Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief
gepubliceerd op 13 december 2017

Omzendbrief van 7 december 2017 betreffende het op de naam en de voornamen toepasselijk recht en de erkenning van buitenlandse beslissingen en akten hieromtrent, tot wijziging van de omzendbrief van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de Aan de dames en heren Procureurs-generaal bij de hoven van beroep, Aan de dames en heren ****(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017031815
pub.
13/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****> **** van 7 december 2017 betreffende het op de naam en de voornamen toepasselijk recht en de erkenning van buitenlandse beslissingen en akten hieromtrent, tot wijziging van de omzendbrief van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het ****, en betreffende artikel 335**** van het **** **** dat een eventuele naamsverandering toelaat in geval van erkenning van buitenlandse akten en beslissingen inzake de naam **** de dames en heren Procureurs-generaal bij de hoven van beroep, **** de dames en heren **** van de burgerlijke stand van het ****, **** omzendbrief geeft vooreerst toelichting bij de nieuwe bepalingen die voortaan het toepasselijk recht regelen op de vaststelling van de naam en de voornamen (artikel 37 van het **** van internationaal privaatrecht) en op de erkenning van de desbetreffende akten en beslissingen (artikel 39 van hetzelfde ****). **** bepalingen werden vervangen door de artikelen 49 en 50 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie. **** treden in werking op de datum die door de **** wordt bepaald, en uiterlijk op 1 januari 2018 (artikel 62, eerste lid, van de voornoemde wet van 6 juli 2017). Aangezien de **** geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, zullen deze nieuwe bepalingen in werking treden op 1 januari 2018.****><****>Als gevolg van de invoering van die nieuwe regelingen is punt **** van de circulaire van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het **** (****.S., 28 september 2004, ****. 69602-69603) niet meer van toepassing wat de artikelen 37 (recht toepasselijk op de vaststelling van de naam en de voornamen) en 39 (vaststelling of verandering van naam of voornamen in het buitenland) van het **** van internationaal privaatrecht betreft, en wordt het vervangen door deze omzendbrief. **** blijft punt **** van de circulaire van toepassing wat de artikelen 36 (**** bevoegdheid) en 38 (verandering van naam of voornamen) van het **** van internationaal privaatrecht betreft.****><****>**** omzendbrief **** ook de voorwaarden te verduidelijken van de verklaring van **** die een **** - of zijn vertegenwoordigers - kan afleggen op het ogenblik van de verklaring van keuze van het toepasselijk recht, bedoeld in artikel 39, § 1, (nieuw) van het **** van internationaal privaatrecht. **** mogelijkheid werd ingevoerd door artikel 65 van de voornoemde wet van 6 juli 2017, waarbij een nieuw artikel 335**** is ingevoegd in het **** ****. **** kan een **** kind waarvan de naam aan de ouders werd opgelegd door de **** die de akte van geboorte of van erkenning heeft opgesteld, een door hen gekozen naam dragen, zoals voorzien in de artikelen 335 (naam van de vader, naam van de moeder, één die samengesteld is uit hun twee namen in de door hen gekozen volgorde) of 335ter (naam van de moeder, van de ****, één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde) van het **** **** op het ogenblik van de erkenning van die akten.****><****>**** omzendbrief vat eveneens in twee schema's samen hoe de nieuwe hervorming kan worden toegepast. Deze schema's vindt **** in bijlage.****><****>Uiteraard laat de toepassing van deze omzendbrief de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken onverlet.****><****>Inleiding **** wijziging van de artikelen 37 en 39 van het **** van internationaal privaatrecht komt voort uit de **** rechtspraak - zowel van het **** van **** van de **** **** (arrest **** ****, 2 oktober 2003, **** ****-148/02, ****., 2003,****. ****-11613; arrest **** en ****, 14 oktober 2008, ****. 353/06, ****., 2008, ****.****><****>****-07639) als van het **** **** voor de **** van de **** (arrest **** **** ****. ****, 5 december 2013, ****. 32265/10).****><****>**** artikelen 49 en 50 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, bepalen nieuwe regels omtrent het toepasselijk recht op de toekenning van de naam of de voornamen van kinderen met een meervoudige nationaliteit.****><****>Zoals de voormelde omzendbrief van 23 september 2004 reeds naar voren bracht "worden de gevolgen voor de naam van een verandering van staat beheerst door het recht toepasselijk op de bepaling van de naam en niet door het recht toepasselijk op de betrokken verhouding van staat." (****.S., 28 september 2004, punt ****, ****. 69602).****><****>**** circulaire verandert dat standpunt niet. **** moeten de **** ****.****.****. de staat van de persoon (huwelijk, echtscheiding, ...) onderscheiden worden van deze ****.****.****. de naam - die ook uitgebreid kunnen worden tot de voornaam - zelfs als de vaststelling van de naam en de voornamen of hun verandering het gevolg is van deze staat (****. ingevolge een adoptie).****><****>**** is aangewezen om er ook allereerst aan te herinneren dat de nationaliteiten die in aanmerking genomen moeten worden deze zijn van de betrokkene (de kinderen,...) en niet deze van hun wettelijke vertegenwoordigers (bijvoorbeeld de ouders,...).****><****>**** principe kiezen de ouders voortaan het toepasselijk recht op de vaststelling van de naam of de voornamen van hun kinderen. **** **** regels op het gebied van nationaliteiten van artikel 3, § 2 van het **** van internationaal privaatrecht zijn enkel nog van toepassing wanneer de ouders geen gebruik hebben willen maken van dat prerogatief of niet tot een akkoord zijn gekomen over die keuze.****><****>**** is de regeling inzake erkenning van de buitenlandse akten en beslissingen grondig herzien met het oog op conformiteit ten aanzien van de verworvenheden van de **** rechtspraak in dat domein (****. voornoemde arresten **** en **** en **** **** van het **** van **** van de **** Unie; voornoemd arrest **** **** ****.****><****>**** van het **** **** voor de **** van de ****).****><****>**** hervorming beoogt echter niet de verandering van de naam en de voornamen van een buitenlands persoon, daar het om een exclusief prerogatief van de **** waarvan de persoon de nationaliteit heeft, **** (artikel 36, in ****, van het **** van internationaal privaatrecht). **** kan de **** overheid de naam of de voornamen van een vreemdeling niet veranderen - tenzij die persoon ook de **** nationaliteit bezit (artikel 3, § 2, 1°, van het **** van internationaal privaatrecht). **** belet dat de buitenlandse akte of beslissing die de naam of voornamen verandert nadien erkend zou worden in ****, mits de voorwaarden van artikel 39 (nieuw) van het **** van internationaal privaatrecht zijn nageleefd.****><****>**** invoeging van artikel 335**** (nieuw) in het **** **** vloeit voort uit een verschil in behandeling dat bestond tussen de kinderen met een meervoudige nationaliteit die onder andere de **** nationaliteit bezitten, naargelang zij geboren of erkend zijn op het **** grondgebied of op het grondgebied van een andere ****. **** het recht aangewezen door hun internationaal privaatrecht, passen de autoriteiten van de **** die de akte hebben opgesteld immers een recht toe dat vaak geen mogelijkheid tot **** voorziet. Om dat verschil in behandeling te verhelpen voorziet de wet in de mogelijkheid voor de ouders om een verklaring van **** af te leggen op het tijdstip van de erkenning van de buitenlandse akte - meer bepaald op het tijdstip dat de ouders een verklaring van keuze over het toepasselijk recht afleggen.