Etaamb.openjustice.be
Protocol van 05 december 2000
gepubliceerd op 05 juni 2002

Vergelijk tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Maritiem akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015064
pub.
05/06/2002
prom.
05/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


5 DECEMBER 2000. - Vergelijk tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Maritiem akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali


De Regering van het Koninkrijk België, handelend zowel in eigen naam als in naam van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, krachtens bestaande Overeenkomsten, enerzijds, En De Regering van de Republiek Mali, anderzijds, Gelet op het Verdrag van 6 april 1974 inzake een Gedragscode voor lijnvaartconferences;

Overwegende dat het Groothertogdom Luxemburg het Verdrag van 6 april 1974 inzake een Gedragscode voor Lijnvaartconferences niet heeft bekrachtigd;

Gelet op het op 7 augustus 1984 in Bamako ondertekend Maritiem Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali;

Gelet op het op 7 oktober 1998 in Brussel ondertekende Aanvullend Protocol bij het Maritiem Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali;

Gelet op de verplichtingen van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg ten aanzien van de Europese regelgeving;

Verlangende het harmonieuze verloop van het maritieme handelsverkeer tussen het Groothertogdom Luxemburg en de Republiek Mali te handhaven en te bevorderen;

Gelet op de bevindingen van de Europese Commissie bij het bestuderen van het Aanvullend Protocol van 7 oktober 1998, waarin ze het oordeel uitspreekt dat de aangebrachte wijziging niet strookt met de verplichtingen van het Groothertogdom Luxemburg op grond van Verordening 4055/86, Zijn het volgende overeengekomen : ARTIKEL 1 Teneinde in overeenstemming te zijn met de Europese regelgeving, met inbegrip van de Verordening van de Raad (EEG) nr. 4055/86, worden de artikelen 4 en 5 van het op 7 augustus 1984 in Bamako ondertekend Maritiem Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali, enerzijds, alsmede artikel 2 van het op 7 oktober 1998 gesloten Aanvullend Protocol bij bedoeld Akkoord, anderzijds, in hoofde van het Groothertogdom Luxemburg geschrapt.

ARTIKEL 2 Dit Vergelijk treedt in werking na wederzijdse kennisgeving door de Partijen dat de door hun onderscheiden wetgeving voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld.

Dit Vergelijk kan evenwel te allen tijde schriftelijk en langs diplomatieke weg worden opgezegd, middels inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Gedaan te Bamako op 5 december 2000 in twee in het Frans gestelde exemplaren.

Namens de Republiek Mali Economische Unie : De waarnemend Minister van Industrie, Handel en Transport, Ahmed El Madani DIALLO Namens de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie : De directeur-generaal van het Bestuur Maritieme Zaken en Scheepvaart, Michel JOSEPH

^