Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031936 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Federale Deontologische Commissie Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens haar plenaire vergadering van 30 november 2 type wet prom. 30/08/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040904 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking op het vlak van defensie en veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017013088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004 betreffende de kwalificatiemethode type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het levenslang leren en de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015 betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de tewerkstelling van interimkrachten in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2017 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van nietrecurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toekenning van verscheidene sectorale conventionele stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, sectie monteerders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58-59 jaar type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007 betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel "vaste prestaties" voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017204649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017204658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de SWT-stelsels toepasbaar in 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor Administratieve Controle. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspect Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014275 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de verlening van de aanvullende titel van conservator van collecties aan sommige wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031769 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd wetenschappelijk comité van het Cegesoma in het Rijksarchief type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031821 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige kamer. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt Mevr. Veronica DELICATA aangewezen als extern plaatsvervangen Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (...) type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040931 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2017-2027 type ministerieel besluit prom. 29/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 17 van het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw om de toekenning van voorschotten aan de opleidingscentra toe te kennen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206419 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206458 bron waalse overheidsdienst "Wallonie-Bruxelles International" . - Personeel Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2017, dat uitwerking heeft op 1 juli 2017, wordt de heer David Ramos Da Silva in vast verband benoemd tot de graad(...) type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvullende steun voor de investering in de verwerking en de afzet van landbouwproducten of de ontwikkeling van landbouwproducten, alsook voor de investering voor de ondernemingen in de sector van de eerste houtverwerking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de bedragen van het gezinsinkomen die niet in aanmerking worden genomen bij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2015 tot benoeming van de voorzitter, de gewone en plaatsvervangende leden, evenals van de griffier van de Kamer van de Vestigingsraad, belast met de behandeling van de beroepen, ingediend tegen de beslissingen uitgesproken in het Frans of het Duits type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 4, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206417 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206445 bron waalse overheidsdienst Bekendmaking overeenkomstig artikel 3, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2018

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031815 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief van 7 december 2017 betreffende het op de naam en de voornamen toepasselijk recht en de erkenning van buitenlandse beslissingen en akten hieromtrent, tot wijziging van de omzendbrief van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de Aan de dames en heren Procureurs-generaal bij de hoven van beroep, Aan de dames en heren ****(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206355 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 november 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2017, heeft Paul Dubr Die zaak is ingeschreven onder nummer 6775 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. 30/09/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206544 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché Beheerscontrole (niveau A1) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). - Selectienummer: AFG17146 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2017. Er is 1 laureaat. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, wordt Mevr. VAN RAMPELBERGH Lola, met ingang van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, wordt Mevr. GUELL Olivia, met ingang van 1 septem Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de preventie. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de he Bij hetzelfde besluit wordt de heer JUNGBLUTH Walter, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vert(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's . - Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij . - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaak Bij hetzelfde besluit wordt de heer BURM Raf, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's . - Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij . - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaak Bij hetzelfde besluit wordt de heer VAN NOTEN Marc, tot lid van hetzelfde comité benoemd als verteg(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031717 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Begroting en beheerscontrole verantwoordelijke attaché voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref : BruFOP01) : Er is een betrekking van attaché ((...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031853 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 520 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Bibliotheek) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031857 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 524 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief. - Digitalisering) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannel(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031855 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 522 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Publieksgeschiedenis) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de m(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031854 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 521 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Collectievalorisering) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de (...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031856 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 523 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Onderzoek) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke v(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...)

document

type document prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031914 bron belgische mededingingsautoriteit Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0041: Senior Living Group NV / Senior Assist NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 6 december 2017, ontving de auditeur-generaal van de Be Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) serviceflats voor ouder(...)
^