****><****>**** van de **** en van de regeling inzake erkenning van de buitenlandse akten en beslissingen ****_list">1. **** inzake de keuze van het toepasselijk recht ingeval van dubbele of meervoudige nationaliteit (artikel 37, § 2, van het **** van internationaal privaatrecht) Deze nieuwe regeling is niet van toepassing op de gevallen van naam- of **** bedoeld in artikel 38 van het **** van internationaal privaatrecht (****.naamsverandering om de naam van de echtgenoot of echtgenote de dragen, naamsverandering na vaststelling tweede ****, ...).****><****>Voorbeeld : **** **** kind **** wordt in België geboren op 30 december ****_list">2018. Enkel de moederlijke afstamming wordt vastgesteld op het ogenblik van de geboorte.**** moeder draagt de naam ****. **** **** vader, met de naam **** ****, erkent het kind **** in **** op 4 januari 2019. **** kind verkrijgt daarbij de **** nationaliteit. **** vader en de moeder wensen het **** recht toe te passen op het ogenblik van de erkenning om de naam van het kind te veranderen.****><****>**** is niet mogelijk want artikel 38 van het **** van internationaal privaatrecht is van toepassing. **** artikel 38 wordt de naamsverandering beheerst door het recht van de **** waarvan die persoon op het tijdstip van de verandering de nationaliteit heeft.****><****>**** op artikel 3 van het **** van **** internationaal privaatrecht, is het **** recht dus van toepassing om te bepalen of de naam van het kind veranderd kan worden en op welke wijze.****><****>Artikel 37, § 2 bepaalt: "Bezit de persoon twee of meer nationaliteiten, dan wordt rekening gehouden met de nationaliteit die de persoon kiest.****><****>**** keuze wordt uitdrukkelijk geformuleerd in een gedagtekend en ondertekend geschrift op het ogenblik dat de vaststelling van de naam of de voornamen van de persoon voor de eerste keer aan de **** overheid wordt voorgelegd.****><****>In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, is artikel 3 toepasselijk.".****><****>Artikel 37, § 2, (nieuw) wijkt niet af van de principes van het vroegere artikel 37 van het **** van internationaal privaatrecht.****><****>**** toepasselijk recht op de toekenning van de naam en de voornamen van het kind zal afhangen van zijn nationaliteit, gezien het een materie betreft die verband houdt met de staat van de persoon.****><****>**** principe zullen de **** regels op het gebied van nationaliteiten (artikel 3, § 2 van het **** van internationaal privaatrecht), namelijk het aanknopen met het recht van de **** van de nauwste banden of met het **** recht indien één van de nationaliteiten van het kind de **** is, slechts in beperkte mate nog toegepast worden. Volgens de nieuwe regeling moeten de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van het kind akkoord zijn over die keuze en komt de overheid niet langer tussen in die keuze, tenzij zij geen keuze hebben uitgedrukt of niet tot een akkoord komen.****><****>**** mag de ambtenaar van de burgerlijke stand geen **** meer doen met betrekking tot de door de ouders gemaakte keuze (bijvoorbeeld geen toetsing van de nauwste band met de **** van het aangewezen recht,...). **** moet wel nagaan of ze het recht hebben om de toepassing van dit recht te kiezen volgens artikel 37, § 2 van het **** van internationaal privaatrecht (de ouders willen bijvoorbeeld het recht van de **** van de gewone verblijfplaats van het kind toepassen of het recht van één van hun nationaliteiten die het kind niet heeft, terwijl artikel 37, § 2 bepaalt dat de keuze afhangt van de nationaliteiten die het kind bezit).****><****>**** ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen, wanneer de ouders beweren dat het kind over de dubbele of de meervoudige nationaliteit bezit en dat ze het recht van een van de **** waarvan hun kind de nationaliteit bezit willen doen toepassen, als hulpmiddel bij de uitoefening van deze controle, vragen dat een geldig document wordt voorgelegd dat aantoont dat het effectief deze nationaliteit bezit.****><****>**** keuze van het toepasselijk recht op de naam/voornamen mag niet verward worden met de keuze van de naam/voornamen.****><****>**** keuze van het toepasselijk recht heeft betrekking op het geval waarbij personen de toepassing van de interne **** van verscheidene staten kunnen vragen voor het vaststellen van de naam of de voornamen van de persoon, en daaruit een keuze voor het recht van één staat maken. Artikel 37 van het **** van internationaal privaatrecht laat voortaan deze keuze van het toepasselijk recht toe.****><****>**** keuze van de naam/voornamen is slechts mogelijk indien het toepasselijk `interne recht' de ouders - of eventueel andere wettelijke vertegenwoordigers -, toelaat om de naam of de voornamen van het kind te kiezen tussen één of meerdere mogelijkheden voorzien in dit recht (naam van de vader/****, naam van de moeder, dubbele naam). Zo laten de artikelen 335 en 335ter van het **** **** de ouders toe om één van hun beide namen toe te kennen of hun beide namen, in de door hen gekozen volgorde.****><****>Voorbeeld 1: de heer **** is ****; mevrouw **** is ****. **** kind verkrijgt beide nationaliteiten bij de geboorte. **** bieden zich aan bij de gemeente op het tijdstip van de aangifte van geboorte om een verklaring van keuze van toepasselijk recht af te leggen. De naam van het kind zal vastgesteld kunnen worden overeenkomstig het **** recht of het **** recht, naargelang de wens van de ouders. Artikel 3, § 2, 2°, van het **** van internationaal privaatrecht (de nationaliteit waarmee de persoon de nauwste banden heeft) is in dit geval in principe niet meer van toepassing- tenzij in geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze.****><****>Voorbeeld 2: de heer **** is ****; mevrouw **** is ****-****. **** kind verkrijgt de drie nationaliteiten bij de geboorte. **** bieden zich aan bij de gemeente op het tijdstip van de geboorte om een verklaring van keuze van toepasselijk recht af te leggen en dus het nationaal recht te kiezen dat de naam van het kind zal vaststellen. De naam van het kind zal vastgesteld kunnen worden overeenkomstig het ****, het **** of het **** recht. Artikel 3, § 2, 1°, van het **** van internationaal privaatrecht (overwicht van de **** nationaliteit op de overige nationaliteiten van het kind) is in dit geval in principe niet meer van toepassing- tenzij in geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze.****><****>Zodra de keuze van het toepasselijk recht gemaakt is moet de **** overheid alle regels van het aangewezen intern recht toepassen voor het vaststellen van de naam (**** achtervoegsel, **** name, bijnaam, post-****, dubbele naam, ****...) of de voornamen van de betrokkene.****><****>Voorbeeld 1: de heer ****, van **** nationaliteit, **** **** genaamd; mevrouw ****, van **** nationaliteit, **** **** genaamd. **** hebben een **** gekozen op het tijdstip van hun huwelijk in ****, namelijk die van de echtgenoot. Zij doen een aangifte van geboorte van hun dochter **** en kiezen, door een verklaring van keuze van het toepasselijk recht, het **** recht om de naam van het kind vast te stellen. **** kind zal, op grond van dat recht, de naam van haar vader dragen, gevolgd door een ****: haar naam zal **** **** **** zijn.****><****>Voorbeeld 2 : de heer ****, van Belgisch-**** nationaliteit, **** **** genaamd; mevrouw ****, van **** nationaliteit, **** genaamd. **** kind heeft de nationaliteit van zijn beide ouders bij de geboorte. **** willen door verklaring van **** de naam van het kind vaststellen overeenkomstig het **** recht. Daar de ouders voor het **** recht kiezen, kan de naam van de vader als deelbaar worden beschouwd, ook al beschikt hij ook over de **** nationaliteit.