Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Macau inzake luchtvervoer, en Bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 (2) type wet prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002040205 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MEI 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002040206 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 JUNI 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002009885 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « ECVM 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 5 septemb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002009919 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 september 2002 : - dat uitwerking heeft met ingang van 31 juli 2002, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Stymans, S., griffier bij het vredegerecht van het kanton Arendonk. Betr - in werking tredend op 1 oktober 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de recht(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002009921 bron federale overheidsdienst justitie Kabinet van de Minister van Justitie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Christophe Van Vaerenbergh bij het kabinet van de Minister van Justitie benoemd in hoedanigheid van adjunct-kabinetschef, met ingang van type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002009922 bron federale overheidsdienst justitie Kabinet van de Minister van Justitie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt aan de heer Marc Timperman, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-kabinet type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012938 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012705 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012898 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012897 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012904 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012902 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot vaststelling van de bijdragen, voordelen en premies te storten aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012907 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grint- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002013084 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002012910 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002016198 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt, met ingang van 1 maart 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van adjunct-adviseur verleend aan de heer Paul Verstraete die aanspraak heeft op een rust Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002016199 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt, met ingang van 1 januari 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Willy Cappelle die aanspraak heeft op ee Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002022788 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die ter beschikking wordt gesteld van een privé-onderneming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002009918 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 25 september 2002 : - is het verzoek tot associatie van de heer Deckers, E., notaris ter standplaats Antwerpen, van de heer De Graeve, M., notaris ter standplaats Antwerpen en van de heer Sledsens, M De heer Sledsens, M., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen; - is he(...) type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002011358 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 103 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002011365 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002022730 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 24/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002022783 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend type ministerieel besluit prom. 09/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002027893 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke goedkeuring van het vissen in gedeelten van de Lomme die stromen door bossen onder bosregeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002027887 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 april 1998 tot vaststelling van de bijdragen voor het gebruik van de vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002009832 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 222 19 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 1469/2002/EGKS van de Commissie van 8 juli 2002 betreffende het beheer van II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/654/(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002022744 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Hoge Raad voor gehandicapten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat als lid van de National Bij hetzelfde besluit wordt de heer Delepine, Y. benoemd als lid van de Nationale Hoge Raad voor ge(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002009920 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Arendonk : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Halle : 1; - secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel : 1. type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002013122 bron federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik, ter vervanging van de heer Paul Hermans De betrokken organisaties worden De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 02/10/2002 numac 2002018069 bron federale overheidsdienst financien Verkoop van verlaten goederen of goederen zonder consignatie De e.a. inspecteur a.i.-ontvanger van het kantoor der Douane en Accijnzen te Brussel-Entrepot, Have(...)
^