Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031359 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen type wet prom. 05/12/2017 pub. 03/07/2018 numac 2018040152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 22/10/2017 pub. 03/07/2018 numac 2018040153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen I. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 03/07/2018 numac 2018012923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018012950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012964 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Eeklo Opheffing van een plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie Sint-Jozef, te Eeklo, opgeheven. D type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012965 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Gentbrugge Opheffing van een plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie Sint-Antonius van Padua, te Gent Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 mei 2018. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012963 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Gent. - Sint-Coleta. - Opheffing van een plaats van kerkbedienaar en twee plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, in artikel 1, worden de plaats van kerkbedienaar en twee plaatsen van onderpasto Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 mei 2018. type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018012995 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018040219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake erkenning van bijkomende deskundigen van een erkend laboratorium dat kan worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 02/07/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018093101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. - Bericht type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018202916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, wordt aan de heer LUYCKX Herman op het einde van de maand oktober 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018202967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, wordt aan de heer BECKERS Guido, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Nederlandstalige arb type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018203427 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - is mevr. Devos D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken - is mevr. Thibaut G., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Off(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018203426 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Niewold W., vrederechter van het eerste kanton Hasse Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, is de heer Mennes I., kamervoorzitter in het hof van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018203428 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, dat in werking treedt op 2 augustus 2018, is aan de heer Thiery J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Roeselare. Het is hem vergund de titel van zi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018012838 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 01/07/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018012863 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AYLIN BVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CENTRE D'ORIENTATION ET DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031319 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van LES ATELIERS DU MIDI VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CVBA SO GREENWORKS als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CVBA EUROPEAN CENTER FOR LOCAL INITIATIVES DEVELOPMENT AND SERVICES als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031320 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van LES CAPUCINES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van TRADURA CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van TICTOPIA CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van ARTS ET PUBLICS VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van RECYCLART VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van VITES BE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van LE DEBUT DES HARICOTS VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van LE POINT DE RIZ VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031329 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van 'T EILANDJE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031331 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van LA MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MANUS BXL VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE FOREST VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CVBA SO 1000 SERVICES met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031333 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE DE MOLENBEEK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van PARACONSTRUCT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van PERMAFUNGI CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van ARPAIJE - ASSOCIATION POUR LA REMOTIVATION, LA PROMOTION ET L'AIDE A L'INSERSION DES JEUNES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI D'AUDERGHEM VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE KOEKELBERG - PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN KOEKELBERG VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN SINT-GILLIS - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE SAINT-GILLES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van ATELIER GROOT EILAND VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van SOLUMOB VOLONTAIRES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van JOB OFFICE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van DOUCHEFLUX VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CVBA SO BEL FOOD als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van DE OVERMOLEN VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van GREAT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 25/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018031370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018203195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018012947 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012917 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 Aan Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Aan Mijnheer de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, Aan Dames en Heren Voorzi Aan Mijnheer de Voorzitter van het Rechtscollege, Dames en Heren, De volgende gemeenteraadsve(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012942 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Marc Renard heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 225.248 / XIII-8.355. Voor de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012972 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Xavier RETAILLEAU heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.010/ XV-3604. type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012973 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vereniging zonder winstoogmerk Coordination et initiati Die omzendbrief is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2018. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012974 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap ROCOLUC heeft de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 225.284/XI-22.080. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018012997 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Chris HEEREN, Gerty VOSSEN en de bvba ELITAM, die woonplaats kiezen bij Mr. John TOURY, advocaat, m(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018040196 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap Etablissementen Franz Colruyt c.s Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 225.335/XIII-8363. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018040207 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Daniel Maréchal heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 225.245/XIII-8354. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018040212 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cva GOFRA en de bvba GOVA MEUBELEN, die beiden woonplaa Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2018. Deze zaak is ingeschr(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018031203 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het ministeriële besluit betreffende de erkenning, als "energieauditeur voor de milieuvergunning" Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 16/05/2018, werd de NV ING(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018203489 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Welzijn op het Werk (niveau A1), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18148. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staats(...) Solliciteren kan tot 16/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018202917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Herman LUYCKX De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/2018 numac 2018202968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Guido BECKERS De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^