Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 15/08/2002 numac 2002003369 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit (...) Gemeente Chièvres (vroeger Chièvres) Een huis gelegen rue du Bois de Beaumont, gekadastreerd of (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002000539 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de bepalingen van de inplaatsstelling, de terbeschikkingstelling en het gebruik van de A.S.T.R.I.D. CAD-Systemen en het bijbehorend Nationaal Operatiecentrum type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002000540 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de gecentraliseerde dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2002 numac 2002009752 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2002, dat in werking treedt op 1 september 2002, is Mevr. Lonneville, G., griffier bij de politierechtbank te Gent, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten geld Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is Mevr.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/08/2002 numac 2002040406 bron ministerie van financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 30 juni 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen type ministerieel besluit prom. 10/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036000 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de evaluatieteams type ministerieel besluit prom. 10/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036001 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen type ministerieel besluit prom. 10/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de vertrouwenscentra kindermishandeling type ministerieel besluit prom. 10/06/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

decreet

type decreet prom. 05/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van het projectmatig landbouwkundig onderzoek in 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036009 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036010 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bijzondere maatregelen tot erkenning van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/08/2002 numac 2002009753 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Leuven : 1, vanaf 1 september 2002; - adjunct-griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1, vanaf 1 september 2002; - bij de a - Mechelen : 1, vanaf 1 september 2002; - Gent : 1, vanaf 1 september 2002; - bij de politi(...)

document

type document prom. -- pub. 15/08/2002 numac 2002016184 bron ministerie van middenstand en landbouw Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Machtigingen In overeenstemming met de reglementaire bepalingen heeft de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau tijdens zijn op 12 juni 2002 gehouden zitting, als volgt de 1. De heer Roland Danneels, adviseur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar; 2. De heer Luc Lemahie(...)
^