****><****>**** kind draagt bijgevolg de naam **** ****. Indien ze daarentegen de toepassing van het **** recht verkiezen, is de naam van de vader in principe een samengestelde naam, dit wil zeggen een ondeelbare naam die in zijn geheel moeten worden doorgegeven (**** van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het **** **** met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van **** aan het kind en aan de geadopteerde, ****, 30 mei 2014, ****_list">****. 42171). **** kind zal dus ofwel de naam **** **** (naam van de vader), ofwel de naam **** (naam van de moeder), ofwel de naam **** **** **** (naam van de vader gevolgd door naam van de moeder), ofwel de naam **** **** **** (naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader) dragen.****><****>**** ambtenaar van de burgerlijke stand kan verzoeken om een **** voor te leggen, zodat hij de inhoud kent van de buitenlandse wettelijke bepalingen betreffende de naam. 1.1. **** voor het maken van de keuze van het toepasselijk recht bij de vaststelling van de naam of van de voornamen **** keuze van het toepasselijk recht kan gemaakt worden met inachtneming van drie voorwaarden: ****_list">****) **** van het ouderlijk gezag: **** keuze van de naam en de voornamen moet gebeuren met respect van de bepalingen van het toepasselijk recht inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag.**** moet de verklaring van keuze van het toepasselijk recht rekening houden met artikel 35 van het **** van internationaal privaatrecht. **** **** is immers een prerogatief van het ouderlijk gezag, zoals aangehaald in de voorbereidingen in het kader van de voornoemde wet van 6 juli 2017 (**** houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, **** van toelichting, **** van toelichting, ****. ****., Kamer, gewone zitting, 2016-2017, ****. 54-2259/01, ****. 42).****><****>Artikel 35, § 1, eerste lid, van het **** van internationaal privaatrecht wijst in principe het recht aan van de **** waarin het kind zijn gewone verblijfplaats in de zin van artikel 4 van hetzelfde ****. heeft. In de meeste gevallen zal dit neerkomen op het toepassen van het **** recht.****><****>**** het **** recht van toepassing is, kan de verklaring door één ouder afgelegd worden omwille van het vermoeden van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag (artikelen 373, tweede lid, en 374, § 1, eerste lid van het **** ****) **** komt dus niet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand toe om na te gaan of de keuze werkelijk gemeenschappelijk werd gemaakt. Wanneer de verklaring uiteindelijk werd afgelegd zonder het akkoord van de andere, zal het aan de benadeelde ouder zijn om de **** te vatten om dit geschil over de uitoefening van het ouderlijk gezag te beslechten.****><****>**** het kind zijn gewone verblijfplaats niet in **** heeft, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand steeds verzoeken hem een **** van de **** waar het kind verblijft voor te leggen, zodat hij de regels die het ouderlijk gezag in dat land regelen kent. ****_list">****) **** verklaring (artikel 37, § 2, tweede lid van het **** van internationaal privaatrecht): **** elke vorm van fraude of interpretatieproblemen te voorkomen, wordt de verklaring van keuze van het toepasselijk recht **** in een gedagtekend en ondertekend document, zodat er geen twijfel is over die keuze.**** hij hierover twijfels heeft moet de ambtenaar van de burgerlijke stand de **** toepassen (vaststelling van het toepasselijk recht volgens de regels van conflict van nationaliteiten, vermeld in artikel 3, § 2, van het **** van internationaal privaatrecht).****><****>**** herinnering: de ambtenaar van de burgerlijke stand mag zich niet verplaatsen om het akkoord van een van hen te ****, omdat deze zou verhinderd zijn.****><****>Verder, naar analogie van hetgeen bepaald is voor de verklaring van **** in het **** ****, mag de verklaring van keuze van het toepasselijk recht niet voortijdig worden afgelegd ****.****.****. vóór de geboorte van het kind (****. de hypothese waarbij een verklaring van keuze van het toepasselijk recht afgelegd zou worden op het tijdstip van een prenatale erkenning door de ouders met een verschillende nationaliteit).****><****>**** bepaald in de omzendbrief van 27 december 2016 betreffende de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het **** **** betreffende de wijze van **** aan het kind, zou die verklaring kunnen worden geïntegreerd in de gemeenschappelijke verklaring van **** (****.S., 30 december 2016, ****. 92161).****><****>**** verklaring kan afgelegd worden bij onderhandse of authentieke akte.****><****>**** verklaring wordt bij het dossier gevoegd. ****_list">****) **** overheid om akte te nemen van de keuze van het toepasselijk recht: **** keuze kan enkel geformuleerd worden voor de overheid aan wie de vraag over de vaststelling van een naam of van de voornamen van een kind met dubbele of meervoudige nationaliteit voor de eerste keer werd voorgelegd.**** overheid zou met name een ambtenaar van de burgerlijke stand bij de aangifte van geboorte of de federale centrale autoriteit kunnen zijn, die de naam van het kind vaststelt, op het tijdstip van de erkenning van een beslissing of van een akte van interlandelijke adoptie. Volgens de memorie van toelichting bij de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, kan die situatie zich ook "bijvoorbeeld voordoen wanneer **** ouders die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, de geboorteaangifte van hun **** kind komen doen bij een consulaire ****, overeenkomstig artikel 7, 1°, van het **** Wetboek." (**** houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, **** van toelichting, op.****., ****. 54-2259/001, ****.47).****><****>**** kan dus worden afgeleid dat die verklaring slechts eenmaal kan gebeuren en dat zij onherroepelijk is. **** **** kunnen de ouders de keuze van het toepasselijk recht die zij voordien hebben gedaan om de naam of de voornamen van hun gemeenschappelijk kind vast te stellen niet meer in vraag stellen door het afleggen van een nieuwe verklaring voor een andere **** autoriteit (bijvoorbeeld voor een ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente, nadat zij eerder bij een consulaire ambtenaar of een andere ambtenaar van de burgerlijke stand geweest zijn).****><****>**** houdt ook in dat die keuze enkel kan worden uitgeoefend ten aanzien van een gemeenschappelijk kind. **** keuze kan dus niet meer ter discussie worden gesteld door de ouders bij de aangifte van geboorte van het tweede gemeenschappelijk kind met dubbele nationaliteit. **** eerder gemaakte keuze geldt voor alle kinderen met een vaststaande **** ten aanzien van dezelfde vader en moeder of dezelfde moeder en **** (**** houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, **** ****. 74 van de ****. **** ****.s., ****. ****., Kamer, gewone zitting 2016-2017, ****. 54-2259/003, ****. 124).****><****>Voorbeeld: mijnheer heeft de **** nationaliteit, mevrouw heeft de **** nationaliteit. **** huwden op 23 mei 2015. **** kinderen geboren uit hun huwelijk zullen de dubbele nationaliteit hebben.****><****>**** **** wordt in België geboren op 8 november 2018. **** ouders leggen geen verklaring van keuze van toepasselijk recht af op het ogenblik van de aangifte van geboorte. **** **** van artikel 3, § 2, van het **** van internationaal privaatrecht is dus van toepassing.****><****>**** het kind ook de **** nationaliteit heeft, moet het **** recht toegepast worden.