Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/09/2000 pub. 05/06/2002 numac 2000015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Abidjan op 28 september 1999, bij de Scheepvaartovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Ivoorkust, ondertekend te Abidjan op 25 november 1977 (2) type wet prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002003280 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Namur - 5 e

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002053993 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** **** ****, **** **** **** ****, **** van **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002000405 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een eenmalige toelage aan sommige personeelsleden van boventallige zones type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002009458 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 worden de nieuwe statuten van de internationale vereniging « Conseil européen des Fédérations Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002009462 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is Mevr. Anneli Verstraete, stagedoend sociaal arbeidsinspecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is Mevr. Sabine De Valck, stagedoend adjunct-adviseur (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002009515 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, dat in werking treedt op 30 juni 2002, is de heer Wailliez, G., substituut-auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak o Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 9 april 2002, is aa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002009514 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 is de heer Wailliez, G., substituut-auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002009516 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat in werking treedt op 1 juli 2002, is aan de heer De Witte, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002011199 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002012602 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002014084 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002022292 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002003274 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de beperkende maatregelen tegen de « Uniao Nacional para a Independência Total de Angola » type ministerieel besluit prom. 11/02/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002011062 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 7 tot intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002022423 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een sociaal secretariaat van werkgevers Bij ministerieel besluit van 22 mei 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt het sociaal secretariaat van werkgevers "VZW Handel, Diensten en Industrie », afgek

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002009513 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 3 mei 2002 werd de heer Goset, M., rechter in sociale zaken in de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 15 mei 2002, om het ambt van plaatsvervangend

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002035701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen van de voorzitter en van de leden van de bijzondere bijstandscommissie, bedoeld in artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002031199 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief CIRC/2002/03. - Verzekeringsdiensten Gunningswijze en duur van de opdrachten

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002015047 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 . - Toetreding door de Republiek Namibië Op 14 maart 2002 werd de akte van toetr(...) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het Verdrag treedt deze toetreding ten aanzien van de(...)

protocol

type protocol prom. 05/12/2000 pub. 05/06/2002 numac 2002015064 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Vergelijk tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Maritiem akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002015068 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Internationaal Verdrag voor de eenmaking van sommige regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekend, opgemaakt op 25 augustus 1924 Protocol, opgemaakt te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationale Verdrag v(...) Protocol, opgemaakt te Brussel op 21 december 1979, houdende wijziging van het Internationaal Verdr(...) type internationale overeenkomst prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002015076 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 . - Toetredring door de Republiek Litouwen Op 29 april 2002 werd de akte van toet(...) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het Verdrag treedt deze toetreding ten aanzien van de(...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002040601 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 januari 2002 - Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002015077 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking 1. Overeenkomst betreffende de oprichting ener Internationale Vereniging tot uitgave der douanetarieven, uitvoeringsreglement en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2. Protocol tot wijziging, ondertekend (...) Op 29 maart 2002 ontving het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationa(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2002 numac 2002009517 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen In het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2002, bladzijde 23519, regel 10, is de vacante plaats van opsteller bij het parket van het hof van beroep te Brussel, geannuleerd : - griffier bij de rechtban - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Hasselt : 1. De kandidaturen voor een benoeming in(...)
^