Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014011606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. 17/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014011607 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014865 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 20b op de spoorlijn nr. 207, Y Wolfstee - Zittaart, gelegen in de industriezone te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 11.389 type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van andere personeelsleden belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2012 houdende delegatie van handtekening aan het diensthoofd van de cel `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten inzake biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014029778 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van delegatie aan de Administrateur-generaal van Cultuur om uitvoervergunningen voor cultuurgoederen te verlenen buiten het douanegebied van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014036901 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 19/03/2015 numac 2015029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. - Dubbele bekendmaking type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. - Dubbele bekendmaking. - Erratum

arrest

type arrest prom. 17/11/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014000872 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector type arrest prom. 17/11/2014 pub. 02/10/2015 numac 2015000520 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/11/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^