****><****>**** **** wordt in België geboren op 30 december 2019. **** ouders kunnen de toepassing van het **** recht niet meer vragen bij de aangifte van geboorte van kind **** door een verklaring van keuze van toepasselijk recht. **** afwezigheid van keuze wordt gelijkgesteld met het maken van een keuze (****. ****). **** **** recht is dus van toepassing.****><****>**** artikel 335bis van het **** **** zal het kind dezelfde naam dragen als het oudste kind.****><****>**** is de reden waarom de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand zich er, zo goed als mogelijk, van moet verzekeren, dat er voordien geen verklaring van keuze van het toepasselijk recht gebeurd is op het tijdstip van de geboorte van het eerste gemeenschappelijke kind of van de erkenning in **** van een buitenlandse akte. **** kan hiertoe de ouders ondervragen over het bestaan van zulke gemeenschappelijke verklaring, of zelfs verzoeken om een verklaring op erewoord hierover.****><****>**** het geval dat de buitenlandse akte van het eerste gemeenschappelijke kind werd erkend, zal de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand het in die akte toegepaste of aangewezen recht toepassen, indien het later geboren kind ook over de nationaliteit van dat recht beschikt of zijn gewone verblijfplaats heeft in de **** van dat recht.****><****>De situatie is daarentegen verschillend indien de ouders nooit een verklaring van keuze van toepasselijk recht hebben kunnen afleggen bij de geboorte van hun eerste gemeenschappelijk kind.****><****>**** keuze van toepasselijk recht kan om verschillende redenen niet mogelijk zijn geweest : het eerste gemeenschappelijk kind had geen meervoudige nationaliteit of de naam van het eerste gemeenschappelijke kind werd vastgesteld voor 1 januari 2018.****><****>Voorbeeld 1 : **** **** werd op 5 november 2017 geboren en heeft de ****-**** nationaliteit. **** is geen keuze van toepasselijk recht mogelijk en het **** recht wordt toegepast. **** **** wordt geboren op 7 februari 2019 en heeft eveneens de ****-**** nationaliteit.****><****>**** is een keuze van toepasselijk recht mogelijk voor kind ****. Indien de ouders kiezen voor de toepassing van het **** recht, kunnen zij voor kind **** een andere naam kiezen dan de naam van kind ****. Indien de ouders kiezen voor de toepassing van het **** recht, is het principe van eenheid van naam van artikel 335bis van het **** **** van toepassing. Aangezien de naam van kind **** werd vastgesteld met toepassing van artikel 335 van het **** ****, zal kind **** dezelfde naam dragen.****><****>Voorbeeld 2 : **** **** werd op 5 november 2017 geboren en heeft de ****-**** nationaliteit. **** is geen keuze van toepasselijk recht mogelijk en het **** recht wordt toegepast omdat het kind de nauwste banden heeft met ****. **** **** wordt geboren op 7 februari 2019 en heeft eveneens de ****-**** nationaliteit.****><****>**** is een keuze van toepasselijk recht mogelijk voor kind ****. Indien de ouders kiezen voor de toepassing van het **** recht, kunnen zij voor kind **** een andere naam kiezen dan de naam van kind ****. Indien de ouders kiezen voor de toepassing van het **** recht, is het principe van eenheid van naam vervat in artikel 311-21 van het **** **** **** van toepassing. **** **** zal dezelfde naam als kind **** dragen.****><****>Voorbeeld 3 : **** **** werd op 5 november 2017 geboren en heeft de ****-**** nationaliteit. **** is geen keuze van toepasselijk recht mogelijk en het **** recht wordt toegepast omdat het kind de nauwste banden heeft met ****. **** **** wordt geboren op 7 februari 2019 en heeft eveneens de ****-**** nationaliteit.****><****>**** is keuze van toepasselijk recht mogelijk voor kind ****. Aangezien de vaststelling van de naam afhankelijk is van het door de ouders gekozen materieel recht, zal kind **** een andere naam kunnen hebben dan kind ****. Voorbeeld 4 : **** **** werd op 5 november 2017 geboren uit 2 **** ouders. **** het kind enkel de **** nationaliteit had op het ogenblik van de geboorte, hadden de ouders geen keuze van toepasselijk recht.****><****>**** ouders verwerven op 7 juni 2019 de **** nationaliteit.****><****>**** **** wordt op 18 september 2019 geboren en beschikt over de dubbele ****-**** nationaliteit.****><****>**** is keuze van toepasselijk recht mogelijk voor kind ****. Indien de ouders voor de toepassing van het **** recht kiezen, kunnen zij voor kind **** dezelfde naam kiezen als kind ****, maar kunnen zij ook een andere naam kiezen aangezien het **** recht niet het principe van de eenheid van naam kent.****><****>Indien de ouders voor de toepassing van het **** recht kiezen, is het mogelijk dat kind **** een andere naam draagt dan kind ****. **** principe van eenheid van naam van artikel 335bis **** speelt in dit geval niet aangezien de naam van het kind **** niet werd vastgesteld met toepassing van artikel 335 ****. **** **** wordt geboren op 2 januari 2021 en beschikt over de dubbele ****-**** nationaliteit. **** keuze van het toepasselijk recht gemaakt voor kind **** geldt ook voor kind ****. **** **** andere situatie is er wanneer er voor het eerste gemeenschappelijke kind een keuze van toepasselijk recht werd gemaakt maar het tweede gemeenschappelijke kind slechts over één nationaliteit beschikt.****><****>In dat geval wordt de vaststelling van de naam van het tweede gemeenschappelijke kind beheerst door het recht van de **** waarvan hij de nationaliteit heeft.****><****>Voorbeeld : **** eerste gemeenschappelijk kind **** werd op 5 november 2017 geboren en heeft de ****-**** nationaliteit. **** toepassing van (oud) artikel 37 van het **** van internationaal privaatrecht werd het **** recht toegepast. **** was geen keuze van toepasselijk recht mogelijk.****><****>**** tweede gemeenschappelijk kind **** wordt geboren op 7 februari 2019.****><****>**** kind heeft enkel de **** nationaliteit. De naam van dit tweede kind zal worden vastgesteld overeenkomstig het **** recht.****><****>**** herinnering: in geval van een leugenachtige schriftelijke verklaring hierover kan de ambtenaar van de burgerlijke stand steeds de procureur des **** inlichten. 1.2. **** als de vertegenwoordigers van het kind niet overeenkomen over de keuze van het toepasselijk recht of als ze weigeren een keuze te maken (art. 37, § 2, derde lid, van het **** van internationaal privaatrecht) Wanneer de partijen geen verklaring van keuze van het toepasselijk recht **** af te leggen of daarover niet tot een akkoord zijn gekomen, zijn de **** regels op het gebied van nationaliteiten van toepassing op de vaststelling van de naam/voornamen.****><****>Indien de **** nationaliteit één van de nationaliteiten van het kind is zullen de autoriteiten dus het **** recht toepassen (artikel 3, § 2, 1°, van het **** van internationaal privaatrecht); in de andere gevallen daarentegen geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand voorrang aan de nationaliteit waarmee het kind de nauwste banden heeft (artikel 3, § 2, 2°, van het **** van internationaal privaatrecht).****><****>**** of afwezigheid van keuze van het toepasselijk recht op het ogenblik van de geboorte staat gelijk met een keuze. **** keuze kan nadien niet meer in vraag worden gesteld, bijvoorbeeld bij de geboorte van het tweede gemeenschappelijk kind.****><****>**** enige betwisting hierover in de toekomst te voorkomen, vermeldt de ambtenaar van de burgerlijke stand de onenigheid of de afwezigheid van keuze in het dossier. 