Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018012589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2018-10-C van 28 mei 2018 betreffende de capaciteitsovereenkomst De volledige non-confidentiële publicatie van deze beslissing ka Op grond van artikelen 27/1 en 32 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex (hierna &q(...) type wet prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018031352 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 (4) van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht o(...) type wet prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018031351 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 (4) van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht o(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018055509 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van **** ****, **** De heer **** ****, ****, geboren te **** op 28 mei Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012831 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de legitimatiekaart van de personeelsleden van de overheidsinstantie belast met de handhaving van de Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012836 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012878 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten en een gewone en een plaatsvervangend secretaris in de raden van beroep van de Orde der Apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018012891 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Ken DE SADELEER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018012931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018 wordt Mevrouw Gwen MERCKX, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone SINT-NIKLAAS voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018012932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018 wordt het mandaat van de heer Johan DE PAEPE als korpschef van de lokale politie van de politiezone SINT-NIKLAAS beëindigd met ingang van 30 type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012935 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 28/06/2018 numac 2018040149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018040146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt mevrouw Hilde DE SADELEER, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018203316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels en de bewijsstukken voor de terugbetaling van de reiskosten bedoeld in artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, en tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundige onderzoeken uitgevoerd inzake de geschillen over de rechten toegekend bij die wet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018031296 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018040155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake toelagen en diverse uitgaven

decreet

type decreet prom. 08/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012791 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden type decreet prom. 28/05/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018203148 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 26 oktober 1998 betreffende de invoering van de nieuwe Duitse spelling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018012847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/05/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018031266 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de benoeming van de voorzitters, ondervoorzitters en leden van het Algemeen beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018203265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 november 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018203281 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen die in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" zijn aangebracht

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018012952 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1011-8:2018 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018012924 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA HILJA BV die woonplaats kiest bij Mr. Nathalie Jon Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2018. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018012925 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV LEO PEETERS KEERBERGEN en Leo PEETERS, die beiden wo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 225.360/X-17.257. Namens de Hoofdgriffier : type bericht prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203005 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 september 2016 in zake de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel tegen Colette Malonie, de nv « Ethias », de nv « Corona » en(...) « Is artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprak(...) type bericht prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203189 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 6 maart 2018 in zake X.V. tegen S.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 mei 2018, heeft de familierechtbank van de Fra « Schendt artikel 335, § 3, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Erratum In het koninklijk besluit van 28 april 2016 (BS van 16 september 2016), houdende toekenning van de Gouden Medaille de Kroonorde, wordt volgende vermelding geschrapt : " De heer GEVA Jean te Gra(...)

document

type document prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203392 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inkoop managers (niveau A1), voor Innoviris. - Selectienummer : AFB18002 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2018. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203396 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten economische studies (niveau A2) voor De Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE18002 Deze selectie werd afgesloten op 06/06/2018. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203410 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Psychologen professionele re-integratie (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG17280 Deze selectie werd afgesloten op 02/03/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché Budget en Beheercontrole (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG17304 Deze selectie werd afgesloten op 29/03/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er geen g(...) type document prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018203412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor Het RIZIV - Attachés HR Talent (m/v/x) - BFG18031. Er is 1 laureaat. - Attachés Contract- en relatiebeheerder (m/v/x). - Selectienummer: BFG180(...) - Attachés project - leidinggevenden (m/v/x). - Selectienummer: BFG18046. Er is 1 laureaat. - At(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018031362 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt de heer Rudy STERCKX, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2018 numac 2018031363 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt de heer Piet R.J. DE VOS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing va
^