Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005009028 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (Bond(...) de heer ****-****, **** **** **** **** **** ****, geboren te Sint-**** op 3 ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 september 2004 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 25 december 2005 en 1 januari 2006 type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van precisiesmelterij op basis van de verlorenvormtechniek, gelegen op het grondgebied van Seneffe en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2005, 1 mei 2005 en 25 december 2005 (1) type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004023021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Guldensporenstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005009065 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 januari 2005 is de aanwijzing van de heer Nouwynck, L., tot de functies van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 januari 2 Het koninklijk besluit van 1 september 2004, waarbij de heer Nouwynck, L., is aangewezen tot ad(...) type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van de activa bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid van de programmawet van 22 december 2003 die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur overgedragen worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend Indexatie van de bedragen op 1 januari 2005. De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), (...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2004 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005022071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2005 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2005, 115,88 punten bedraagt, tegeno Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005200038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in de streek van Luik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005000036 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 25/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005003029 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 24/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005003030 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 28/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, 2e alinea van het koninklijk besluit van 30 december 2004 tot vaststelling van de lijsten van de passiva en van de activa bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid van de programmawet van 22 december 2003 die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur overgedragen worden type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005035071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Landmaatschappij type ministerieel besluit prom. 25/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005035126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005200211 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 13 december 2004 wordt de « S.A. Ets Lombet Ch. », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de Gerboise 4, te 5100 Naninne, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt (...) Bij ministerieel besluit van 3 januari 2005 wordt de heer Jean-Marc Thobel, woonachtig rue de H(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005200142 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 11/2005 van 19 januari 2005 Rolnummer 2871 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, 4 en 9 van het decreet van het Waalse Gewest van 15 mei 2003 « houdende wijziging van het decreet van 11 septembe Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005200149 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 Rolnummer 2935 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 7, 8, 9 en 12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters A. Alen(...) type arrest prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005200155 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 16/2005 van 19 januari 2005 Rolnummer 3072 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 40, § 6, tweede lid, van het Vlaamse decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, zoals in Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005200215 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale ALE als distributienetbeheerder aangewezen wordt voor de grondgebieden van Luik-Centrum, Malmedy en Waismes

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005018012 bron wetgevende assemblees Bericht Met toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten, de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het manda Met toepassing van dezelfde wetten hebben die organen eveneens beslist het in die wetten vermelde b(...)

document

type document prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005040611 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 27/05/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005200221 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende erkenning van de "Tafelwijnen met geografische aanduiding" als "Vin de pays des Jardins de Wallonie". - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005009036 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 28 januari 2005, dat in werking treedt op 1 februari 2005, worden benoemd op de voordracht van de Minister van 1° tot effectief lid van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke geweld(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Raad, als vertegenwoordigers van de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005009064 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

document

type document prom. 25/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005009061 bron federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke richtlijn van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake het bezit van cannabis type document prom. -- pub. 31/01/2005 numac 2005095088 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 14 december 2004, wordt aan de onderneming « Protect » - « Rechtsbijstand » (tak 17). Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmak(...)
^