2 . Nieuwe regeling van de erkenning van de buitenlandse akten en beslissingen (art. 39 van het **** van internationaal privaatrecht) Deze regeling is van toepassing zowel op de erkenning van akten en beslissingen die een naam of voornamen vaststellen (****. een naam of voornamen vastgesteld door de akte van geboorte) als op de erkenning van akten en beslissingen die ze wijzigen (****. een administratieve ****- of **** of een naamsverandering ingevolge een huwelijk).****><****>Artikel 39 (nieuw) van het **** van internationaal privaatrecht luidt als volgt: "Art.39. § 1. **** buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing of een door een buitenlandse overheid opgestelde akte betreffende de vaststelling of de verandering van naam of voornamen van een persoon wordt erkend, afgezien van de naleving van de voorwaarden bedoeld in artikel 25, in het geval van een rechterlijke beslissing, en in de artikelen 18 en 21, in de andere gevallen, als: ****_list">1° de vaststelling of de verandering van naam of voornamen overeenstemt met het door de betrokkene gekozen recht van een **** waarvan hij de nationaliteit bezit op het tijdstip van de beslissing of de akte;of ****_list">2° ingeval de beslissing is gewezen of de akte is opgesteld in de **** op wiens grondgebied de persoon zijn gewone verblijfplaats heeft, de beslissing of de akte overeenstemt met het door de betrokkene gekozen recht van een **** waarvan hij de nationaliteit heeft of op wiens grondgebied hij zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van de beslissing of van de akte. **** persoon kan een keuze maken betreffende het toepasselijke recht bedoeld in het eerste lid voor de **** overheid op het tijdstip van de inschrijving van een buitenlandse beslissing of akte betreffende de naam en voornamen in een bevolkingsregister, een consulair bevolkingsregister, een **** of een **** of op het tijdstip van de overschrijving ervan in een register van de burgerlijke stand. **** verklaring moet gebeuren ten laatste binnen vijf jaar volgend op de uitspraak van de buitenlandse beslissing of het opstellen van de akte betreffende de vaststelling of de verandering van de naam of voornamen. **** verklaring is enkel mogelijk als het recht van de **** waar de beslissing werd gewezen of waar de akte werd opgesteld niet voorziet in deze keuzemogelijkheid.****><****>In de zin van deze paragraaf worden onder het recht van een Staat de rechtsregels begrepen met inbegrip van de regels van het internationaal privaatrecht. § 2. **** in artikel 27, § 1, vierde lid, bedoelde beroep is ook toepasselijk wanneer een buitenlandse administratieve beslissing niet wordt erkend. ".****><****>Het nieuwe artikel 39 van het **** van internationaal privaatrecht herziet de voorwaarden waaraan de erkenningen van buitenlandse akten en beslissingen betreffende de naam en de voornamen onderworpen zijn. 2.1. De geviseerde buitenlandse akten en beslissingen **** waar artikel 39 (oud) van het **** van internationaal privaatrecht enkel de erkenning van de administratieve en rechterlijke beslissingen regelde, vallen onder artikel 39 (nieuw) van het **** van internationaal privaatrecht eveneens de authentieke akten betreffende de vaststelling of de verandering van naam.****><****>Er zijn inderdaad drie soorten van buitenlandse akten en beslissingen aangaande vaststelling en verandering van de naam bedoeld : - een rechterlijke beslissing in de zin van artikel 22 § 3, 1° van het **** van internationaal privaatrecht; - een authentieke akte opgesteld door een openbaar ambtenaar bevoegd om de akte op te maken; - een administratieve beslissing : een algemene term voor alle akten en beslissingen die niet kunnen worden gelijkgesteld met authentieke akten of met rechterlijke beslissingen.****><****>**** onderscheid is van belang voor het bepalen van de algemene voorwaarden (zie ****) waaraan moet worden voldaan om de buitenlandse akte of beslissing te erkennen. **** rechterlijke beslissingen worden expliciet onderworpen aan de algemene voorwaarden van procedurele aard uit artikel 25 van het **** van internationaal privaatrecht. **** authentieke akten en administratieve beslissingen van hun kant worden getoetst aan de artikelen 18 en 21 van het **** van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op wetsontduiking en schending van de **** **** openbare orde (art. 39 § 1, 1**** lid **** van internationaal privaatrecht). 2.2. **** voor de erkenning van akten en beslissingen betreffende de naam en voornamen Er zijn 2 soorten voorwaarden: algemene en bijzondere voorwaarden.****><****>**** voorbehoud van bepaalde beroepen voor de **** (zie ****) staat de niet-naleving van één van die voorwaarden gelijk met de weigering van de erkenning van de buitenlandse akten en beslissingen. 2.2.1. **** voorwaarden voor de erkenning van buitenlandse akten en beslissingen **** buitenlandse authentieke akten en administratieve beslissingen die de naam en voornamen vaststellen of wijzigen, zullen moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 18 en 21 van het **** van internationaal privaatrecht.****><****>**** wordt verwezen naar de toelichting bij die twee bepalingen in de voornoemde circulaire van 23 september 2004 (****.S., 28 september 2004, ****. 69597-69598, punt ****).****><****>**** voor elke rechterlijke beslissing wordt de erkenning van de rechterlijke beslissingen over de naam en voornamen geweigerd in de gevallen bedoeld in artikel 25 (onverenigbaarheid met de **** **** openbare orde, schending van de rechten van de verdediging, wetsontduiking, exclusieve bevoegdheid van de **** autoriteiten,...) 2.2.2. **** voorwaarden voor de erkenning van buitenlandse akten en beslissingen **** voorwaarden zijn gelijk voor alle buitenlandse akten en beslissingen. **** maakt niet uit of het kind of de persoon wiens naam **** of gewijzigd is (bijvoorbeeld naar aanleiding van een huwelijk of een administratieve procedure voor naamsverandering) de **** of een vreemde nationaliteit heeft. **** wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de onderdanen van de **** **** en de burgers van een andere vreemde ****. **** bijzondere voorwaarden gaan voor op artikel 3, § 2, 1°, van het **** van internationaal privaatrecht, zodat er geen voorrang meer gegeven wordt aan het **** recht wanneer de persoon onder andere de **** nationaliteit bezit, naast andere nationaliteiten.****><****>**** toepassing ervan hangt af van de specifieke situatie die zich voordoet. - artikel 39, § 1, eerste lid, 1°, van het **** van internationaal privaatrecht **** punt betreft de algemene regeling inzake erkenning van de buitenlandse akten en beslissingen: in het verlengde van artikel 37 van het **** van internationaal privaatrecht, zal de nationaliteit of één van de nationaliteiten van de betrokkene bepalend zijn voor de regeling van het recht dat toepasselijk is op de toekenning van de naam en op de naamsverandering.****><****>Voorbeeld 1. **** heer **** en mevrouw ****, die allebei de **** nationaliteit hebben, leven in België.****><****>**** huwen in **** en beslissen om hierbij de naam van mevrouw **** aan te nemen.****><****>**** willen dat de nieuwe naam van de heer ****, **** in hun huwelijksakte, ingeschreven wordt in de bevolkingsregisters.****><****>**** **** autoriteiten kunnen dat doen - onder voorbehoud dat de voorwaarden in de artikelen 18 en 21 van het **** van internationaal privaatrecht zijn vervuld - aangezien die mogelijkheid conform het **** recht is.****><****>Voorbeeld 2. **** heer ****, met de **** nationaliteit, en mevrouw VAN ****, met de **** nationaliteit, treden op 30 juni 2018 in het huwelijk in ****.