 1492/2002 van de Commissie van 20 augustus 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/659/EG : * Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 inzake de subsidieerbaarheid van de uitgaven die sommige lidstaten in 2002 zullen verrichten voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3080) 2002/660/EG : * Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 tot wijziging van Beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3081) (Voor de EER relevante tekst) 2002/661/EG : * Besluit van de Commissie van 20 augustus 2002 tot beëindiging van de antidumpingprocedure en de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van bepaalde magneetschijven (3,5'' Prime;-microschijven) uit India (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3082) L 225 22 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1493/2002 van de Commissie van 21 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1494/2002 van de Commissie van 21 augustus 2002 tot wijziging van de bijlagen III, VII en XI bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het toezicht op boviene spongiforme encefalopathie, de uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathie, de verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal en de voorschriften voor de invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 1495/2002 van de Commissie van 21 augustus 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (Piment d'Espelette of Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne da Charneca, Carne Cachena da Peneda) * Verordening (EG) nr. 1496/2002 van de Commissie van 21 augustus 2002 tot wijziging van bijlage I (nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2) en bijlage II (lijst van gerechten of bevoegde autoriteiten) van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken * Verordening (EG) nr. 1497/2002 van de Commissie van 21 augustus 2002 houdende rectificatie van de Engelse versie van Verordening (EG) nr. 1332/2002 tot opening van de procedure voor de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die in 2003 in het kader van bepaalde uit de GATT-overeenkomsten voortvloeiende contingenten naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd * Verordening (EG) nr. 1498/2002 van de Commissie van 21 augustus 2002 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in 2003 van toepassing zijn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China * Richtlijn 2002/71/EG van de Commissie van 19 augustus 2002 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen (formothion, dimethoaat en oxydemeton-methyl) in en op granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (Voor de EER relevante tekst) II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/663/EG : * Aanbeveling van de Commissie van 19 augustus 2002 inzake een in 2003 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap om de inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en bepaalde andere producten van plantaardige oorsprong te garanderen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3084) (Voor de EER relevante tekst) 2002/664/EG : * Aanbeveling van de Commissie van 19 augustus 2002 betreffende medailles en penningen die gelijkenis vertonen met de euromunten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3107) Rectificaties * Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1052/2002 van de Commissie van 17 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (PB L 160 van 18.6.2002) L 226 22 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Parlement 2002/662/EG, EGKS, Euratom : * Definitieve vaststelling van de gewijzigde en aanvullende begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 L 227 23 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 1499/2002 van de Raad van 20 juni 2002 betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle) Verordening (EG) nr. 1500/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1501/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2848/98 ten aanzien van de uitvoeringsbepalingen van het programma voor het opkopen van quota in de sector ruwe tabak Verordening (EG) nr. 1502/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse Verordening (EG) nr. 1503/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm Verordening (EG) nr. 1504/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de derde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 Verordening (EG) nr. 1505/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 1506/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge Verordening (EG) nr. 1507/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag Verordening (EG) nr. 1508/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten Verordening (EG) nr. 1509/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen Verordening (EG) nr. 1510/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 Verordening (EG) nr. 1511/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 Verordening (EG) nr. 1512/2002 van de Commissie van 22 augustus 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/665/EG : * Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad EU-Roemenië van 21 juni 2002 betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle) Commissie 2002/666/EG : * Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2002 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2002/2003, van een indicatieve financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3110) 2002/667/EG : * Beschikking van de Commissie van 13 augustus 2002 houdende wijziging van Beschikking 2001/651/EG tot vaststelling van de procédéspecifieke standaardafwijking van het vetgehalte van boter die uit Nieuw-Zeeland wordt ingevoerd op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1374/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector melk en zuivelproducten en tot intrekking van Beschikking 2000/432/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3157) L 228 24 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 1514/2002 van de Raad van 19 augustus 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit Tsjechië, Maleisië, Rusland, de Republiek Korea en Slowakije * Verordening (EG) nr. 1515/2002 van de Raad van 16 augustus 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 348/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Kroatië en Oekraïne Verordening (EG) nr. 1516/2002 van de Commissie van 23 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1517/2002 van de Commissie van 23 augustus 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor wat de teelt van consumptie- en pootaardappelen betreft * Verordening (EG) nr. 1518/2002 van de Commissie van 23 augustus 2002 waarbij, voor sommige regio's in de Gemeenschap, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wordt afgeweken ten aanzien van de braaklegging * Verordening (EG) nr. 1519/2002 van de Commissie van 23 augustus 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, ten aanzien van de areaalbetalingen voor bepaalde akkerbouwgewassen en van de betalingen voor braaklegging voor het verkoopseizoen 2002/2003 ten behoeve van de producenten in bepaalde Italiaanse regio's * Verordening (EG) nr. 1520/2002 van de Commissie van 23 augustus 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 899/2002 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van Polen, Estland, Litouwen en Letland Verordening (EG) nr. 1521/2002 van de Commissie van 23 augustus 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/669/EG : * Besluit van de Commissie van 5 augustus 2002 tot wijziging van Besluit 2000/137/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende naadloze buizen en pijpen van ijzer en niet-gelegeerd staal uit Kroatië en Oekraïne en tot intrekking van een verbintenis 2002/670/EG : * Beschikking van de Commissie van 20 augustus 2002 tot wijziging van Beschikking 98/256/EG van de Raad inzake spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3097) (Voor de EER relevante tekst) 2002/671/EG : * Beschikking van de Commissie van 20 augustus 2002 tot wijziging van Beschikking 97/569/EG met het oog op de opneming van een Roemeense inrichting voor de productie van vleesproducten van vlees van vrij wild (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3102) (Voor de EER relevante tekst) 2002/672/EG : * Beschikking van de Commissie van 21 augustus 2002 tot wijziging van Beschikking 97/468/EG met het oog op de opneming van een inrichting van Groenland voor de productie van vleesproducten van vlees van vrij wild (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3094) (Voor de EER relevante tekst) 2002/673/EG : * Beschikking van de Commissie van 22 augustus 2002 houdende goedkeuring van de programma's voor het uitvoeren van onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het wild levende vogels in de lidstaten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3112) 2002/674/EG : * Beschikking van de Commissie van 22 augustus 2002 waarbij Slowakije als vrij van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. wordt erkend (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3121) 2002/675/EG : * Besluit van de Commissie van 23 augustus 2002 houdende aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit Tsjechië, Maleisië, de Republiek Korea, Rusland en Slowakije.

^