Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022020980 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 10/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022020981 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2021 tot benoeming van de leden van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde

decreet

type decreet prom. 10/06/2022 pub. 13/07/2022 numac 2022015108 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken type decreet prom. 10/06/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022015476 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit type decreet prom. 10/06/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023041275 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 april 2022 tot wijziging van het kaderakkoord tot samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 28/06/2022 numac 2022032575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 04/07/2022 numac 2022032519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2022 over isolatie, quarantaine en testen bij COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 25/07/2022 numac 2022015362 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022015146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het maximumaantal kandidaten dat tot de opleiding tot bepaalde bijzondere beroepstitels kan worden toegelaten voor het jaar 2025 en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 07/10/2022 numac 2022015205 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan ondernemingen en openbare entiteiten, die een negatieve economische impact ondervinden ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en de Brexit type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022033808 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022041687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/06/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022032359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overeenkomst R/22 vastgesteld door het Verzekeringscomité voor de logopedisten Notificatie punt 10

document

type document prom. 10/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032494 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 3de kwartaal 2022 voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers type document prom. 10/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032495 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 3de kwartaal 2022 voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers
^