****><****>**** **** wordt in **** geboren op 10 mei 2019. **** kind heeft de dubbele nationaliteit van zijn ouders. Het draagt de naam **** in zijn akte van geboorte door toepassing van het **** internationaal privaatrecht en het **** materiële recht (volgens het **** internationaal privaatrecht is het aanknopingspunt de nationaliteit; in geval van conflict van nationaliteiten, neemt men de nationaliteit in aanmerking waarmee de persoon de nauwste banden heeft). **** hadden evenwel gewild dat het kind de naam van de moeder droeg op basis van het **** recht.****><****>Bij één van hun reizen naar **** melden zij zich voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van geboorte te laten overschrijven en erkennen. Ze leggen een verklaring van keuze van het toepasselijk recht af en kiezen voor de toepassing van het **** recht. **** akte wordt erkend en het kind zal, na een verklaring van **** in **** op grond van artikel 335**** van het **** **** (****. ****), de naam VAN **** dragen.****><****>**** **** van de voornoemde circulaire van 23 september 2004, is bijgevolg niet meer van toepassing. **** punt verduidelijkte dat, in geval van vrijwillige naamsverandering van een persoon die zowel de **** nationaliteit als die van een andere lidstaat van de **** **** bezit, krachtens die rechtspraak ("**** ****") dan het recht heeft via een administratieve naamsverandering de naam te verkrijgen die hij zou dragen op grond van het recht en de gebruiken van de tweede lidstaat. Zulks zou evenwel van geen invloed mogen zijn op de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand aangezien vrijwillige naamsveranderingen bij koninklijk besluit worden toegekend.****><****>**** erkenning van een naamsverandering van een ****, verkregen in het buitenland, mag niet meer gekoppeld worden aan een administratieve procedure voor naamsverandering. - artikel 39, § 1, eerste lid, 2°, van het **** van internationaal privaatrecht: dit artikel zet de verworvenheden van een arrest van het **** van **** van de **** **** om in **** recht, met name het arrest **** en **** waarin te lezen staat: "Artikel 18 EG staat er in omstandigheden als die van het **** aan in de weg dat de autoriteiten van een lidstaat onder toepassing van het nationale recht weigeren de familienaam van een kind te erkennen zoals die is vastgesteld en ingeschreven in een andere lidstaat, waar dit kind is geboren en waar het sindsdien verblijft, terwijl dit kind evenals zijn ouders uitsluitend de nationaliteit van de eerste lidstaat bezit".****><****>Artikel 39, § 1, eerste lid, 2° (nieuw) van het **** van internationaal privaatrecht is geïnspireerd op het arrest **** en ****. **** bepaling onder 2° beoogt de situatie waarin de betrokkene zijn gewone verblijfplaats heeft in de **** waarin de akte werd opgesteld of de beslissing werd gewezen. **** elke vorm van belemmering van het vrij verkeer van personen die aanleiding heeft gegeven tot dit arrest, te vermijden, heeft de nieuwe regeling inzake de erkenning betrekking op alle akten en beslissingen inzake de naam en voornamen, wat ook hun aard is (vaststelling of verandering van naam/voornamen).****><****>Indien de betrokkene geen gewone verblijfplaats heeft in de **** waar de akte werd opgesteld of de beslissing werd gewezen, is opnieuw de **** van artikel 39, § 1, eerste lid, 1°, van het **** van internationaal privaatrecht van toepassing.****><****>Het nieuwe artikel 39, § 1, eerste lid, 2°, van het **** van internationaal privaatrecht beoogt de versoepeling van de bestaande regeling en de vergemakkelijking van de erkenning van de buitenlandse akten en beslissingen over de naam en voornamen indien zij in overeenstemming zijn met het recht van de **** waarvan de persoon de nationaliteit bezit of met het recht van de **** waar de persoon zijn gewone verblijfplaats heeft. 2.3. **** tot afleggen van een verklaring van keuze van het toepasselijk recht op het ogenblik van de erkenning van buitenlandse akten en beslissingen **** het voorbeeld van wat voorzien is om het toepasselijk recht aan te wijzen voor de vaststelling van de naam (artikel 37, tweede lid, **** van internationaal privaatrecht) kunnen de personen hun keuze van het toepasselijk recht te kennen geven door middel van een verklaring.****><****>**** mogelijkheid wordt toegekend : - aan personen die een dubbele nationaliteit bezitten (artikel 39, § 1, eerste lid, 1°, **** van internationaal privaatrecht) : keuze van het recht van een **** waarvan hij de nationaliteit bezit op het tijdstip van de beslissing of akte; of - aan personen die een akte opgesteld of beslissing gewezen in de **** waar de persoon zijn gewone verblijfplaats heeft, voorleggen (artikel 39, § 1, eerste lid, 2°, **** van internationaal privaatrecht): keuze voor het recht van een **** waarvan de persoon de nationaliteit bezit of voor het recht van de **** waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van de beslissing of akte.****><****>**** ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen, wanneer de betrokken persoon beweert dat hij over de dubbele of de meervoudige nationaliteit bezit en dat hij het recht van een van de **** waarvan hij de nationaliteit bezit wil doen toepassen, als hulpmiddel bij de uitoefening van deze controle, vragen dat een geldig document wordt voorgelegd dat aantoont dat hij effectief deze nationaliteit bezit.****><****>**** keuzemogelijkheid zal enkel uitgeoefend kunnen worden indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld.****><****>Indien die voorwaarden niet vervuld zijn of indien de betrokkenen geen gebruik maken van de mogelijkheid een verklaring af te leggen of daarover geen akkoord bereiken, zal de bevoegde **** autoriteit enkel nog bepalen of de voorwaarde over de naleving van het toepasselijk recht vervuld is. **** volstaat dat de buitenlandse akte of beslissing in overeenstemming is met één van de toepasselijke rechten voorzien in artikel 39, § 1, van het **** van internationaal privaatrecht opdat de akte of beslissing erkend kan worden : in het geval van artikel 39, § 1, 1°, **** van internationaal privaatrecht één van de wetgevingen van de **** waarvan de persoon de nationaliteit bezit; in het geval van artikel 39, § 1, 2°, **** van internationaal privaatrecht het recht van een van de **** waarvan de persoon de nationaliteit bezit of het recht van de **** waarin hij zijn gewone verblijfplaats heeft.****><****>Voorbeeld: mevrouw **** ****, met de **** nationaliteit, en de heer DE ****, met de **** nationaliteit, treden op 23 mei 2017 in het huwelijk. Zij leven in ****.****><****>**** **** wordt geboren op 1 oktober 2018 in ****. Het draagt de naam DE **** ****. **** verhuizen daarna naar **** en wensen de erkenning en de overschrijving van de akte van geboorte in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar ze voortaan wonen.****><****>**** maken geen gebruik van de mogelijkheid voorzien in artikel 39. **** kind zal in België de naam DE **** **** dragen, aangezien die in overeenstemming is met het recht van één van de **** voorzien in artikel 39, § 1, eerste lid, 2°, van het **** van internationaal privaatrecht, namelijk het **** recht.****><****>**** **** wordt in België geboren op 1 augustus 2020. **** willen gebruik maken van het **** recht voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. **** kunnen dat niet meer doen op grond van artikel 37 van het **** van internationaal privaatrecht, aangezien zij reeds een keuze van toepasselijk recht (afwezigheid van keuze) hebben gemaakt op het ogenblik van de erkenning van de akte van geboorte van kind ****. **** verklaring van keuze van het toepasselijk recht is dus slechts voorbehouden aan de betrokkenen die voldoen aan bepaalde voorwaarden: - **** verklaring moet worden afgelegd in het kader van de inschrijving van de betrokkene in een bevolkingsregister, een consulair bevolkingsregister, een vreemdelingen- of een ****, of in het kader van de overschrijving van de buitenlandse akte of beslissing in de registers van de burgerlijke stand.