Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007145 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Landcomponent. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 3980 van 3 mei 2002, wordt de majoor H. Vandenbroucke, van het korps van de logistiek, tot het rustpensioen toegelaten op 1 september 2002 in toepassing der samengeord type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007165 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Luchtcomponent Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4005 van 17 mei 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007166 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Landcomponent Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4006 van 17 mei 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de l Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007167 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Luchtcomponent. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 4012 van 30 mei 2002, worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 3902 van 7 maart 2002 betreffende de opname van hulpofficieren in de categorieën va Hij wordt op 22 november 2001 met zijn graad opgenomen in de categorie van de beroepsofficieren en (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007172 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Landcomponent Overgangvan een opperofficier van het actief kader naar het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 4016 van 5 juni 2002, wordt generaal-majoor H. Verlinden met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen in het r type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007176 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Luchtcomponent. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 4021 van 13 juni 2002, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen beroepsofficier A. Vienne, van het korps van het niet-varend personeel, ten definitieve titel op an type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007175 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Luchtcomponent Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4019 van 13 juni 2002 : - wordt ingevolge het beeïndigen van zijn wederdienstneming in het kade Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveonderluitenant vlieger op 1 april 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002007178 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Luchtcomponent Vaststelling van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 4026 van 18 juni 2002 : - neemt, ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden hulpkapitein vlieger C. Cools, ancië Voor verdere bevordering wordt hij voor hulpkapitein vlieger A. Jansen gerangschikt. - neemt, in(...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002011247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002011279 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002 wordt aan de heer Paul Thys, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid, met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerec De heer Thys wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002011280 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 april 2002 wordt aan Mevr. Helena Angenent, adviseur-generaal bij het Bestuur Handelsbeleid, met ingang van 1 augustus 2002 eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt zij ger Mevr. Angenent wordt ertoe gemachtigd de titel van haar graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002011291 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 werden door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 april 2002 : - Mev - de heer François Lorent, geboren op 12 juli 1960. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op (...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012307 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2002 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012616 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012707 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012764 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012709 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1980, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012724 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer - Bestaanszekerheid - Arbeidstijdverkorting - sector witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002029073 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. Algemene Directie Cultuur. - Nationale orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2001, Wordt tot Ridder der Kroonorde benoemd : De heer MALOENS Marc, Paul, André, pseudo Marc HER Beroepshumorist Hij zal in de Orde rang innemen op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. 10/01/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002007174 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002014190 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bepal(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002014189 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastgestelde (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen

decreet

type decreet prom. 08/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002027694 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van de Cel voor de programmatie van de dringende werken bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een plaatsvervangend lid in de Cel van het programma voor dringende werken in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2000, over sommige persorganen, van een gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters, de werkende en plaatsvervangende leden van de zonale inschrijvingscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een jurylid belast met de uitreiking van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking voor een coöperende inrichting in een Centrum voor Alternerende Opvoeding en Opleiding

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 25/02/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende overdracht van gesplitste kredieten type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor het personeel van het Ministerie en van sommige paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 25/04/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002009802 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 2 mei 2002, heeft Mevr. Vanschepdael, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter op datum van 22 sep type document prom. 01/02/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002033041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende oprichting van een Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 27/08/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van het reformprogramma inzake preventieve schoolgezondheidszorg

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002029032 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 2001, Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer GORDINNE Pierre, Albert, Je Directeur-generaal bij Mediatheek van de Franse Gemeenschap in Oudergem te 1160 BRUSSEL Hij zal (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002029033 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 2001, Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. DE SMEDT Liliane, pseud. Lily Beroepszangeres. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Zij zal rang in de orde innemen op d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002029034 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 2001, Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. LUYPAERTS Claudine, Guillaumette, Auteur - Componist - Beroepszangeres. Zij zal rang in de orde innemen op deze dag. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2002 numac 2002029273 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 : wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerende leden van de « Académie royale de Médecine de Belgique » van : De heren professoren : G. Rorive, wonende te Neupré. wordt goedgekeurd de verkiezing
^