Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 juli 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011035637 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011035639 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035648 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204403 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen
^