****><****>**** verklaring kan plaatsvinden bij twee gebeurtenissen: ten eerste, de inschrijving van de persoon in een van de ****, en ten tweede, de overschrijving van een buitenlandse akte of beslissing betreffende de naam en voornamen in de registers van de burgerlijke stand.****><****>**** hypothese van de overschrijving in het register van de burgerlijke stand onderscheidt zich van de hypothese van de inschrijving doordat de persoon waarop de akte of beslissing betrekking heeft niet steeds is ingeschreven is in de bevolkingsregisters op het ogenblik waarop de erkenning van de akte wordt gevraagd. **** hypothese dekt ook het geval waarin de betrokken persoon reeds in de bevolkingsregisters ingeschreven is maar zijn naam gewijzigd wordt als gevolg van een buitenlandse akte of beslissing die betrekking heeft op zijn naam of voornamen (vrijwillige naamsverandering langs administratieve weg, vrijwillige naamsverandering bij een huwelijk, toekenning van een nieuwe naam op het ogenblik van een erkenning in het buitenland,...).****><****>Voorbeeld: kind **** wordt geboren in **** uit een **** moeder op 1 juli 2018.****><****>**** vader met de **** nationaliteit erkent het kind in ****, met akkoord van de moeder, op 1 september 2018. **** kind heeft aldus de dubbele nationaliteit. Na de verklaring van de ouders, bedoeld in artikel 311-23 van het **** **** ****, krijgt het kind de naam van de vader. **** overschrijving van de **** akte van erkenning wordt gevraagd op 23 september 2018. **** verklaring van keuze van het toepasselijk recht kan worden overwogen op het tijdstip van die aanvraag tot overschrijving. - **** verklaring moet plaatsvinden binnen de vijf jaren die volgen op de buitenlandse akte of beslissing die de naam of voornamen van het kind beïnvloeden.****><****>Om de wettelijke vertegenwoordigers of de betrokkene de kans te geven om hun mogelijkheid tot keuze van toepasselijk recht en ook, in voorkomend geval, van naam/voornamen te laten gelden, kunnen ze dit doen binnen de vijf jaren nadat de beslissing is uitgesproken of de akte is opgesteld. **** termijn is geïnspireerd op de termijn voor de verklaring tot toekenning van de **** nationaliteit (artikelen 8 en 9 van het **** van de **** nationaliteit).****><****>**** mogelijkheid kan niet voor onbepaalde tijd toegestaan worden, **** kan er rechtsonzekerheid omtrent de naam of voornamen van de betrokkene ontstaan en zou het principe van de vastheid van de naam opnieuw in vraag gesteld kunnen worden.****><****>**** afloop van die termijn zullen de ouders of de betrokkene dergelijke verklaring dus niet meer kunnen afleggen. - De **** waarin de akte werd opgesteld of de beslissing werd gewezen, voorziet niet in een mogelijkheid tot keuze van het recht toepasselijk op de naam en voornamen.****><****>**** verduidelijkt in het kader van de voorbereidingen van de wet van 6 juli 2017 mogen de **** autoriteiten een keuze die zou zijn gemaakt voor een buitenlandse overheid niet opnieuw in vraag stellen, zelfs indien bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordigers het niet eens zijn geraakt over die keuze of er geen gebruik van hebben willen maken op het ogenblik van de geboorte van het kind in het buitenland.****><****>**** of afwezigheid van keuze staan immers gelijk met een keuze (**** houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, amendement **** 74 van ****. **** ****.s., ****. ****., Kamer, gewone zitting 2016-2017, ****. 54-2259/003, ****. 124).****><****>**** verklaring van keuze van het toepasselijk recht op het ogenblik van de erkenning van een buitenlandse akte of beslissing zal alleen worden toegelaten voor een **** overheid wanneer het recht toepasselijk op de vaststelling of de verandering van de naam of voornamen geen keuze van het toepasselijk recht voorziet. - **** recht van een **** omvat de rechtsregels van die **** met inbegrip van de regels van het internationaal privaatrecht (****) Artikel 39, § 1, derde lid, van het **** van internationaal privaatrecht verduidelijkt dat niet alleen een onderzoek van de regels van het vreemde materiële recht nodig is maar ook, voor zover nodig, een onderzoek van de regels van het vreemde internationaal privaatrecht.****><****>Voorbeeld: een **** kind wordt op 2 maart 2018 uit **** ouders geboren in ****, waar het zijn gewone verblijfplaats heeft.****><****>**** **** autoriteit past het **** recht toe (recht van de **** waarvan de persoon de nationaliteit heeft).****><****>**** het ogenblik van de vestiging van het gezin in **** op 9 februari 2022 willen de ouders, bij de eerste inschrijving in de bevolkingsregisters, de akte van geboorte laten erkennen. **** wensen de ouders een keuze voor het **** recht maken.****><****>**** **** gemeente moet nagaan of het **** recht (recht van de staat waar de akte werd opgesteld) in de mogelijkheid voorzag om een keuze van toepasselijk recht te maken. **** worden ook de regels van het **** internationaal privaatrecht onderzocht. Die regels voorzien niet in een keuzemogelijkheid.****><****>**** ouders kunnen een verklaring afleggen waarin ze ervoor kiezen dat het **** recht wordt toegepast.****><****>**** voorzien voor de verklaring van keuze van toepasselijk recht uitgeoefend in het kader van artikel 37 van het **** van internationaal privaatrecht, wordt de verklaring van keuze van het toepasselijk recht, bedoeld in artikel 39 van het **** van internationaal privaatrecht, **** in een gedagtekend en ondertekend document.****><****>**** verklaring kan afgelegd worden bij onderhandse of authentieke akte.****><****>**** verklaring wordt bij het dossier gevoegd. ****_list">3. **** verklaring van **** in geval van verklaring van keuze van het toepasselijk recht werd geregistreerd (artikel 335**** van het **** ****) Het nieuw artikel 335**** van het **** **** bepaalt: "Art.335****. **** afwijking van de artikelen 335, §§ 1 en 3, en 335ter, §§ 1 et 2, kunnen de vader en de moeder of de moeder en de ****, naargelang het geval, de naam van het kind kiezen op het tijdstip van de verklaring van keuze van het toepasselijke recht, zoals bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, van het **** van internationaal privaatrecht. **** ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van deze keuze.****><****>Van de verklaring wordt melding gemaakt op de kant van de geboorteakte die wordt overgeschreven of ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en van alle opgemaakte en erkende hen betreffende akten. ".****><****>**** verklaring werd uitgedacht om een einde te maken aan bepaalde problemen waarmee **** burgers te maken kregen die de ****, zoals voorzien in het **** recht, niet konden doen doordat de toepassing van het recht van de andere nationaliteit(en), dat voorrang zou hebben gekregen op dat van de **** nationaliteit, of door de toepassing van het recht van de gewone verblijfplaats waar de akte werd opgesteld of de beslissing werd gewezen.****><****>De regeling vermeld in artikel 335**** (nieuw) wijkt af van die van de artikelen 335, §§ 1 en 3, (toekenning van de naam van het kind in geval van gelijktijdige of achtereenvolgende vaststelling van een dubbele **** ten aanzien van een vader en een moeder) en 335ter, §§ 1 en 2, van het **** **** (toekenning van de naam van het kind in geval van gelijktijdige of achtereenvolgende vaststelling van een dubbele **** ten aanzien van een moeder en een ****), daar die verklaring van **** niet plaatsvindt op het ogenblik van de aangifte van geboorte of van de postnatale erkenning, maar op het tijdstip van de erkenning van een buitenlandse akte of beslissing waarvoor een verklaring van keuze van het toepasselijk recht werd geregistreerd.