Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2010 pub. 06/04/2011 numac 2011000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009229 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden er wonen(...) type wet prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009228 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2011, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 15 maart 2011, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009244 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****, **** koninklijk besluit van 23 maart 2011, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2010012317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2010205230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2010205241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1993 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2010205246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de Waalse beschutte werkplaatsen, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 06/04/2011 numac 2011000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009247 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, is de heer Van Damme, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtban Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, is de aanwijzing van Mevr. Michaux, C., rechter in d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009246 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die de slachtoffers kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 22 maart 2011 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service d'Aide sociale aux Justiciables de l'arrondissement type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de bijkomende inspanningen van vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011018123 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011200853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verhoging van de vormingsinspanningen op sectorniveau type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011201284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011200606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011200604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector en de toekenning van de rusttijden bedoeld in artikel 38ter van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011200869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de sector van de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van productie van tegels voor verhoogde vloeren van kantoorgebouwen, gelegen in Froyennes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuring van het verpakkingsproduct voor het beveiligd vervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 maart 2011 wordt het verpakkingsproduct type « MSPP Deze goedkeuring heeft enkel betrekking op het voornoemde product en voornoemde categorieën, in de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009259 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 maart 2011, is hernieuwd, voor de duur van een jaar met ingang van 30 april 2011, de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de - als lid : van de heer De Kegel, I.; - als plaatsvervangend lid : van Mevr. Callewaert, A. H(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011201502 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011 wordt de aanvraag van de SARL Biotope tot erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest verworpen voor de volgende categorieën projecten : 1. "ruimtelijke 2. "projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie"; 3. "mijnen en groe(...)

arrest

type arrest prom. 29/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011003139 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009248 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 27 januari 2011, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de heer Menestret, M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009249 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 10 februari 2011, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de heer Heimans, H., raadsheer in het hof van beroep te Gent, voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum v

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009251 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van 6 december 2010, van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, is de aanwijzing van Mevr. Vyncke, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot o type beschikking prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009252 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 6 januari 2011, van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is de aanwijzing van de heer Velge, J., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot on type beschikking prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009250 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 10 december 2010, van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, is de heer Dewulf, L., raadsheer in het arbeidshof te Gent, voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 7 mei 2011

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009256 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 13 december 2010 werd Mevr. Moonen, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen om, vanaf 1 mei 2011, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken Bij beschikking van 27 januari 2011, werd de heer Medart, J., door de voorzitter van de rechtba(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009254 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 3 februari 2011, van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brussel, is Mevr. Vantomme, M.-Ch., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtba

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009255 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 27 september 2010 werd de heer Janssens, K., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen om, vanaf 1 april 2011, het ambt van plaatsvervangend rechter in ha Bij beschikking van 15 maart 2011 werd de heer Volckaerts, G., door de voorzitter van de rechtb(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009253 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven Bij beschikking van 28 januari 2011 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, is de heer Debrye, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, voor vast aangewezen tot onderv

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009257 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij beschikking van 1 februari 2011 werd de heer Tackaert, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde aangewezen om, vanaf 1 mei 2011, het ambt van plaatsvervangend rechter in ha type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011009258 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 2 maart 2011 werd de heer De Buysere, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 8 mei 2011, het ambt van plaatsverva

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12 maart 2011 wordt artikel 1 van het type erkenning prom. 30/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011018128 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/04/2011 numac 2011000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 2 maart 2011 wordt het ministerieel besl Dit besluit treedt in werking vanaf 23 juli 2009. Bij ministerieel besluit van 2 maart 2011 (...) type vergunning prom. 03/12/2010 pub. 06/04/2011 numac 2011031156 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 10-05 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20102011-0256 type vergunning prom. 03/12/2010 pub. 06/04/2011 numac 2011031157 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 10-06 tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2011 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20102011-0257
^