****><****>**** verklaring is uiteraard enkel mogelijk indien het het **** recht is dat werd aangeduid in de verklaring van keuze van toepasselijk recht, en niet een ander recht.****><****>Voorbeeld : **** **** heeft de **** nationaliteit. **** **** heeft de **** nationaliteit. Ze zijn gehuwd op 17 juni 2014.****><****>Op 16 januari 2018 wordt hun kind geboren dat zowel de **** als de **** nationaliteit heeft. Ze leggen een verklaring van keuze van toepasselijk recht af waarbij ze kiezen voor het **** recht.****><****>**** kunnen ze geen verklaring van **** afleggen zoals bedoeld in artikel 335**** van het **** ****.****><****>**** mag die verklaring van **** niet afwijken van één van de mogelijkheden geboden door de artikelen 335 (naam van de vader, naam van de moeder, één die samengesteld is uit hun twee namen in de door hen gekozen volgorde) of 335ter van het **** **** (naam van de moeder, van de ****, één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde), die beiden de mogelijkheden van **** in geval van gelijktijdige of achtereenvolgende vaststelling van een dubbele **** regelen.****><****>Vermits die verklaring van **** afhangt van een verklaring van keuze van het toepasselijk recht, is zij enkel mogelijk indien zij afgelegd wordt op het moment van de verklaring van keuze van het toepasselijk recht en indien, bijgevolg, aan de voorwaarden van artikel 39, § 1, tweede lid, is voldaan (****. inschrijving in het bevolkingsregister, in het consulair bevolkingsregister, in een vreemdelingen- of een ****, of overschrijving van de akte of beslissing in de registers van de burgerlijke stand; verklaring van keuze van de toepasselijke wetgeving binnen de vijf jaren na het opstellen van de buitenlandse akte of het uitspreken van de buitenlandse beslissing; geen mogelijkheid tot kiezen van de toepasselijke wetgeving in de **** waarin de akte is opgesteld of de beslissing is gewezen).****><****>**** is dus niet mogelijk een verklaring van **** af te leggen op het ogenblik van de erkenning van de buitenlandse akte of beslissing, zonder **** een verklaring van keuze van het toepasselijk recht te hebben afgelegd.****><****>Van de naam wordt melding gemaakt op de kant van alle door een **** overheid opgemaakte of overgeschreven akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de persoon. **** ambtenaar van de burgerlijke stand die de verklaring van **** ontvangen heeft geeft hiervan kennis aan de ambtenaren van de burgerlijke stand die de te **** akten hebben opgesteld of overgeschreven. **** kennisgeving moet zo snel als mogelijk worden gedaan waarbij de voorrang wordt gegeven aan snelle communicatiemiddelen, zoals ****-mail of fax. ****_list">4. Overgangsrecht **** wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, ****, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, bevat geen overgangsbepalingen met betrekking tot de wijzigingen aan de artikelen 37 en 39 van het **** van **** privaatrecht. Bij gebreke van specifieke overgangsbepalingen is de algemene regel van artikel 2 van het **** wetboek van toepassing. Deze regel stelt dat de wet geen terugwerkende kracht heeft en enkel geldt voor de toekomst.****><****>**** betrekking tot het nieuwe artikel 37, § 2 van het **** van internationaal privaatrecht, is het de eerste vaststelling van de naam die het tijdstip bepaalt vanaf wanneer de nieuwe regeling toegepast moet worden.****><****>**** betekent dat de keuze van toepasselijk recht zoals bedoeld in artikel 37, § 2 van het **** van internationaal privaatrecht van toepassing is op de vaststelling van de naam of de voornamen die voor de eerste keer aan de **** overheid worden voorgelegd na 1 januari 2018.****><****>Voorbeeld 1 : **** kind is in België geboren op 7 januari 2018, met een dubbele nationaliteit. **** van toepasselijk recht is mogelijk op het ogenblik van de aangifte van geboorte.****><****>Voorbeeld 2 : **** kind is in België geboren op 27 december 2017, met een dubbele nationaliteit. **** van toepasselijk recht is mogelijk op het ogenblik van de aangifte van geboorte indien deze gebeurt na 1 januari 2018.****><****>**** betrekking tot het nieuwe artikel 39 § 1 van het **** van internationaal privaatrecht, is de inschrijving van de buitenlandse beslissing of akte betreffende de vaststelling of de verandering van naam of de voornamen in een bevolkingsregister, een consulair bevolkingsregister, een **** of een **** of de overschrijving ervan in een register van de burgerlijke stand die het tijdstip bepaalt vanaf wanneer de nieuwe regeling toegepast moet worden.****><****>**** betekent dat artikel 39 van toepassing is op de erkenning van buitenlandse beslissingen of akten betreffende de vaststelling of de verandering van naam of de voornamen waarvan de inschrijving in een bevolkingsregister, een consulair bevolkingsregister, een **** of een **** of de overschrijving in een register van de burgerlijke stand gevraagd wordt na 1 januari 2018.****><****>Voorbeeld 1 : **** **** kind wordt op 3 januari 2018 in **** geboren, waar de ouders hun gewone verblijfplaats hebben. De naam van het kind wordt vastgesteld volgens het **** recht. **** ouders willen op 30 september 2018 de **** akte van geboorte in België doen erkennen en overschrijven. **** **** akte van geboorte kan erkend worden omdat de vraag tot overschrijving van de akte werd gesteld na 1 januari 2018 en de akte in overeenstemming is met het nieuwe artikel 39.****><****>**** ouders zijn echter ook in de mogelijkheid om een verklaring van keuze van toepasselijk recht af te leggen indien zij de naam van het kind volgens het **** recht vastgesteld willen zien.****><****>Voorbeeld 2 : **** **** kind werd op 21 september 2016 in **** geboren, waar de ouders hun gewone verblijfplaats hebben. De naam van het kind wordt vastgesteld volgens het **** recht. **** ouders vestigen zich met hun kind in **** en willen het kind op 27 februari 2018 inschrijven in de bevolkingsregisters. **** **** akte van geboorte kan erkend worden omdat de vraag tot inschrijving werd gesteld na 1 januari 2018 en de akte in overeenstemming is met het nieuwe artikel 39 van het **** van internationaal privaatrecht.****><****>**** moet evenwel aan herinnerd worden dat de mogelijkheid om een keuze van toepasselijk recht te maken zoals bedoeld in artikel 39, § 2, van het **** van internationaal privaatrecht afhankelijk is van een tweede voorwaarde want deze mogelijkheid is niet `****'. **** vraag tot overschrijving of inschrijving moet gebeuren binnen vijf jaar volgend op de uitspraak van de beslissing of op het opstellen van de akte.****><****>Voorbeeld : **** **** kind werd in **** geboren op 4 januari 2011 en de akte van geboorte werd opgesteld op 8 januari 2011. **** ouders willen de akte van geboorte in België doen overschrijven op 3 januari 2018 en wensen bij deze gelegenheid een verklaring van keuze van toepasselijk recht te doen. De gevatte ambtenaar van de burgerlijke stand kan de verklaring niet ontvangen want de vraag werd gesteld na het verstrijken van de termijn van vijf jaar tijdens dewelke de betrokkenen de verklaring konden afleggen. **** termijn is verstreken op 8 januari 2016.****><****>Ik zou het ten zeerste op prijs stellen, mocht **** wat voorafgaat ter kennis willen brengen van de **** des **** en ambtenaren van de burgerlijke stand van uw rechtsgebied.****><****>De **** van ****, ****. ********><****> Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^